EN

move {zelfstandig naamwoord}

volume_up
move (ook: pace, step, stride)
The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
De volgende stap was dat we de grootte van die zeshoeken wilden maximaliseren.
I think that this is a very relevant and courageous move and I welcome it.
Dat lijkt mij een zeer interessante en zeer moedige stap, die ik van harte toejuich.
This is certainly a move in the direction he desires.
Dit is dus absoluut een stap in de richting die de afgevaardigde heeft aangegeven.
Finally, get a move on with the Brenner Base Tunnel: 2021 is absolutely unacceptable.
Tenslotte, zet meer vaart achter de Brennerbasistunnel: 2021 is absoluut onaanvaardbaar.
Once we have taken our decision tomorrow, the next move will be for the Council.
Nadat wij ons morgen uitgesproken hebben, is de Raad aan zet.
Here too, we are waiting for the European Commission's next move.
Ook hier luidt het compromis dat de Europese Commissie opnieuw aan zet is.
But you also can't forget that each individual move you have to be able to complete.
Maar je mag ook niet vergeten dat je elke beweging moet kunnen afmaken.
As Your Majesty guessed there is only one crucial move
Zoals Uwe Majesteit 't raadde, is er slechts één belangrijke beweging.
Patients have been on the move too, going into community housing or back to their own homes.
De patiënten zijn ook in beweging gekomen en zijn naar woonprojecten of terug naar hun eigen huis gegaan.
However, it is shocking that the PPE-DE Group opposes such a move.
Het is echter stuitend dat de PPE-DE-Fractie tegen een dergelijke maatregel is.
I believe that could become a confidenceinspiring move.
Ik denk dat dat op zich een vertrouwenwekkende maatregel zou kunnen zijn.
Such a move would only benefit the large companies that have relocated to Brazil.
Een dergelijke maatregel zou alleen de naar Brazilië overgeplaatste grote ondernemingen ten goede komen.
The eighth point; people with disabilities will no longer lose their benefits when they move to a Member State.
Ten achtste, gehandicapten verliezen hun uitkering niet meer bij verhuizing naar een lidstaat.
As you know, there are some problems with the completion of the building and the timing of our move.
U weet dat het gebouw nog niet helemaal klaar is, er zijn nog verschillende problemen en daarom is nog niet bekend wanneer de verhuizing plaatsvindt.
Why should a Swedish gay registered partnership lose all recognition of status when they move, for instance, to Italy?
Waarom zou een Zweeds geregistreerd partnerschap bij een verhuizing, naar bijvoorbeeld Italië, alle toegekende status verliezen?
move (ook: bout, file, rank, row, turn)
I should like now to return their expressions of thanks and say how deeply moved I have been by them.
Ik wil hen op mijn beurt bedanken en zeggen hoezeer ik geroerd ben door hun waardering.
Then we sort of raise our eyebrows, move our eyes, give the other person the idea it's their turn to talk.
Wanneer we met iemand praten, praten we, dan trekken we onze wenkbrauwen op, bewegen onze ogen om de ander aan te geven dat het zijn beurt is om te praten.
The European Parliament having expressed its views, this matter now moves into the domain of the Council of Ministers and the national governments.
Nu het Parlement zijn opvattingen hieromtrent kenbaar heeft gemaakt, is het de beurt aan de Raad van Ministers en de nationale regeringen.

Voorbeeldzinnen voor "move" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishThe reallocation of Eurojust to category 3, however, is not such a clever move.
Het inschrijven van Eurojust in categorie 3 is echter niet zo'n gelukkige keuze.
EnglishSo I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."
Ik dacht: "Misschien als ik wat appartementjes voor ze maak, komen ze er wonen."
EnglishThe next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
De volgende stap was dat we de grootte van die zeshoeken wilden maximaliseren.
EnglishThe decision was made to move gradually to the coverage of all serious crime.
Het besluit was genomen om geleidelijk aan alle ernstige misdrijven op te nemen.
EnglishAnd we can use electrodes or antennae to pick that up and tell the arm to move.
We gebruiken elektroden of antennes om dat op te pikken en de arm te doen bewegen.
EnglishBut if you need to reach more places than just one, you need to move the robot.
Maar als je meer dan één plek moet bereiken, dan moet je de robot verplaatsen.
EnglishOnly dialogue and information will make it possible to move public opinion forward.
Alleen dialoog en voorlichting kunnen zorgen voor een vooruitgang in het denken.
EnglishIt'll hurt like hell and you can't put any weight on it, but at least you can move.
Het doet verdomd zeer en je kan er geen gewicht op zetten, maar je kan bewegen.
EnglishBusinesses, such as DHL, will then simply move to airports in other Member States.
Maatschappijen als DHL wijken dan gewoon uit naar luchthavens in andere lidstaten.
EnglishThe move towards sector-wide programmes will greatly facilitate this process.
De keuze voor sectorale programma's zal dit proces in hoge mate vereenvoudigen.
EnglishYou have a consensus proposal here which, I think, will allow us to move forward.
Dat is denk ik een voorstel dat op consensus kan rekenen en ons verder kan brengen.
EnglishHe had to sit on a cushion, stand still, not move, because it was very painful.
Hij moest op een kussen zitten, stilstaan, niet bewegen, want het was erg pijnlijk.
EnglishDid you ever move your fuckin' ass from Hollywood to go and film something real?
Ben je in Hollywood ooit van je reet gekomen om ergens iets echts te filmen?
EnglishIf you build a wide road out to the outskirts of town, people will move there.
Leg een grote weg aan naar een buitenwijk en mensen zullen daarheen verhuizen.
EnglishFor that reason they decided to move the Foundation from Berlin to Thessaloniki.
Daarom heeft de Raad beslist het centrum van Berlijn naar Thessaloniki te verhuizen.
EnglishIt is obvious that there is a move towards further dictatorship and less democracy.
Duidelijk is, we zitten in de richting van meer dictatuur en minder democratie.
EnglishModern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
Het hoort bij de moderne samenleving om op meerdere plaatsen werkzaam te zijn.
EnglishIn the EMPA and together with President Borrell, we are determined to move forward.
We zijn in de EMPA en samen met voorzitter Borrell vastberaden om vooruit te gaan.
EnglishThis would be a singular move which would not help the development of agriculture.
Dit zou een opmerkelijke daad zijn die niet de landbouwontwikkeling tot doel stelt.