"nigh" in het Nederlands

EN

"nigh" - vertaling Nederlands

EN nigh
volume_up
{bijwoord}

nigh (ook: close, close to, nearby, near)
nigh

Synoniemen (Engels) voor "nigh":

nigh

Voorbeeldzinnen voor "nigh" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis text has been lurking the procedural labyrinth for nigh on 5 years.
Al bijna vijf jaar lang is deze tekst verstrikt in een labyrint van procedures.
EnglishTo get unanimity in 25 Member States would be well nigh impossible.
Het grenst aan het onmogelijke om 25 lidstaten op één lijn te krijgen.
EnglishI've heard of one, supposed to be very fast, nigh un-catchable...
Ik heb gehoord van één, het moet zeer snel zijn... en ongrijpbaar.
EnglishThis seemingly straightforward desire seems difficult, nigh impossible, to implement.
Het blijkt echter moeilijk, zo niet onmogelijk te zijn dit nochtans zo simpele streven te verwezenlijken.
EnglishNo doubt in two minutes ' time the room will be nigh on empty.
Over twee minuten zal de zaal vast en zeker zo goed als leeg zijn.
EnglishIt would be nigh on impossible to regulate his viewing habits.
Het zou vrijwel onmogelijk zijn om zijn kijkgedrag te reguleren.
EnglishHowever, it is surely well-nigh impossible to explain away this particular contradiction to the European public.
Deze tegenstrijdigheid zult u nauwelijks aan de burgers uit kunnen leggen.
EnglishIt will be well-nigh impossible to see the Road Map through without a verification process in place.
Er moet een verificatieprocedure worden uitgevoerd -- anders zal de routekaart nergens toe leiden.
EnglishMy colleague has spoken about the end; the end is nigh.
Mijn collega had het over het einde; welnu, het einde is in zicht.
EnglishMr Gahrton has attempted to unravel the Caucasian knot of conflict, which is a nigh impossible task.
Collega Gahrton heeft die schier onontwarbare Kaukasische kluwen van conflicten proberen te ontrafelen.
EnglishAfter all, blunt military repression of opposition forces only leads to a nigh hopeless spiral of violence.
Want botte militaire repressie van oppositiekrachten leidt slechts tot een schier uitzichtloze geweldsspiraal.
EnglishMr Milinkevich and Mr Viacorka who are present amongst us today believe that the dictator’ s end is nigh.
De heren Milinkevitsj en Viatsjorka, die vandaag in ons midden zijn, geloven dat het einde van de dictator nadert.
EnglishThey have been starving the Iraqi people for nigh on eight years, and in reality are doing so to preserve their oil interests.
Sedert bijna acht jaar hongeren zij het Iraakse volk uit, in werkelijkheid om hun oliebelangen te vrijwaren.
EnglishAnd we can also describe the level of the EU budget as well-nigh historical, that is to say the EU budget share.
Als bijna historisch kan ook de hoogte van de Europese begroting worden bestempeld, dat wil zeggen het EU-begrotingsquotum.
EnglishThe entire trade system has broken down and to provide normal supplies of food and energy proved well-nigh impossible for a long time.
Het hele handelsstelsel is ingestort, een normale voedselen energievoorziening is lange tijd bijna onmogelijk geweest.
EnglishCompared to the technology available now, I would describe the tachograph that is still in use today as well-nigh medieval.
Als ik zie wat de technologie op dit ogenblik mogelijk maakt, lijkt het alsof de huidige tachografen nog uit de Middeleeuwen stammen.
EnglishBut constructing and harmonising a humane and fair asylum and immigration policy seems to be well-nigh impossible.
Maar als het gaat om het construeren, het harmoniseren van een humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid, dan blijkt dat welhaast onmogelijk.
EnglishI wish Council and Commission persistence in the search for a well nigh impossible political settlement between Russians and Chechens.
Ik wens Raad en Commissie volharding toe in het streven naar een schier onmogelijk politiek vergelijk tussen Russen en Tsjetsjenen.
EnglishAnd it is very difficult - if not well-nigh impossible - to explain to the general public, the taxpayers and consumers, why this has to be done.
Het is echt heel moeilijk en misschien wel onmogelijk om dat aan het grote publiek, de consumenten en belastingbetalers, uit te leggen.
EnglishSalvation is nigh!