EN

message {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But that message of hope carries within it the seeds of the other fundamental message.
Maar die boodschap van hoop draagt in zich de zaden van de andere fundamentele boodschap.
The first message is one of solidarity and cooperation with the United States.
De eerste boodschap is een boodschap van solidariteit en samenwerking met de Verenigde Staten.
This is the message for the Commission regarding the implementation of the text.
Dat is ook onze boodschap aan de Commissie als ze de tekst toepast.
And they get a message by computer saying person one sent you this amount of money.
Zij krijgen een bericht per computer waarin staat: "Persoon één heeft je dit bedrag gestuurd.
And Rob got that message, but his answer was, "We're both listening."
Rob kreeg dit bericht, maar zijn antwoord was: "Wij luisteren allebei."
Madam President, I have a message for you concerning my colleague Mrs Lucas.
Mevrouw de Voorzitter, ik heb een bericht voor u met betrekking tot collega Caroline Lucas.
Imagine getting a message every two minutes in this Chamber from well-intentioned medium-sized and small companies about a new product.
Stelt u zich eens voor dat we iedere twee minuten in deze hal van goedwillende MKB-ers een berichtje krijgen over een nieuw product.

Voorbeeldzinnen voor "message" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
Als wij die zekerheid hebben, kunnen wij dat aan de burgers in Europa doorgeven.
EnglishMr President, this report sends a powerful message to the Council and Commission.
Voorzitter, dit verslag is een krachtig signaal naar de Raad en de Commissie toe.
EnglishI am perturbed by their message that too many immigrants have been allowed in.
Ik ben verontrust over hun boodschap dat er te veel immigranten zijn toegelaten.
EnglishCommissioner Bolkestein asks us what message we wish to send out to our partners.
De heer Bolkestein vraagt ons welk signaal wij aan onze partners moeten geven.
EnglishAnd there the simple version of the message is it's moving from West to East.
Of om de boodschap eenvoudig weer te geven: de macht beweegt van West naar Oost.
EnglishI will have to take back to my party leader a message that is not a good one.
Ik zal mijn fractieleider een boodschap moeten overbrengen die niet positief is.
EnglishThe message sent by Parliament through these documents comes across loud and clear.
Het Parlement laat met deze documenten een duidelijke en ferme boodschap horen.
EnglishWe have therefore to consider what political message we are sending by doing that.
Daarom moeten we goed nadenken over de politieke boodschap die we hiermee afgeven.
EnglishThat is important, because we are thus sending out the message that they all count.
Dat is belangrijk omdat hiermee wordt aangegeven dat ze allemaal van belang zijn.
EnglishAnd it would have given a welcome message of confidence in the future of the Union.
Bovendien had dit het vertrouwen in de toekomst van de Unie kunnen aanwakkeren.
EnglishThe solidarity shown by the institutions of the Union conveyed an important message.
De solidariteitbetuiging van de Europese instellingen is een belangrijk signaal.
EnglishHowever, I believe that delay is a message which Parliament should not send.
Desalniettemin ben ik van oordeel dat dit Parlement geen vertraging mag inbouwen.
EnglishThe Council, therefore, cannot ignore the political message that we have given it.
De Raad kan de politieke boodschap die wij tot hem hebben gericht dus niet negeren.
EnglishI deplore the weakness of the political message delivered by Parliament's report.
Ik betreur de zwakke politieke boodschap van het verslag van het Europees Parlement.
EnglishMy brother sent me a text message, an SMS -- it was a quote from the "Simpsons."
Mijn broer stuurde een SMS, het was -- het was een citaat van The Simpsons.
EnglishIf you know how to send a text message, you can get the same information for free.
Als je weet hoe een sms te sturen, kan je dezelfde informatie gratis krijgen.
EnglishWe ought to also send out a very clear message that much has been done in Mostar.
Wij moeten ook zeer duidelijk kenbaar maken dat er veel gedaan is in Mostar.
EnglishIf the message is to get through, it must be expressed in clear and simple terms.
Wil die boodschap goed overkomen, dan moet ze duidelijk en simpel worden uitgedrukt.
EnglishMrs Wallström, I really do beg you to take this message back to the Commission.
Mevrouw Wallström, ik verzoek u dringend dit door te geven aan de Commissie.
EnglishThe Labour Party heartlands of Scotland have sent them an unmistakable message.
Het Schotse bolwerk van Labour heeft hun een niet mis te verstane boodschap gestuurd.

Synoniemen (Engels) voor "message":

message