"newest" in het Nederlands

EN

"newest" - vertaling Nederlands

volume_up
newest {overtr.tr.}
EN

newest {overtreffende trap}

volume_up
newest
First I'd like to welcome aboard... our newest member of the Humberfloob family,
Ten eerste wil ik verwelkomen... ons nieuwste lid van de Humberflood famillie,
As an Austrian, she knows that this has created problems for the newest Member States.
Als Oostenrijkse is haar immers bekend dat dit voor de nieuwste lidstaten problemen heeft opgeleverd.
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...

Voorbeeldzinnen voor "newest" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFirst I'd like to welcome aboard... our newest member of the Humberfloob family,
Ten eerste wil ik verwelkomen... ons nieuwste lid van de Humberflood famillie,
EnglishThe EU's newest Member states are different in many ways from the 'old Member States '.
De nieuwe lidstaten wijken in vele opzichten af van de zogenoemde oude lidstaten.
EnglishOur newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the "what" level.
Ons jongste brein, ons homosapiensbrein, onze neocortex, correspondeert met het 'wat'-niveau.
EnglishAs an Austrian, she knows that this has created problems for the newest Member States.
Als Oostenrijkse is haar immers bekend dat dit voor de nieuwste lidstaten problemen heeft opgeleverd.
EnglishWe've got woofers, tweeters, the newest in audio and compact discs.
We hebben woofers, tweeters, de modernste audio en compact discs.
EnglishBhutan, for those of you who don't know it, is the newest democracy in the world, just two years ago.
En Bhutan, voor degenen die dat niet weten, is de jongste democratie in de wereld, twee jaar oud.
EnglishThe Committee of the Regions is the newest EU institution, and it is also a small one.
Het Comité van de regio's is de jongste instelling van de Europese Unie, en het is slechts een kleine instelling.
EnglishWe're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
EnglishAnd what do you think an important professional should write...... about your response to General Smuts ' newest legislation?
Wat zou een belangrijke vakman moeten schrijven over uw reactie... op generaal Smuts ' nieuwe wet?
EnglishMr President, as the European Union's newest members we have learnt a great deal from Finland, and from you personally.
-- Mijnheer Vanhanen, als jongste leden van de Europese Unie hebben wij al veel van Finland geleerd evenals van u persoonlijk.
EnglishDid you know that the Commission simply forgot to bring this up in the negotiations with the newest Member States?
Wist u dat bij de onderhandelingen met de nieuwe, laatst toegetreden landen de Commissie gewoon vergeten is dit dossier mee te nemen?
EnglishThe Terminators were the newest.
EnglishThat you're much better off, almost universally, looking for a low-cost or locally applicable version of the newest technology.
Dat je veel beter af bent, vrijwel algemeen, als je zoekt naar goedkope of lokaal toepasbare versies van de nieuwste technologie.
EnglishWell I'm really excited today to show you the newest version of a robot, Stickybot, using a new hierarchical dry adhesive.
Ik vind het spannend om jullie vandaag de nieuwste versie te tonen van een robot, Stickybot, die een nieuwe hiërarchische droge lijm gebruikt.
EnglishCommissioner Bonino and her newest Director-General would do well to ponder on how they use their extended power.
Commissaris Bonino en haar nieuwe directeur-generaal doen er verstandig aan goed na te denken over de wijze waarop zij met hun grotere bevoegdheden omgaan.
EnglishIn this image of the Tokyo skyline, I've hidden data from the newest planet-hunting space telescope on the block, the Kepler Mission.
In dit beeld van de skyline van Tokio heb ik gegevens verborgen van de allernieuwste telescoop om op planeten te jagen: de Kepler-missie.
EnglishThe European Central Bank is the newest of the European institutions and has to earn the confidence of the citizens of the European Union.
De Europese Centrale Bank is de nieuwste Europese instelling en moet het vertrouwen zien te winnen van de burgers in de Europese Unie.
EnglishThis would also mean that the three newest Member States, at least, would be forced to reduce the level of their current legislation in this area.
Bovendien zou het betekenen dat in ieder geval de drie nieuwe lidstaten worden gedwongen om hun huidige wetgeving op dit gebied af te zwakken.
EnglishSince Burma is now a member of ASEAN, we are especially urging our ASEAN partners to use their influence on their newest member.
Aangezien Birma nu ook lid is van de ASEAN dringen we er in het bijzonder ook bij onze ASEAN-partners op aan gebruik te maken van hun invloed op het jongste lid van deze organisatie.
EnglishDuring this time, the EU intended to do all it could to raise its own environmental standards to the same level the newest Member States enjoyed.
Het was de bedoeling dat de Europese Unie er in deze periode alles aan zou doen om haar eigen normen op hetzelfde niveau te brengen als de milieunormen van de jongste lidstaten.