"naming" in het Nederlands


Infinitief van naming: to name
EN

"naming" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
named {volt.deelw.}
NL
EN

to name [named|named] {werkwoord}

volume_up
What is the significance of not having time to name them all?
Wat betekent het dat er onvoldoende tijd is om hier alle namen te noemen?
If I asked you to name the great religions of the world, what would you say?
Zou ik je vragen de grote wereldreligies te noemen, wat zou je dan zeggen?
To name just one example, there is the residence obligation for refugees, which is unique in Europe.
Laat ik als voorbeeld slechts de voor vluchtelingen noemen, die in Europa uniek is.
I therefore see no reason whatsoever why Macedonia could not choose its own name.
Ik zie daarom geen enkele reden waarom Macedonië niet zelf zijn naam zou mogen kiezen.
We use that name to celebrate peace in the region and in the planet.
We kozen die naam om de vrede in die regio en op de planeet te vieren.
Finally, it was decided to give it the name of closer cooperation.
Uiteindelijk werd voor de benaming " nauwere samenwerking " gekozen.
These are men and women who, even today, can name 250 stars in the night sky.
Dit zijn mannen en vrouwen die tegenwoordig nog 250 sterren kunnen benoemen.
But scientists have egos; they like to name things.
. ~~~ Ze vinden het leuk om dingen te benoemen.
However, the report fails to name the actual causes of failure.
Men verzuimt in het verslag echter de daadwerkelijke oorzaken van deze slechte situatie te benoemen.
In Italy, Mr Prodi has a good proposal about naming those who have been consulted.
In Italië heeft de heer Prodi voorgesteld te vermelden wie er geraadpleegd is.
They shall contain the names of the Judges who took part in the deliberations.
Zij vermelden de namen van de rechters die hebben beslist.
Mr President, it is extremely kind of you to state the name of the group when you call amendments.
-- Mijnheer de Voorzitter, u hebt de vriendelijke gewoonte wanneer u de amendementen opnoemt de fractienamen erbij te vermelden.
I should just go and name the counties that we've got around here.
Ik zou gewoon alle plaatsen die we hier hebben, moeten opnoemen.
I would like to name some of them briefly.
Ik zal enkele ervan opnoemen.
I will also briefly mention them by name, because I think it is better to talk about specifics than regulation numbers.
Ik wil ze kort opnoemen omdat ik van mening ben dat wij beter over concrete zaken kunnen praten, dan over nummers van verordeningen.
I think the ECB is deeply undemocratic in its structure, because of the way in which it appoints its governors, to name one reason.
Bovendien vind ik dat de ECB een zeer ondemocratische structuur heeft, onder andere vanwege de wijze waarop de directeuren van de ECB worden aangesteld.

Voorbeeldzinnen voor "naming" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn Italy, Mr Prodi has a good proposal about naming those who have been consulted.
In Italië heeft de heer Prodi voorgesteld te vermelden wie er geraadpleegd is.
EnglishThat is why I have consciously chosen the naming and shaming approach in my report.
Daarom kies ik in mijn verslag bewust voor de aanpak van naming and shaming.
EnglishAnd I did, and we ended up naming it Duterimbere, meaning "to go forward with enthusiasm."
Dat deed ik. ~~~ We noemden ze Duterimbere, ofwel 'ga door met enthousiasme'.
EnglishThe Americans intercepted a signal from your prison naming him.
De Amerikanen vingen 'n bericht uit jouw gevangenis op, waarin hij genoemd werd.
English(Laughter) So even with that caveat, I knew that someone would buy the naming rights.
(Gelach) Zelfs met dat voorbehoud, wist ik dat iemand het recht op naamsvermelding zou kopen.
EnglishWithout naming any countries, I should like to draw attention to some of these shortcomings.
Zonder landen te noemen, wil ik een aantal van deze tekortkomingen naar voren brengen.
EnglishThere must be a system of naming and shaming for those businesses that are careless.
Er moet een systeem van name and shame komen voor bedrijven die zich niet aan de regels houden.
EnglishThe naming of two Socialist Commissioners was clearly politically motivated.
Er stak een duidelijk politiek motief achter het noemen van twee socialistische commissarissen.
EnglishAnd it is not only the Balkans, if we are to begin naming names.
Laten wij het beestje bij de naam noemen: het gaat niet alleen om de Balkan.
EnglishMy final point concerns legislation on naming on the Internet.
Mijn laatste punt, Voorzitter, betreft regelgeving over de naamgeving op het internet.
EnglishNaming and shaming is an extremely effective way of improving food safety and quality.
Naming and shaming is een uiterst effectieve manier om voedselveiligheid en kwaliteit te verbeteren.
EnglishHe used the extremely efficient method of naming and shaming, and quite rightly so.
Hij gebruikt terecht de uiterst efficiënte methode van.
EnglishA much greater anxiety, Mrs Klaß, relates to the naming of the winemaker on the label.
Ik maak me echter veel meer zorgen, mevrouw de rapporteur Klaß over de vermelding van de bereider op het etiket.
EnglishThe Commissioner has answered questions, naming each Member that took the floor.
De commissaris heeft de vragen beantwoord, waarbij hij iedere afgevaardigde die het woord heeft gevoerd genoemd heeft.
EnglishSo it is always a problem for us, how far we should go in naming companies.
Voor ons is het altijd een probleem om te weten hoever wij mogen gaan en of wij de namen van firma's mogen noemen.
EnglishAnd so they went on naming dinosaurs because they were different.
Ze bleven dinosaurussen benoemen omdat ze anders waren.
EnglishShe is quite forthright in naming the opposing forces of the essential and exacting process of reform.
Zij noemt de tegenkrachten van het wezenlijke en veeleisende proces van reformatie ronduit bij name.
EnglishSome Members here will be horrified at the thought of naming certain countries in this report.
Het idee om in dat verslag bepaalde landen bij naam en toenaam te noemen, doet een aantal collega's al beven.
EnglishWhat is important here is public health, rather than some kind of naming and shaming.
Het gaat hier om de volksgezondheid, en niet om het noemen van namen om de betrokkenen in een kwaad daglicht te stellen.
EnglishWe like to mention a date for the sake of naming the date.