EN

matching {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "matching" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.
Tenslotte begonnen ze met hun talenten en kennis af te stemmen op mijn noden.
EnglishNow Edward de Bono argued that our brains are pattern matching machines.
Edward de Bono beweert dat onze hersenen patroonherkenningsmachines zijn.
EnglishIt is this matching process which may only take hours but in some cases can take months.
Dat zoeken naar een partner duurt soms maar enkele uren, maar kan ook maanden in beslag nemen.
EnglishNone of the Member States comes near matching us on budgetary discipline of that sort.
Geen enkele lidstaat heeft een dergelijke begrotingsdiscipline.
EnglishWhen we met yesterday, I expressed my concern about what is known as the matching clause.
Verder heb ik - we hebben elkaar gisteren al gezien - mijn zorg uitgesproken over de zogeheten.
EnglishAs you are aware, personally I am not a fan of a matching clause.
Zoals u weet, ben ik zelf geen voorstander van een matching-clausule.
EnglishOnly parties matching up to this blueprint would be considered for financial assistance.
Alleen partijen die aan deze blauwdruk vol­doen, zouden in aanmerking komen voor financiële steun.
EnglishAnd other projects, which were really about transformation, about matching the human need.
Andere projecten gingen vooral over transformatie, over het invullen van een menselijke behoefte.
EnglishMatching the reliability, base load is actually irrelevant.
Vergelijk je de betrouwbaarheid, dan is de basislast eigenlijk irrelevant.
EnglishLet us be clear that we are not matching our words with deeds.
Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat de daad in deze niet bij het woord wordt gevoegd.
EnglishBut rights and powers, of course, bring matching responsibilities.
Maar als het over rechten en bevoegdheden gaat, zijn de verantwoordelijkheden natuurlijk navenant.
EnglishThey made sure that the demographic for who they were targeting and the car was all matching.
Ze zorgden ervoor dat doelgroep en type auto goed matchten.
EnglishThey are not prepared to put up the matching funding that is required to get the measures started.
Zij zijn niet bereid het nodige geld op tafel te leggen om de maatregelen operationeel te maken.
EnglishAs we move to search, we rely on the relevance rankings, the Web matching, the index crawling.
Door zoekfuncties te gebruiken, vertrouwen we op relevantierangschikkingen, webmatching, index crawling.
EnglishThank you, too, for matching words with deeds in one or other area where the WTO ought to act differently.
Wilt u dan ook de daad bij het woord voegen op terreinen die de WTO anders zou moeten aanpakken.
EnglishIn short, by matching words with action in the interests of respect for international law.
Kortom, de Unie moet de daad bij het woord voegen om te bereiken dat het internationale recht wordt geëerbiedigd.
EnglishKerala is flying on top there, matching United States in health, but not in economy.
Kerala vliegt daar bovenaan, met een gezondheid gelijk aan die van de Verenigde Staten, maar niet wat economie betreft.
EnglishMatching transfers of 4 % of GNI was a legitimate expectation based on political promise.
Op basis van politieke beloften mocht worden uitgegaan van dienovereenkomstige overdrachten van 4 procent van het BNI.
EnglishThen there is the selection of regions and countries and matching them with each of the four campaigns.
Dan is er ook nog de selectie van regio's en landen en de koppeling daarvan met elk van de vier campagnes.
EnglishThe customs credit would thus become a matching credit of the kind already in existence in international tax law.
Het douanekrediet zou dan een worden, zoals we dat al kennen in het internationale belastingrecht.