EN

naturally {bijwoord}

volume_up
The most important is naturally the question of the European works council.
Het belangrijkste is natuurlijk de kwestie van de Europese ondernemingsraad.
Naturally the substructure of this attempt can only be the younger generation.
Natuurlijk kan een dergelijke inspanning slechts gegrondvest worden op de jeugd.
Naturally, the developments in Iran and North Korea are crucial in this connection.
De ontwikkelingen in Iran en Noord-Korea zijn in dit verband natuurlijk cruciaal.
naturally (ook: of course)
The protection of geographical indications is naturally extremely important.
De bescherming van geografische aanduidingen is uiteraard van groot belang.
Naturally, a patent must be registered in accordance with certain procedures.
Uiteraard moet een octrooi volgens bepaalde procedures worden erkend.
This figures naturally in the preparation of our twentieth framework programme.
Dit past uiteraard in het kader van de voorbereiding van ons vijfde kaderprogramma.
naturally
volume_up
nature {znw.} (meestal: van …)
The issuing companies will naturally gravitate towards the least parsimonious authorities.
Een uitgevend bedrijf zal van nature voor de minst veeleisende autoriteit kiezen.
All that green stuff actually naturally absorbs storm water, also helps cool our cities.
Al dat groen absorbeert van nature stormwater, en koelt daarbij ook onze steden.
And this building, which is just naturally hermetic, we stripped.
We hebben dit van nature hermetische gebouw gestript.
The issuing companies will naturally gravitate towards the least parsimonious authorities.
Een uitgevend bedrijf zal van nature voor de minst veeleisende autoriteit kiezen.
All that green stuff actually naturally absorbs storm water, also helps cool our cities.
Al dat groen absorbeert van nature stormwater, en koelt daarbij ook onze steden.
And this building, which is just naturally hermetic, we stripped.
We hebben dit van nature hermetische gebouw gestript.
naturally (ook: of course)
volume_up
zonder meer {bw.} (beslist)
Naturally, we expect both parties to display the will to enter into joint consultation.
Van beide partijen verwachten wij zonder meer de wil tot gezamenlijk overleg.
I am naturally perfectly ready to stand before you and discuss this in Parliament.
Ik ben zonder meer bereid naar het Parlement te komen om er met u over te praten.
Therefore, how we treat animals and what we feed them on is naturally important.
Daarom is het zonder meer belangrijk hoe wij met dieren omgaan en wat wij ze voeren.

Synoniemen (Engels) voor "naturally":

naturally
natural
naturalism
English
naturism
English

Voorbeeldzinnen voor "naturally" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishNaturally, the question is to what extent we can produce European rules on this.
De vraag is uiteraard in hoever wij daarvoor Europese regels kunnen ontwerpen.
EnglishNaturally the substructure of this attempt can only be the younger generation.
Natuurlijk kan een dergelijke inspanning slechts gegrondvest worden op de jeugd.
EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Uiteraard moeten wij zonder voorbehoud de terugkeer van de wapeninspecteurs eisen.
EnglishMadam President, naturally we are very concerned about the situation in Kosovo.
Mevrouw de Voorzitter, wij zijn natuurlijk erg bezorgd over de toestand in Kosovo.
EnglishEurope should naturally have organised this internal rail market much earlier.
Europa had die interne spoormarkt natuurlijk al veel eerder moeten organiseren.
EnglishNaturally we are also delighted that the amendment regarding OLAF has been adopted.
Wij zijn natuurlijk ook heel blij dat het amendement inzake OLAF is overgenomen.
EnglishI am naturally perfectly ready to stand before you and discuss this in Parliament.
Ik ben zonder meer bereid naar het Parlement te komen om er met u over te praten.
EnglishTherefore, how we treat animals and what we feed them on is naturally important.
Daarom is het zonder meer belangrijk hoe wij met dieren omgaan en wat wij ze voeren.
EnglishNaturally it is important to have this discussion, but not now, and not here.
Natuurlijk is het belangrijk die discussie te voeren maar niet nu en niet hier.
EnglishNaturally we welcome the fact that the process has been opened up to North Korea.
Een positief aspect is natuurlijk de opening naar Noord-Korea die bereikt is.
EnglishNaturally all countries must make every effort to pursue sound economic policies.
Vanzelfsprekend moeten alle landen naar een gezond economisch beleid streven.
EnglishNaturally, the developments in Iran and North Korea are crucial in this connection.
De ontwikkelingen in Iran en Noord-Korea zijn in dit verband natuurlijk cruciaal.
EnglishThis figures naturally in the preparation of our twentieth framework programme.
Dit past uiteraard in het kader van de voorbereiding van ons vijfde kaderprogramma.
EnglishNaturally, the result of a conciliation is never entirely good for all parties.
Natuurlijk kan het resultaat van een bemiddeling nooit geheel naar ieders wens zijn.
EnglishNaturally, we are all seriously concerned about the loss of life on both sides.
Natuurlijk maken we ons allemaal grote zorgen over de slachtoffers aan beide zijden.
EnglishMy reply to the honourable Member is yes - the Euroregions are naturally included.
Geachte afgevaardigde, uiteraard maken de Euregio's deel uit van de planning.
EnglishThis remark naturally does not apply to Mrs Kroes, to whom I now give the floor.
Deze opmerking geldt uiteraard niet voor mevrouw Kroes, aan wie ik nu het woord geef.
EnglishI have naturally passed this request on to the Italian Minister for Justice.
Ik heb dit natuurlijk ook zo doorgegeven aan de Italiaanse minister van Justitie.
EnglishNaturally I shall begin by responding to the critical comments that have been made.
Uiteraard moet ik in de eerste plaats reageren op de kritiek die hier is geleverd.
EnglishNaturally, it has also noted the considerable concerns expressed here today.
Uiteraard zal hij ook rekening houden met de twijfels die hier vandaag zijn geuit.