EN

to mount [mounted|mounted] {werkwoord}

volume_up
Come with me, or I'll shoot your testicles off and stuff them and mount them on my mantelpiece.
Kom mee, of ik schiet je ballen eraf en dan zet ik ze op mijn schoorsteenmantel.
I understand that a Hungarian player who has had his transfer put on hold is probably going to mount a legal challenge.
Ik heb gehoord dat een Hongaarse speler wiens transfer in de ijskast is gezet, waarschijnlijk een rechtszaak gaat aanspannen.
The Commission will be mounting an extensive information campaign in which the Members of this House will play a crucial role.
De Commissie is bezig een grootscheepse voorlichtingscampagne op touw te zetten waarin u, geachte leden, een belangrijke rol zult vervullen.
He mounted a camera on the tail. ~~~ A poetic image for a story on Tolstoy, by Sam Abell.
Hij monteerde een camera op de staart Een poëtisch beeld voor een verhaal over Tolstoy door Sam Abell.
So, the drill was mounted on this robotic arm.
De boor was op deze robotarm gemonteerd.
We took a PS3 camera, hacked it open, mounted it to an LED light, and now there's a device that is free -- you build this yourself, we publish the code for free, you download the software for free.
We haalden een PS3-camera uit elkaar, monteerden ze op een LED-licht, en nu hebben we een gratis apparaat.
NL

Mount Everest {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Mount Everest
Mount Everest
Het doet de Mount Everest in het niets verdwijnen.
So, it basically dwarfs, you know, Mount Everest here on Earth.
Dit is een incident dat plaatshad op de Mount Everest.
This is an incident which occurred on Mount Everest; it was the worst disaster in the history of Everest.
Vandaar dat je schelpen vindt op Mount Everest.
That's why you get, you know, you get seashells up on Mount Everest.

Voorbeeldzinnen voor "to mount" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe Commission could mount the same campaign against racism on European pitches.
Eenzelfde actie kan de Commissie doen tegen het racisme op de Europese velden.
EnglishWe are coming up to Christmas and we talk of the Mount of Olives, not the Mount of Oils.
Wij naderen Kerstmis en spreken over de Olijfberg en niet over de oliezadenberg.
EnglishCome with me, or I'll shoot your testicles off and stuff them and mount them on my mantelpiece.
Kom mee, of ik schiet je ballen eraf en dan zet ik ze op mijn schoorsteenmantel.
EnglishAnd that's Mount Olympus on Mars, which is a kind of huge volcanic shield on that planet.
En dat is de berg Olympus op Mars, wat eigenlijk een groot vulkanisch schild is op de planeet.
EnglishAs we passed, two boys were climbing the mount Kenya of trash.
Terwijl we langskwamen, waren twee jongens die Mount Kenya van afval aan het beklimmen.
EnglishIt will enable the EU to mount a challenge to American anti-competitive rules.
Het betekent ook dat de EU doeltreffend kan reageren op de Amerikaanse concurrentievervalsende regelgeving.
EnglishFinally, we must mount a serious campaign at the United Nations for sanctions against Burma.
Tot slot moeten we een serieuze campagne beginnen bij de Verenigde Naties voor sancties tegen Birma.
EnglishMadam President, an incident like the tragedy on Mount Cermis should be firmly condemned.
Mevrouw de Voorzitter, rampen zoals die van de Cermis moeten met de grootste kracht worden veroordeeld.
EnglishEven Mr Brittan understood that we were not talking about the Mount of Financial Services.
Zelfs de heer Brittan heeft begrepen dat men met Kerstmis niet spreekt over de financiële-dienstenberg.
EnglishBecause 10, 000 Orcs now stand between Frodo and Mount Doom.
Omdat er nu tienduizend orks tussen Frodo en de Doemberg staan.
EnglishThis one came from the sulfur dioxide from Mount Pinatubo in 1991 -- cooled the earth by half a degree.
Dit kwam door de zwaveldioxide van Mount Pinatubo in 1991. ~~~ Koelde de aarde een halve graad af.
EnglishThere's the Mount Kailash in Eastern Tibet -- wonderful setting.
Dat is Mount Kailash, in Oost-Tibet -- prachtige plek.
EnglishWe must also mount the same sort of pressure against DG VI.
Een dergelijke druk moeten wij ook tegen GD VI organiseren.
EnglishIt is true that inequalities tend to mount up.
Het klopt dat de ene ongelijkheid de andere in de hand lijkt te werken.
EnglishThat's why you get, you know, you get seashells up on Mount Everest.
Vandaar dat je schelpen vindt op Mount Everest.
EnglishWe've set 2020 as our target year for zero, for reaching the top, the summit of Mount Sustainability.
We hebben het jaar 2020 als doel genomen voor nul, om de top te bereiken, de top van de Duurzaamheidberg.
EnglishSo, it basically dwarfs, you know, Mount Everest here on Earth.
Het doet de Mount Everest in het niets verdwijnen.
EnglishThis is an incident which occurred on Mount Everest; it was the worst disaster in the history of Everest.
Dit is een incident dat plaatshad op de Mount Everest.
EnglishIt is our duty to mount an inquiry into those cases.
Het is onze plicht om dan een onderzoek te beginnen.
EnglishWe should mount a strong front to tackle the problem of criminal acts driven by greed.
Wij zouden een krachtig front moeten vormen om het probleem van criminele activiteiten gedreven door hebzucht een halt toe te roepen.