EN

occasion {zelfstandig naamwoord}

volume_up
On a previous occasion an agreement on parttime work was approved in this House.
Bij de vorige gelegenheid heeft dit Parlement een overeenkomst inzake deeltijdwerk goedgekeurd.
Sadly, others who shared my view could not be present on that occasion.
Helaas waren mijn geestverwanten bij die gelegenheid verhinderd.
This is just for one occasion and only one occasion.
Dit is slechts voor één enkele gelegenheid en niet meer.
On this occasion, due to the lack of space, Mrs Cresson had to speak whilst seated.
Mevrouw Cresson heeft vanwege plaatsgebrek deze keer zittend gesproken.
This is likely to be the last occasion on which I address this Parliament.
Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik dit Parlement toespreek.
We regret that the other political groups were not willing to do so on this occasion.
We vinden het jammer dat de andere fracties daar deze keer niet toe bereid waren.
As on this occasion, this is often not for positive reasons.
Vaak heeft dat geen positieve reden, ook deze keer niet.
The presidency therefore sees no occasion to comment on these statements.
Het voorzitterschap ziet dan ook geen enkele reden om op die woorden commentaar te gaan leveren.
Ladies and gentlemen, let us not have occasion to change the name.
Waarde collega's, laten wij ervoor zorgen dat er geen reden tot naamsverandering komt.
A small occasion that became an important one because of your presence and what you said.
Een kleine aanleiding, die door uw aanwezigheid en door uw redevoering een belangrijk moment is geworden.
I also wish to thank you for all your good wishes on the occasion of the first Swedish Presidency.
Ik wil ook u dankzeggen voor alle gelukwensen naar aanleiding van het eerste Zweedse Voorzitterschap in deze zetel.
On several occasions since the advent of Dolly we have voted on a number of resolutions.
Sinds de kwestie-Dolly hebben we naar aanleiding van dit onderwerp verscheidene keren een resolutie aangenomen.
occasion (ook: event, occurence)
I saw it for myself on more than one occasion and things have not improved since I left.
Ik heb het meer dan eens voor mijn ogen zien gebeuren en sinds ik weg ben, zijn de zaken er niet beter op geworden.
You cannot disregard that, as has happened on this occasion.
Daaraan mag niet worden voorbijgegaan, zoals in dit geval wel gebeurd is.
Flawed premises lead to faulty conclusions, as we find on occasion in this report.
Met een gebrekkige analyse komt men af en toe tot verkeerde gevolgtrekkingen, wat in bepaalde gevallen ook hier gebeurd is.
You yourself said that Monday was a historic occasion and that is true.
U noemde de bijeenkomst van maandag zelf een historische gebeurtenis en dat is ook zo.
The approval of this report is a historic occasion.
Het is een historische gebeurtenis dat we dit verslag aannemen.
Het is een historische en unieke gebeurtenis.
occasion (ook: meal)
This is something we have discussed on more than one occasion in this House.
Het is niet de eerste maal dat wij hierover in dit Parlement een debat houden.
Since then, the authors have won on 129 million distinct occasions, publishing books.
Sindsdien is het deze schrijvers 129 miljoen maal gelukt een boek te publiceren.
Since 1995 the human rights clause has been invoked on 12 occasions.
Sinds 1995 werd deze clausule twaalf maal ingeroepen.
There is a need for greater transparency and - as we all know, since it is a matter we have had occasion to discuss before now - there is a pressing need for labelling.
Er is behoefte aan een grotere transparantie en, zoals algemeen bekend, is een etikettering strikt noodzakelijk.
The British Government raised the issue on a number of occasions both with the leader of the Turkish Cypriot community and with the authorities in Ankara.
De Britse regering heeft dit incident daarom meerdere malen ter tafel gebracht, onder meer bij het hoofd van de Turks-Cypriotische gemeenschap en bij de autoriteiten in Ankara.
occasion (ook: necessity)
This House has shown on many occasions that it was convinced of the need to establish a universal moratorium.
Ons Parlement heeft er herhaaldelijk blijk van gegeven overtuigd te zijn van de noodzaak dit universele moratorium in te stellen.
Parliament has, on several occasions, pointed out the need to bring about practical Baltic cooperation.
Het Parlement heeft bij verschillende gelegenheden gewezen op de noodzaak om een concrete samenwerking in het Oostzee-gebied tot stand te brengen.
As Mr Yegorov, the current governor of the area has said on many occasions, there needs to be a system of cross-border cooperation with both Lithuania and Poland.
De huidige gouverneur van het gebied, Vladimir Egorov, heeft al meerdere malen gewezen op de noodzaak om grensoverschrijdende samenwerking met Litouwen en Polen tot stand te brengen.
Mr President, I am reminded of an occasion when a senior politician in Ireland was described in very uncomplimentary terms because he was up and down so frequently making contributions.
- Mijnheer de Voorzitter, ik moet denken aan een voorval waarbij een vooraanstaand politicus in Ierland zeer oncomplimenteus werd beschreven omdat hij zo vaak aan het woord was.

Voorbeeldzinnen voor "occasion" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Feira European Council must be more than an occasion to reaffirm our desires.
De Europese Raad van Feira moet meer zijn dan een hernieuwde intentieverklaring.
EnglishThe occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
De uitdaging ligt vol met moeilijkheden, en we moeten de uitdaging benutten."
EnglishThis is something we have discussed on more than one occasion in this House.
Het is niet de eerste maal dat wij hierover in dit Parlement een debat houden.
EnglishOn that occasion, the Commission acted in a draconian manner against Belgium.
Toen is de Commissie bijzonder maar dan ook bijzonder hard opgetreden tegen België.
EnglishWe regret that the other political groups were not willing to do so on this occasion.
We vinden het jammer dat de andere fracties daar deze keer niet toe bereid waren.
EnglishOn one occasion, she said she saw a man in a striped shirt in a restaurant.
Op een keer zei ze dat ze een man met een gestreept hemd in een restaurant zag.
EnglishMr President, in principle, on each occasion you quote the opinion of the rapporteur.
Mijnheer de Voorzitter, in principe citeert u steeds de mening van de rapporteur.
EnglishHuman rights have been discussed on many an occasion with the United States.
Bij veel gelegenheden wordt met de Verenigde Staten over de mensenrechten gesproken.
EnglishThis is why it is important for the Commission to take action on this occasion.
Daarom is het zo belangrijk dat de Commissie ditmaal in actie is gekomen.
EnglishIt recently had occasion to demonstrate this during the vote on the budget.
Wij hebben dat kort geleden ook bij de stemming over de begroting laten zien.
EnglishThe question is whether on this occasion these words will turn into action.
De vraag is of deze woorden in dit geval wel zullen worden omgezet in daden.
EnglishIndeed, I believe he even took the wheel when going to Dunoon on one occasion.
Ik meen dat hij op weg naar Dunoon zelfs eens het roer heeft overgenomen.
EnglishThat is an occasion which will underline the inclusive nature of the enlargement process.
Daar zal het inclusieve karakter van het uitbreidingsproces worden onderstreept.
EnglishThat difference in treatment shows that the Council has not risen to the occasion.
Hieruit blijkt dat de Raad zich niet voldoende richt op de kernproblemen.
EnglishTo date, the positions of the Member States are on occasion quite far from one another.
Het standpunt van de lidstaten blijft tot op heden soms nog ver uit elkaar liggen.
EnglishThis morning I had occasion to use the tram system in Strasbourg for the first time.
Vanochtend heb ik voor de eerste keer in Straatsburg eens de tram genomen.
EnglishOn that occasion I was seized by an emotion that is probably often felt by women.
Op dat moment werd ik door een gevoel overvallen dat vrouwen waarschijnlijk vaak ervaren.
English. ~~~ But I would go in on occasion.
En dus had ik om te beginnen al een angst voor water, maar soms ging ik er toch in.
EnglishI should like to quote directly from what two of the teachers said on that occasion:
Ik wil graag rechtstreeks citeren wat twee van de docenten bij die gelegenheid zeiden:
EnglishWe have on occasion issued such an invitation, and we will do so again.
Wij hebben uw Voorzitter al meermaals uitgenodigd en zullen dat zeker nog doen.