EN

manager {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And that explains why that NASA manager was actually in my office to begin with.
Dat verklaart waarom die NASA-manager uiteindelijk in mijn kantoor belandde.
You know, I didn't have the right manager.
Beschikte niet over -- de juiste technologie, Ik had niet de juiste manager.
My manager and I are now prepared to take your questions.
Mijn manager en ik zijn nu bereidt uw vragen te beantwoorden.
There was a conflict of interest where the government was the programme manager and the applicant.
Er ontstaat een belangenconflict als de regering zowel beheerder van het programma als aanvrager is.
Increasing top managers ' accountability in this way is one of the keys to the reform's success.
De zwaardere verantwoordingsplicht van de beheerder is een van de sleutels van het succes van de hervorming.
What does the Commission intend to do to avoid this type of problem and improve the services of the Fund Manager in the future?
Wat denkt de Commissie te doen om in de toekomst dat soort problemen te voorkomen en de dienstverlening van de beheerder van de fondsen te verbeteren?
manager (ook: director)
And she claimed to be the general manager of Red Cross at the Chamber of Commerce.
Ze beweerde de algemeen directeur te zijn van het Rode Kruis bij de Kamer van Koophandel.
I come with compliments from the manager.
Met de complimenten van de directeur.
So I called for the branch manager and asked him whether he knew, in that specific case, what the lira was.
Ik heb vervolgens de directeur van het betreffende bankfiliaal gebeld en hem gevraagd of hij wist wat een Italiaanse lire was.
Yet non-payment of invoices presents a real problem to their manager, David Stear.
Voor de bedrijfsleider, David Stear, is de niet-betaling van facturen een reëel probleem.
The manager then came out and said " You ca n't come in here.
De bedrijfsleider kwam naar buiten en zei: " U kunt hier niet binnenkomen.
EASA must also be able to take decisive action and that depends on the structure, but also on the quality of the managers.
Het EASA moet ook slagvaardig kunnen opereren en dat hangt af van de structuur, maar ook van de kwaliteit van de bestuurders.
This led the Greek authorities to order the drawing up of a new reorganisation plan by a new team led by specialist managers.
Dit was voor de autoriteiten van dit land aanleiding om een nieuwe directie, bestaande uit zeer deskundige bestuurders, opdracht te geven tot het opstellen van een nieuw herstructureringsplan.
There, all senior managers have to undergo gender training before they can occupy a senior position.
Hier moeten alle leidinggevende personen, alvorens zij een leidinggevende positie kunnen innemen, een cursus gender training volgen.
They are people who enable one and the same person to perform the tasks of resource manager, authorising officer, financial controller and accounting officer.
Dat zijn mensen die het mogelijk maken dat een en dezelfde persoon de taken vervult van administrateur, ordonnateur, financieel controleur en rekenplichtige.
NL

manager {de}

volume_up
Dat verklaart waarom die NASA-manager uiteindelijk in mijn kantoor belandde.
And that explains why that NASA manager was actually in my office to begin with.
Beschikte niet over -- de juiste technologie, Ik had niet de juiste manager.
You know, I didn't have the right manager.
Mijn manager en ik zijn nu bereidt uw vragen te beantwoorden.
My manager and I are now prepared to take your questions.

Voorbeeldzinnen voor "manager" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd that explains why that NASA manager was actually in my office to begin with.
Dat verklaart waarom die NASA-manager uiteindelijk in mijn kantoor belandde.
EnglishGive the Commission ’ s sacked accounts manager, Marta Andreasen another job.
Geef de ontslagen hoofdaccountant van de Commissie, Marta Andreasen, weer een baan.
EnglishThen, every boss, every manager in the world, will want to have compassion -- like this.
Dan zal iedere baas en manager in de wereld compassie willen hebben -- zoals dit.
EnglishYet non-payment of invoices presents a real problem to their manager, David Stear.
Voor de bedrijfsleider, David Stear, is de niet-betaling van facturen een reëel probleem.
EnglishAnd she claimed to be the general manager of Red Cross at the Chamber of Commerce.
Ze beweerde de algemeen directeur te zijn van het Rode Kruis bij de Kamer van Koophandel.
EnglishHe's a former hotel manager; he's got three-dozen members of his church."
Hij was vroeger hotelmanager. ~~~ Er zitten drie dozijn leden in zijn kerk."
EnglishThe thing drags on and on and my constituent is in serious trouble with his bank manager.
De zaak sleept aan en mijn kiezer is in ernstige problemen verwikkeld met zijn bankier.
EnglishOnly one manager has participated in gender training, and for half a day.
Slechts één hoofd heeft een halve dag deelgenomen aan zo'n cursus.
English. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
EnglishThe manager then came out and said " You ca n't come in here.
De bedrijfsleider kwam naar buiten en zei: " U kunt hier niet binnenkomen.
EnglishThere was a conflict of interest where the government was the programme manager and the applicant.
Er ontstaat een belangenconflict als de regering zowel beheerder van het programma als aanvrager is.
EnglishTony, the expedition manager, he said, "Look Ben, you've got to find 500 meters of flat, thick safe ice."
Tony, de expeditiemanager, zei, "Kijk Ben, je moet 500 meter vinden van vlak, dik, veilig ijs."
EnglishMy manager and I are now prepared to take your questions.
Mijn manager en ik zijn nu bereidt uw vragen te beantwoorden.
EnglishYou know, I didn't have the right manager.
Beschikte niet over -- de juiste technologie, Ik had niet de juiste manager.
English.; you can't hide your manager.
U kunt stoppen met I.M. ~~~ maar u kunt uw manager niet verbergen.
EnglishThe brand manager for that blue product spent 100 million dollars trying to interrupt me in one year.
De brand manager voor dat blauwe product spendeert 100 miljoen dollar om mij voor een jaar te onderbreken.
EnglishI'm Kevin Allocca, I'm the trends manager at YouTube, and I professionally watch YouTube videos.
Hoi. Ik ben Kevin Allocca, ik ben trendsmanager bij YouTube. ~~~ Mijn werk bestaat uit YouTube-video's bekijken.
EnglishPretty soon, a lengthy discussion ensued, and finally the manager came over to me and said, "I am very sorry.
Al gauw ontstond een lange discussie, waarna de manager naar mij toekwam en zei: "Het spijt mij zeer.
EnglishThis is a photograph of Adi, a Nigerian bank manager who had his face shot off in an armed robbery.
Dit is een foto van Adi, een Nigeriaanse bankdirecteur, wiens gezicht werd afgeschoten bij een gewapende overval.
EnglishAnd I found myself in front of an HR manager in 1999, saying something I never imagined that I would say.
Ik zat tegenover een HR-manager in 1999 en ik zei iets waarvan ik me nooit had voorgesteld dat ik het zou zeggen.

Synoniemen (Engels) voor "manager":

manager
manageability
manageable
management
English