EN

negotiation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
negotiation (ook: treatment)
What is the difference between preparation and negotiation?
Waar ligt de grens tussen voorbereiding en onderhandeling?
There is room for negotiation here and I believe that the proposal from the Commission is a useful one.
Er is dus ruimte voor onderhandeling en ik vind het voorstel van de Commissie nuttig.
And after hours of negotiation, 500 dogs were rescued.
Na uren van onderhandeling waren 500 honden gered.

Synoniemen (Engels) voor "negotiation":

negotiation
negotiable

Voorbeeldzinnen voor "negotiation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe must be told very clearly that there is no room for negotiation on the Roadmap.
Hem moet worden duidelijk gemaakt dat over de road map niet te onderhandelen valt.
EnglishIt is only the path of negotiation that can lead to a permanent and lasting peace.
Alleen de weg van onderhandelingen kan tot een blijvende en duurzame vrede leiden.
EnglishHe was involved, as you know, in the negotiation of the Nitrates Directive.
Zoals u weet was hij betrokken bij de onderhandelingen over de nitraatrichtlijn.
EnglishThose proposals are currently under negotiation in the Council and Parliament.
Op dit moment wordt in de Raad en het Parlement over deze voorstellen onderhandeld.
EnglishI welcome close coordination of Member States in negotiation inside the IMF.
- Ik juich nauwe coördinatie van de lidstaten bij onderhandelingen in het IMF toe.
EnglishThese complementary bilateral instruments are currently at the negotiation stage.
Over deze aanvullende bilaterale instrumenten wordt momenteel onderhandeld.
English15 October is indeed the target date for the conclusion of the negotiation.
Inderdaad is 15 oktober de streefdatum voor het afronden van de onderhandelingen.
EnglishThis is happening because the interinstitutional negotiation has been very bad.
Dat komt doordat de onderhandelingen tussen de instellingen heel slecht zijn verlopen.
EnglishThe negotiation process has been welcomed by the Council and is in place.
De Raad heeft de vooruitgang terzake toegejuicht, het proces is op gang gekomen.
EnglishFurthermore, Parliament should have been consulted during the negotiation.
Bovendien had men tijdens de onderhandelingen het Parlement moeten raadplegen.
EnglishThis proposal is currently under negotiation and discussion in the Council.
Over dit voorstel wordt momenteel in de Raad onderhandeld en gediscussieerd.
EnglishThey will now become part of the negotiation which is to take place within the Council.
Ze worden opgenomen in de onderhandelingen die zich binnen de Raad zullen afspelen.
EnglishThese will continue to constitute the basis for further negotiation in the coming months.
Ze zullen de basis vormen voor verdere onderhandelingen in de komende maanden.
EnglishSolutions will be found exclusively through dialogue, negotiation and compromise.
Alleen via dialoog, onderhandelingen en compromissen kunnen er oplossingen worden gevonden.
EnglishOur adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
Wij hebben onze tegenstander in de onderhandelingen nog maar eens vooruitbetaald.
EnglishDo you intend to put these issues on the negotiation agenda and, if so, when?
Bent u van plan dit onderwerp op de onderhandelingsagenda te plaatsen, en zo ja, wanneer?
EnglishWhy did the Council take so long to give the Commission its mandate for negotiation?
Waarom heeft de Raad zoveel tijd nodig voor een onderhandelingsmandaat aan de Commissie?
EnglishClearly, we hope to make the framework for negotiation much more substantial.
Wij willen het onderhandelingsmandaat hier absoluut meer inhoud geven.
EnglishThe Commission has proposed a negotiation strategy based on three pillars.
De Commissie heeft een onderhandelingsstrategie voorgesteld die op drie pijlers berust.
EnglishThe Council will then come in at the negotiation at second reading.
De Raad is aan zet tijdens de onderhandelingen in het kader van de tweede lezing.