"onto" in het Nederlands

EN

"onto" - vertaling Nederlands

NL

EN onto
volume_up
{voorzetsel}

1. "on to", Amerikaans Engels

onto (ook: above, at, by, for)
volume_up
op {vz.}
Competition is passing this onto the consumer and, in this instance, onto producers in particular.
Dit wordt op de consument, maar in dit geval met name ook op de producent verhaald.
There are too few facilities for getting lorries onto the railways.
Er zijn niet voldoende alternatieven om de vrachtwagens op het spoor te krijgen.
We will thereby prevent the entry of these products onto the European market.
Op die wijze verhinderen we dat deze producten op de Europese markten gebracht worden.
onto (ook: above, after, at, beside)
volume_up
aan {vz.}
One was growing out the front and it had already erupted, and it latched onto the bowel.
Een groeide uit de voorkant en was al uitgebroken en vastgehecht aan de darmen.
Essentially the bottom of the sea came onto the deck and then was thrown down.
In feite kwam de bodem van de zee aan dek en werd dan weer teruggegooid.
It is able to couple onto the growing and shrinking microtubules.
Hij is in staat om te koppelen aan de groeiende en krimpende microtubuli.

Voorbeeldzinnen voor "onto" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAbove all, we must persuade governments not to shift the blame onto each other.
In de eerste plaats moeten we zorgen dat regeringen elkaar niet de schuld gaan geven.
EnglishWe must today take the bold step of voting this law onto the statute book.
We moeten vandaag de stoute schoenen aantrekken en voor deze wetgeving stemmen.
EnglishThey think that we want to force all sorts of European traditions and values onto them.
Zij denken dat wij hun een soort Europese tradities en waarden willen aansmeren.
EnglishWhen the VGE 380 was rolled out onto the tarmac last summer, we all cheered.
Toen afgelopen zomer de VGE 380 het asfalt opreed, hebben we allemaal staan juichen.
EnglishThis includes, for example, the suspension of introducing products onto the market.
Bijvoorbeeld de opschorting van het in de handel brengen van de producten.
EnglishWe will need to remain very vigilant about holding onto social achievements.
Wij zullen zeer waakzaam moeten blijven om sociale verworvenheden in stand te houden.
EnglishYou don't notice the subtle changes in the amplitude that we impress onto this light bulb.
Je merkt de subtiele veranderingen in de amplitude niet die we deze lamp opleggen.
EnglishSo now I want to go onto talking about the linear-to-closed-loop idea.
Nu wil ik het hebben over de overgang van het lineaire naar het kringloopidee.
EnglishA large number of additional unemployed people will come onto the job market.
De arbeidsmarkt wordt overspoeld met een groot aantal nieuwe werklozen.
EnglishHow can the Commission know what type of salmonella will explode onto the scene tomorrow?
Hoe kan de commissie weten welk salmonellatype morgen een brandhaard blijkt te zijn?
EnglishSo they just have these bench seats, and they strap the car seat and the seatbelt onto it.
Dus ze hebben zitbanken, en ze maken de autostoel en de veiligheidsgordel erop vast.
EnglishIt is just not an option to force goods or passengers back onto the railways.
Men kan het goederen- en personenvervoer per trein niet afdwingen.
EnglishThe reason I'm holding onto my wrist is because that's actually the secret of the illusion.
De reden dat ik mijn pols vasthoud, is omdat daarin het geheim van de illusie schuilt.
EnglishAs a farmer, let me now come onto another issue which I am finding somewhat disconcerting.
Staat u mij toe als landbouwer nog een ander punt te bespreken dat mij zeer verontrust.
EnglishWe must move transported goods off the roads and onto the railways.
We moeten de vervoerde goederen van de weg halen en ze per spoor laten transporteren.
EnglishWhen he walks onto the floor of the American Exchange at 9:30 in the morning, time stops for him.
Als hij om half tien 's ochtends de beursvloer oploopt dan stopt de tijd voor hem.
EnglishAnd my final question, my final question -- why are we not looking at moving out onto the sea?
Mijn laatste vraag: waarom kijken we niet hoe we naar zee kunnen verhuizen?
EnglishFreight transport is forced onto the roads because it is the most effective option.
Het vervoer gaat over de weg, omdat dat het doeltreffendst is.
EnglishI want to latch onto that graceful term " level of employment ".
Ik wil even stilstaan bij het bevallige woord werkgelegenheidspercentage.
EnglishIt's involved with the growing of the microtubules, and it's able to transiently couple onto them.
Hij is betrokken bij de aanmaak van de microtubuli en hij kan er tijdelijk mee koppelen.