"nuclear" in het Nederlands

EN

"nuclear" - vertaling Nederlands

NL

"Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag" - vertaling Engels

EN

nuclear {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Nuclear safety policy cannot be included among the priorities.
Het nucleair veiligheidsbeleid kan niet tot de belangrijkste punten behoren.
Subject: Additional Protocol on safeguarding nuclear material
Betreft: Aanvullend protocol inzake de bescherming van nucleair materiaal
And they said, "Would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
Ze vroegen: "Zou je instemmen met een nucleair afvaldepot in je gemeenschap ?"
nuclear
Kernen en kernreacties, uiteraard.
But it would be even more important if we could treat the root of the problem and stop all further development of nuclear energy.
Maar het is vooral van belang de kern van het probleem aan te pakken en alle verdere stimulering van kernenergie te staken.
The fact is that since the 1950s, there has been too much optimism worldwide about the characteristics of nuclear energy.
De kern van de zaak is dat overal ter wereld sinds de jaren '50 een te groot optimisme heeft bestaan over de kenmerken van kernenergie.
NL

Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag {het}

volume_up
Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag
volume_up
INF Treaty [afk.] (Intermediate Range Nuclear Forces Treaty)

Voorbeeldzinnen voor "nuclear" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe call on the European Union to issue strict, uniform nuclear safety standards.
De Europese Unie moet uniforme, strenge nucleaire veiligheidsnormen uitvaardigen.
EnglishThe proliferation of nuclear weapons in east Asia opens up an appalling vista.
De proliferatie van kernwapens in Oost-Azië is een afschrikwekkend vooruitzicht.
EnglishPossible nuclear accidents could be catastrophic and cause untold destruction.
Mogelijke rampen in kerncentrales zullen enorm zijn en enorme schade aanrichten.
EnglishNuclear energy today produces one third of electricity in the European Union.
Momenteel levert kernenergie een derde van de elektriciteit in de Europese Unie.
EnglishThere must also be a stop to all nuclear tests and all research in this field.
Het zal ook moeten ophouden met alle kernproeven en met alle onderzoek terzake.
EnglishWhether we like it or not, nuclear energy provides a solution for both problems.
Kernenergie, of we dat nu leuk vinden of niet, biedt voor beide problemen uitkomst.
EnglishAnd we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
En we garanderen een heldere blauwe lucht of een onzekere toekomst met kernenergie.
EnglishAs far as I know, there are no nuclear power stations in Poland to close down.
Voor zover ik weet zijn er in Polen geen kerncentrales die gesloten zullen worden.
EnglishI therefore wish to support EU research into nuclear power in all its aspects.
Daarom, steun ik het onderzoek van de EU naar kernenergie in al haar aspecten.
EnglishI find that particularly worrying when I remember its developing nuclear capability.
Dit is vooral zorgwekkend gezien de groeiende nucleaire capaciteit van dit land.
EnglishSuch is the case with the British government's nuclear installation at Sellafield.
Die vormen immers een gevaar voor het leven en de gezondheid van miljoenen burgers.
EnglishSecondly, they concern the safety of nuclear installations and radiation protection.
Ook gaat het om de veiligheid van kerncentrales en de bescherming tegen straling.
EnglishKazakhstan is actually a country which could manage very well without nuclear energy.
Kazachstan is in feite een land dat zonder kernenergie heel goed toe zou kunnen.
EnglishProvisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy
Bepalingen betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Ierland
EnglishWe should stop being naive and dare to invest in nuclear energy and nuclear fusion.
We moeten niet langer naïef zijn en durven investeren in kernenergie en kernfusie.
EnglishWe still do not have nuclear power and we have the strongest economy in the EU.
We hebben nog steeds geen kernenergie, maar we hebben de sterkste economie in de EU.
EnglishIt only takes 3 to 5 kilograms of nuclear plutonium to make a nuclear bomb.
Om een atoombom te maken heeft men slechts drie à vijf kilogram plutonium nodig.
EnglishOther countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
Andere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.
EnglishThe Kozloduj nuclear power plant is dangerous and has still not been shut down.
De kerncentrale Kosloduj is gevaarlijk, en is nog steeds niet buiten bedrijf gesteld.
EnglishIn theory, therefore, the nuclear power stations could have been taken out of use.
In theorie hadden de kerncentrales dus buiten gebruik gesteld kunnen worden.

Synoniemen (Engels) voor "nuclear":

nuclear
English
nuclear family
nuclear fission
English
nuclear fusion
nuclear physics