EN

mysterious {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
mysterious
His mysterious, brutal and deliberate murder put a stop to that.
Dit is onmogelijk gemaakt door deze mysterieuze, brute en doelgerichte moord.
The most mysterious part of forests is the upper tree canopy.
Het meest mysterieuze deel van bossen is het bladerdak. ~~~ Dr.
Finally came mankind's most advanced and mysterious tool, the computer.
Tot slot kwam het meest geavanceerde en mysterieuze gereedschap van de mens, de computer.
mysterious (ook: abstruse)
A mysterious persistent noise was disrupting their research.
Een mysterieus aanhoudend geluid verstoorde hun onderzoek.
Claron McFadden: The human voice: mysterious, spontaneous, primal.
Claron McFadden: De menselijke stem: mysterieus, spontaan, oer.
And this is just so elegantly mysterious, it's just -- it really kind of holds its cards a lot tighter than say, a tuna.
Dit is zo elegant-mysterieus. ~~~ Zijn programma is zoveel minder inzichtelijk dan dat van de tonijn.
Averroës ' journey within Islam is mysterious to say the least and, in any case, does not conform to the orthodox religion of Islam.
De plaats van Averroës in de islam is op zijn minst raadselachtig en strookt hoe dan ook niet met de orthodoxe leer van de islam.

Voorbeeldzinnen voor "mysterious" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEinstein said, in fact, "The most beautiful thing we can experience is the mysterious.
Einstein zei eigenlijk: "Het mooiste dat we kunnen ervaren, is het mysterie.
EnglishI have a rare and mysterious skill that precludes me from doing missions.
Ik heb een zeldzaam vreemde gave die me uitsluit van deelname aan missies.
EnglishThe circumstances of her death are still, up to a point, mysterious.
De omstandigheden van haar dood blijven tot op zekere hoogte onopgehelderd.
EnglishThe rest of the pie is a very mysterious substance called dark energy.
De rest is een heel mysterieuze substantie met de naam donkere energie .
EnglishFinally came mankind's most advanced and mysterious tool, the computer.
Tot slot kwam het meest geavanceerde en mysterieuze gereedschap van de mens, de computer.
EnglishHis mysterious, brutal and deliberate murder put a stop to that.
Dit is onmogelijk gemaakt door deze mysterieuze, brute en doelgerichte moord.
EnglishA father and daughter separated from a bicycle by a mysterious wall.
Een vader en dochter, gescheiden van een fiets door een mysterieuze muur.
EnglishThey're being watched everyday as we speak, to try to find out what this mysterious toxin is.
Ze worden dag na dag gevolgd om te proberen uit te vinden wat dit mysterieuze toxine is.
EnglishBy what mechanism does he hope this will be achieved, or rather by what mysterious means?
Welk mechanisme of liever gezegd welk mysterie komt hieraan te pas?
EnglishNevertheless there are ways in which politics move sometimes that are quite mysterious.
Maar er gebeuren wel meer mysterieuze dingen in de politiek.
EnglishClaron McFadden: The human voice: mysterious, spontaneous, primal.
Claron McFadden: De menselijke stem: mysterieus, spontaan, oer.
EnglishDespite the mysterious quantities, your question was very clear.
Ondanks de kabbalistische getallen bent u heel duidelijk geweest.
EnglishFor mysterious reasons, the Commission does not like bees.
De Europese Commissie houdt, om raadselachtige redenen, niet van bijen.
EnglishA book's search for its readers is involved and mysterious.
De speurtocht van een boek naar zijn lezers gaat soms langs duistere, geheimzinnige wegen.
EnglishThe mysterious bomb explosions are damaging the largest economic factor in the country, tourism.
De mysterieuze bomontploffingen schaden de grootste economische factor in het land, het toerisme.
EnglishThe most mysterious part of forests is the upper tree canopy.
Het meest mysterieuze deel van bossen is het bladerdak. ~~~ Dr.
EnglishAnd these hackers had a word for those mysterious bugs in telegraph systems that they called bugs.
Deze hackers hadden een woord voor die mysterieuze bugs in telegraafsystemen die ze 'bugs' noemden.
EnglishThis means that the question is about the sale of beer in Belgium in such mysterious quantities.
Er wordt dus onder deze zo kabbalistische nummers een vraag gesteld over de verkoop van bier in België.
EnglishA mysterious persistent noise was disrupting their research.
Een mysterieus aanhoudend geluid verstoorde hun onderzoek.
EnglishThat's what's made it into this mysterious, powerful thing it is.
Is er dit mysterieuze, krachtige iets door geworden.