"market research" in het Nederlands

EN

"market research" - vertaling Nederlands

EN market research
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

market research
That particular headline comes to me from a market research firm.
Juist die kop heb ik gekregen van een bedrijf voor marktonderzoek.
Research and development is an important area, not just product research but also market research.
Onderzoek en ontwikkeling zijn eveneens belangrijk, niet alleen het productgericht, maar ook het marktonderzoek.
We must see to it that the most up-to-date statistical methods are used, such as random sampling, market research and opinion surveys.
Verder moeten wij de modernste statistische methoden toepassen, zoals steekproeven, marktonderzoek en opiniepeiling.

Synoniemen (Engels) voor "market research":

market research

Vergelijkbare vertalingen voor "market research" in Nederlands

market zelfstandig naamwoord
to market werkwoord
research zelfstandig naamwoord
to research werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "market research" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishMarket-oriented research support for SMEs should be encouraged through special funding.
Marktgericht onderzoek dat het MKB ten goede komt, moet vooral met geld worden gesteund.
EnglishYou have a vision for the use of research, market uptake and support schemes.
U geeft blijk van een visie waar het gaat om het gebruik van onderzoek, het op de markt brengen en steunregelingen.
EnglishHe adds that when there is a failure of the market public research should be encouraged.
Hij voegt hieraan toe dat onderzoek in de overheidssector moet worden aangemoedigd wanneer de markt gebrekkig functioneert.
EnglishIt does not, in any case, help put an end to the gender-divided labour market in the research world.
Het draagt in elk geval niet bij aan het opheffen van de genderverschillen op de wetenschappelijke arbeidsmarkt.
EnglishSomeone also pointed out how few medicines have been coming onto the market from research recently.
Iemand heeft ook gezegd dat het onderzoek slechts weinig geneesmiddelen oplevert die uiteindelijk ook op de markt komen.
EnglishThe research market changes very quickly and the results of research must also be put to use very quickly.
De onderzoeksmarkten veranderen immers zeer snel en men moet dan ook snel van de onderzoeksresultaten kunnen profiteren.
EnglishThere is no genetically modified vine propagating material available on the market as yet; however, research is ongoing.
Er is nog geen genetisch gemodificeerd teeltmateriaal voor wijnstokken op de markt, maar er wordt al wel onderzoek verricht.
EnglishA Swedish market research bureau came to the conclusion that the effectiveness of the structural policy is clearly not up to the mark.
Een Zweeds onderzoeksbureau kwam tot de conclusie dat de effectiviteit van het structuurbeleid ver beneden de maat is.
EnglishIt does not just confine itself to market research and to gathering statistics and does not therefore only juggle with figures.
De Waarnemingspost telt - zoals reeds is gezegd - 34 Europese landen, en anticipeert daarmee als het ware op de komende uitbreiding.
EnglishThe 10-year-rule gives a signal to pharmaceutical companies to intensify research and market truly innovative products.
De regeling van tien jaar is een signaal voor de farmaceutische bedrijven om het onderzoek te intensiveren en daadwerkelijke innovaties op de markt te brengen.
EnglishWe want to make sure that EU research initiatives complement market-driven research, thereby avoiding conflict or duplication.
We willen er zeker van zijn dat de onderzoeksinitiatieven van de EU een aanvulling vormen op het marktgericht onderzoek, om conflicten en dubbelwerk te voorkomen.
EnglishLet us concentrate on what the Union can do, namely stable frameworks, common currency, market access, research, innovation.
We zouden ons beter concentreren op de dingen waarvoor de Unie wel bevoegd is: een stabiel kader, een gemeenschappelijke munt, markttoegang, onderzoek en vernieuwing.
EnglishOr we could even give such enterprises access to a powerful network for market research and for passing on the information gleaned from these markets.
Men zou het MKB ook een efficiënt netwerk ter beschikking kunnen stellen om de markt te verkennen en de verzamelde informatie te verspreiden.
EnglishWe in the Commission can contribute to this with a range of instruments in areas such as public procurement, the internal market, research and competition.
De Commissie kan zo'n klimaat met allerlei middelen bevorderen, onder meer via openbare aanbestedingen, de interne markt, onderzoek en mededingingsbeleid.
EnglishIf a market research institute were to ask people if they thought the European Union had its own personality, I think that the majority would say yes.
Indien bij een opiniepeiling gevraagd zou worden of de Europese Unie een eigen persoonlijkheid bezit, zouden de meeste mensen waarschijnlijk met ja antwoorden.
EnglishPossible methods include sampling, market research, opinion research; I believe it pays to consider how we can obtain statistics more quickly and more efficiently.
Steekproeven, markt- en opinieonderzoek - ik denk dat het loont dat we ons afvragen hoe we sneller en efficiënter aan onze statistieken kunnen komen.
EnglishThe proposals presented on economic matters concentrated on the Lisbon strategy, on completion of the single market, on research and on trans-European networks.
De voorstellen op economisch gebied betreffen de strategie van Lissabon, de voltooiing van de interne markt, het onderzoek en de trans-Europese netwerken.
EnglishThe Single European Act and the Maastricht Treaty have given Parliament real power in a number of areas: single market legislation, environment, research and social affairs.
De Europese Akte en het Verdrag van Maastricht hebben het Parlement echte macht gegeven op een aantal gebieden: wetgeving inzake de interne markt, milieu, onderzoek en sociale zaken.
EnglishProtocol 33 to the EC Treaty grants the EU competence in the area of animal welfare only in the framework of agricultural, transport, internal market or research policy.
Protocol 33 bij het EG-Verdrag geeft de EU alleen competentie op het gebied van dierenwelzijn, als dit plaatsvindt in het kader van het landbouw-, transport-, interne markt- of onderzoeksbeleid.
EnglishAnd I would like to emphasise that research and development should be a public service obligation, because in a free market research is one of the areas that is most at risk.
En ik zou willen benadrukken dat onderzoek en ontwikkeling een openbare-dienstverplichting dienen te zijn, omdat in een vrije markt onderzoek een van de gebieden is die het meest in gevaar komen.