"motivation" in het Nederlands

EN

"motivation" - vertaling Nederlands

EN motivation
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

motivation
One is to deliver extrinsic motivation, that education has a payoff.
Eén bestaat erin extrinsieke motivatie te geven. ~~~ Onderwijs loont.
But we don't have a good motivation for putting it in there at this point, OK.
Maar we hebben geen goede motivatie om dat toe te voegen op dit moment, oké.
But of course it's not only about motivation and giving them a lot of physical energy.
Maar natuurlijk gaat het niet alleen om motivatie en ze veel fysieke energie geven.
motivation
What is missing is the consumer motivation to buy these products.
Wat ontbreekt is de motivering van de consument om de producten ook te kopen.
Positive motivation, then, is extremely important to a successful asylum policy.
Een positieve motivering draagt dus in buitengewoon hoge mate bij aan het slagen van een asielbeleid.
Second point: I must emphasise the motivation for these strategic guidelines.
Als tweede punt ben ik zo vrij de nadruk te leggen op de motivering van deze strategische richtsnoeren.

Synoniemen (Engels) voor "motivation":

motivation

Voorbeeldzinnen voor "motivation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe motivation behind my question is the gap between rhetoric and reality.
Het motief voor mijn vraag is de kloof tussen retoriek en werkelijkheid.
EnglishIt's based on furniture typologies, but that's not the end motivation.
Het is gebaseerd op meubeltypologieën, maar dat is niet de eindmotivatie.
EnglishCurrently only the section covering motivation is available in Swedish, nothing else.
Vandaag blijkt alleen het motiveringsdeel er in het Zweeds te zijn.
EnglishThis motivation is needed in order to prevent excessive bureaucracy.
Deze zinsnede is noodzakelijk om buitensporige bureaucratie te vermijden.
EnglishMr President, I will try not to read any sinister political motivation into that.
Mijnheer de Voorzitter, ik doe mijn best om daar geen sinistere politieke motieven achter te zoeken.
EnglishLet me just cite one example of this motivation and support.
Ik wil er slechts één aspect uitlichten om dit te motiveren en te ondersteunen.
EnglishThe motivation behind Parliament's demands is carbon dioxide emissions.
De reden voor de eisen van het Parlement is de kooldioxide-uitstoot.
EnglishIt turned out that it wasn't, that it really is a system of motivation, a system of wanting.
Dat bleek fout te zijn, het is in feite een motivatiesysteem, een systeem om iets te willen.
EnglishI am convinced that this was also the Commission's motivation.
Ik ben ervan overtuigd dat dat ook de impuls van de Commissie geweest is.
EnglishNor is there any motivation for introducing a patent on life and its components.
Er bestaat dan ook geen enkele reden om octrooien op levende organismen en delen ervan mogelijk te maken.
EnglishI fully understand and appreciate the motivation and concerns that have been expressed.
Ik heb alle begrip en respect voor de motieven en de zorg waaraan in dit verband uiting is gegeven.
EnglishQuite often it is a price paid to criminal gangs, there to exploit the motivation of these people.
Vaak gaan ze daarom in zee met criminele bendes die zich verrijken aan hun onwrikbare wil.
EnglishThe motivation is clear: it is to create a European demos which at the moment simply does not exist.
Het motief is duidelijk: het creëren van een Europese die momenteel eenvoudig niet bestaat.
EnglishLet us give them the sort of opportunities and motivation that will make them want to stay in Europe.
We moeten deze mensen zodanige kansen bieden en hen zo motiveren, dat ze in Europa blijven.
EnglishThey learn to adopt a consumer lifestyle in which the only goal or motivation to act is economic gain.
Ze leren consumeren, een levensstijl waarin alles ondergeschikt is gemaakt aan geld en bezit.
EnglishWith regard to a possible analysis of the motivation for this, I am sure the reasons are manifold.
Het gedrag van Noord-Korea kan op vele wijzen worden verklaard.
EnglishWhat happens, though, is people say to me, "I don't need any motivation."
Vaak denken mensen dat ik dat doe, verre van dat.
EnglishI hope that the honourable Member understands our motivation in that.
Ik hoop dat mevrouw McKenna deze redenering begrijpt.
EnglishEnlargement is far too important to be allowed to stagnate because of the lack of motivation shown at the IGC.
De uitbreiding is tè belangrijk om die te laten stagneren omwille van de onwil rond de IGC.
EnglishVoluntary donation often conceals the motivation to make a profit of a certain type and therefore to exploit the situation.
De drijfveren voor donatie zijn namelijk vaak geldelijk gewin en dus ook exploitatie.