EN

notice {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Each year, one in 10 taxpayers receives a notice from the IRS.
Elk jaar krijgt één op de 10 belastingbetalers een bericht van de belastingautoriteiten.
I have also received the same notice as Mr McMahon and I agree with him fully.
Ik heb hetzelfde bericht ontvangen als de heer McMahon en ik ben het volledig met hem eens.
We are owed an explanation, a justification, a notice and some information.
Hij is ons hiervoor een verklaring, een rechtvaardiging, een bericht, informatie schuldig.
notice (ook: advice, counsel)
Last month the Commission sent a reasoned opinion to Denmark and five letters of formal notice to Belgium, Spain, France, Italy and Portugal.
Vorige maand heeft zij Denemarken een met redenen omkleed advies doen toekomen en vijf schriftelijke aanmaningen gestuurd naar België, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal.
The reasoned opinion, when that is sent out two months after the formal notice procedure, normally also gives a period of two months in which to reply.
Het met redenen omkleed advies, dat twee maanden na de officiële aankondiging wordt verzonden, behelst in normale omstandigheden eveneens een antwoordtermijn van twee maanden.
There is an additional recent opinion sent on 11 August last year and there is a letter of formal notice sent on 10 April this year for failure to apply a number of articles properly.
Op 11 augustus vorig jaar is er een nieuw advies gestuurd en op 10 april dit jaar is er een officiële aanmaning op grond van niet-naleving van een aantal artikelen.
There will be some senior people but there will be no age limit in the notice of competition.
Er zullen ook ouderen worden aangenomen, maar er zal geen leeftijd worden genoemd in de kennisgeving van het vergelijkend onderzoek.
In view of the notice given to the Council by the Danish Government on 3 November 1993, Denmark shall have an exemption.
Voor Denemarken geldt een derogatie, gezien de kennisgeving van de Deense regering aan de Raad van 3 november 1993.
The notice must be served by a bailiff, given the flaws in the postal systems in certain countries, such as France.
De kennisgeving moet worden betekend door een deurwaarder, wegens de problemen met de post in sommige landen, zoals Frankrijk.
I shall make no bones about this: a letter does not suffice as notice of intent.
Ik ben heel flexibel, maar een brief als aankondiging van beleidsmaatregelen is toch te weinig.
Mrs André-Léonard, I will have to ask the services to investigate how that particular notice was distributed.
Mevrouw André-Léonard, ik zal de diensten vragen te onderzoeken hoe de betreffende aankondiging is verspreid.
Contracts were awarded without transparency or publication of notices in the EU Official Journal.
Opdrachten werden gegund zonder dat er transparantie werd betracht of zonder dat er in het Publicatieblad van de EU een aankondiging werd gedaan.
Finally, I have noticed that cooperation between the Council, the Commission and Parliament has been good to date.
Laatste opmerking, het is mij opgevallen dat de samenwerking tussen Raad, Commissie en Parlement tot nu toe goed verloopt.
On a final note, I have noticed that the Commission was rather reluctant to add a statement to the Council position.
Als laatste opmerking: ik heb gezien dat de Commissie enigszins knarsetandend een verklaring heeft gevoegd bij het standpunt van de Raad.
I should like to make a somewhat political remark: she belongs to a group that regularly calls for civil disobedience in a great number of spheres, but I notice that she is now very law-abiding.
Een enigszins politieke opmerking: zij behoort tot een fractie die regelmatig oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid op heel veel terreinen, maar ik merk dat ze nu zeer gezagsgetrouw is.
I am therefore calling on the Commission to put forward proposals or guidelines on how to use the so-called de minimis notice.
Daarom verzoek ik de Commissie voorstellen te doen of richtsnoeren op te stellen voor de toepassing van de zogenaamde de minimi-bekendmaking.
notice (ook: placard, poster)
Mr President, as I was saying earlier, someone has written the phrase " Chypre appartient aux Turcs " on the notice board outside my office on which various posters are displayed.
Mijnheer de Voorzitter, zoals ik zojuist al zei heeft iemand op het mededelingenbord buiten mijn kantoor, waar allerlei affiches hangen, de zin geschreven: ' Cyprus is van de Turken?.
Unfortunately, as is often the case when dealing with totalitarian regimes, the Burmese dictatorship took only minimal notice of that resolution.
Helaas, zoals vaak het geval is wanneer men met totalitaire regimes te maken heeft, nam de Birmese dictatuur nauwelijks notitie van die resolutie.
Parliament must take notice of this, because if we allow Member States to contravene the law in this way it has serious implications for the European Union as a whole.
Het Parlement moet hiervan notitie nemen omdat het ernstige implicaties heeft voor de Europese Unie als geheel, als wij lidstaten de wet op deze manier laten overtreden.
In the memo that was presented to the ECOFIN Council on 2 February, I noticed that an innovative approach had been adopted with regard to the financial instruments as well.
In de notitie die op 2 februari is voorgelegd aan de ECOFIN-Raad heb ik gezien dat ook met betrekking tot de financiële instrumenten innovatief wordt opgetreden.

Voorbeeldzinnen voor "notice" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf it's very good, it's not going to work, because no one's going to notice it.
Als het heel erg goed is, zal het niet werken, omdat het niemand zal opvallen.
EnglishAnd those who use electronic methods of payment will hardly notice the euro.
En wie gebruik maakt van elektronische betaalmiddelen, merkt weinig van de euro.
EnglishBut the thing to notice is that there will be many more ways not to be on a peak.
Het is opvallend dat veel meer manieren bestaan om niet op een piek te zijn.
EnglishAnd then notice that all the information written on there is stuff you'll need.
Zij moeten ze formuleren. ~~~ En merk op dat alle informatie hier nodig is.
EnglishIf they get surrounded, they notice that too, they might get a little flustered.
Als ze omringd worden, merken ze dit ook en kunnen wat zenuwachtig worden.
EnglishI notice that the Commission has done virtually nothing with these warnings.
Ik stel vast dat de Commissie met deze waarschuwingen nagenoeg niets heeft gedaan.
EnglishIs the Commission prepared to present such a report to the EP at short notice?
Is de Commissie bereid het EP op korte termijn een dergelijk verslag voor te leggen?
EnglishWe took no notice; we only took notice when we ourselves triggered the KLA movement.
Wij hebben aan Kosovo pas aandacht geschonken toen het UCK ons daartoe dwong.
EnglishHowever, it is difficult not to notice the contradiction which governs EU's policy.
De innerlijke tegenstrijdigheid in het beleid van de EU is echter opvallend.
EnglishI notice that there has been a lot of talk about the whole question of Alzheimer's.
Het is mij opgevallen dat er veel gesproken is over de ziekte van Alzheimer.
EnglishThe results will depend very much on how much Member States sit up and take notice.
De resultaten hangen erg af van wat de lidstaten met die aanbevelingen doen.
EnglishI notice, however, and I am not alone, that there is currently no unanimity.
Wij zijn op dit moment geen eenheid en ik ben niet de enige die daar zo over denkt.
EnglishFirst thing to notice is, half of them do not even have access to a 401(k) plan.
Het eerste dat opvalt is dat de helft niet eens toegang heeft tot een pensioenspaarplan.
EnglishI failed to notice that we had moved on from the procedural motions to the report.
We zijn zonder dat ik het gemerkt heb overgegaan van moties van orde naar het verslag.
EnglishWe notice that the Council is in its place in order to take part in Council questions.
Wij constateren dat de Raad aanwezig is om vragen aan de Raad te beantwoorden.
EnglishWe were given notice that the Minister would be replying to all ten questions at once.
Men had ons gezegd dat de minister alle tien vragen tegelijk zou beantwoorden.
EnglishLast time Council might have claimed it lacked notice of that question.
Deze keer stel ik binnen een maand voor de tweede keer eigenlijk dezelfde vraag.
EnglishYou might notice what we don't need to know: there's no history in here.
Je zou kunnen opmerken wat we niet hoeven te weten wat hun voorgeschiedenis is.
EnglishYou'll notice that the legs are plywood legs and the canoe structure is still there.
Je ziet dat de benen van multiplex zijn en we gebruiken nog steeds de kano-structuur.
EnglishHowever, I did notice some aspects where I think we are encountering more difficulties.
Maar dat neemt niet weg dat ik ook heb geconstateerd dat er tevens problemen zijn.