EN

management {zelfstandig naamwoord}

volume_up
management (ook: administration)
Improved management also requires mastery of human resources.
Bij een verbeterd beheer hoort ook een beter beheer van het menselijk potentieel.
Transport companies should be separated from the management of the infrastructure.
De vervoersmaatschappijen en het beheer van de infrastructuur scheiden.
Clearly that needs to be reflected in the overall management of monetary union.
In het algemene beheer van de Monetaire Unie moet dat verband tot uiting komen.
management
Of course, management decides on the introduction of new forms of organization.
Natuurlijk beslist het management over het invoeren van nieuwe organisatievormen.
This bit, the big secret of automotive design -- reflection management.
Dit deel, het grote geheim van automobielontwerp -- reflectie-management.
Activity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
Activity based budgeting en management zijn de hoekstenen van deze hervorming.
In this, a distinction must be made between political management and implementation.
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen politiek bestuur en uitvoering.
Amendment No 11 is unnecessarily restrictive of the Management Board's autonomy.
Amendement 11 betekent een onnodige beperking van de autonomie van de Raad van Bestuur.
This will require sensitive and intensive management to absorb this change seamlessly.
Om deze overgang soepel te laten verlopen is er zorgvuldig en intensief bestuur nodig.
As I said, we are discussing this with the management of Microsoft.
Zoals ik al zei bespreken wij deze kwestie met de directie van Microsoft.
The Renault management must be made to choose other options.
Aan de directie van Renault moeten er andere keuzes worden voorgelegd.
Management alone cannot make important decisions.
Daaraan ontbreekt het bij solistisch optreden van de directie.
Amendment No 11 is unnecessarily restrictive of the Management Board's autonomy.
Amendement 11 betekent een onnodige beperking van de autonomie van de Raad van Bestuur.
That is why the board of management and the director must have relevant experience.
Daarom moeten de raad van bestuur en de directeur over relevante ervaring beschikken.
The Management Board has a political and managerial role.
De raad van bestuur heeft een politieke rol en is verantwoordelijk voor het beheer.
I am not too happy about centralising the management of rehabilitation and therapy for addicts.
De gedachte de rehabilitatie en behandeling van drugverslaafden te centraliseren, vind ik echter verontrustend.
Then the Commission has been able to make improvements on the management of special envoys.
Voorts heeft de Commissie verbeteringen kunnen aanbrengen in verband met de behandeling van speciaal GBVB-gevolmachtigden.
Hypertension: 74 million people could have continuous blood-pressure monitoring to come up with much better management and prevention.
Hoge bloeddruk - 74 miljoen mensen kunnen continu hun bloeddruk meten en zorgen voor een betere behandeling en preventie.
The plant management even talk about continuing, about expanding, about creating a Unit 3.
De directie van de centrale spreekt zelfs over de voortzetting van de exploitatie, over uitbreiding en een nieuwe Eenheid 3.
Conservation of stocks and sustainable management were the deciding factors in setting the quotas.
De doorslaggevende factoren bij de vastlegging van de quota zijn de instandhouding van de visbestanden en een duurzame exploitatie.
Standard management and marketing measures presuppose an effective and, above all, a balanced system of controls.
Voor uniforme maatregelen voor exploitatie en afzet is een doeltreffend en vooral ook gelijkwaardig controlesysteem noodzakelijk.
We believe it is urgently necessary to modernise the management.
Wij vinden een modernisering van de administratie dringend noodzakelijk.
The management of the European Development Fund is confusing.
De administratie van het Europees Ontwikkelingsfonds is verwarrend.
This indicates incredibly poor management.
Dat getuigt van een uitermate slechte administratie.
Thirdly, if a solution is difficult to find, the management could impose penalties.
Ten derde, indien het moeilijk is een oplossing te vinden, kan de bedrijfsleiding sanctioneren.
The management's right to communicate directly with the workforce remains as unaffected as its right to manage the company.
Het recht van de bedrijfsleiding om rechtstreeks met het personeel in contact te treden blijft hierbij onverlet, evenals haar recht om het bedrijf te leiden.
There are stories that there was actually an illegal handbook produced by the management telling workers to operate in this way.
Het gerucht gaat zelfs dat de bedrijfsleiding een illegaal handboek heeft verspreid waarin de medewerkers werden geïnstrueerd de regels te negeren.
NL

management {het}

volume_up
Natuurlijk beslist het management over het invoeren van nieuwe organisatievormen.
Of course, management decides on the introduction of new forms of organization.
Dit deel, het grote geheim van automobielontwerp -- reflectie-management.
This bit, the big secret of automotive design -- reflection management.
Activity based budgeting en management zijn de hoekstenen van deze hervorming.
Activity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.

Voorbeeldzinnen voor "management" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission has established a conflict prevention and crisis management unit.
De Commissie heeft een eenheid " conflictpreventie en crisisbeheer " opgericht.
EnglishThe other institutions are more focused on accountability and cost management.
De andere instellingen zijn meer gefocust op accountability en kostenbeheersing.
EnglishClearly that needs to be reflected in the overall management of monetary union.
In het algemene beheer van de Monetaire Unie moet dat verband tot uiting komen.
EnglishOf course, management decides on the introduction of new forms of organization.
Natuurlijk beslist het management over het invoeren van nieuwe organisatievormen.
EnglishThe main focal point of the reform is the effort to improve financial management.
Het zwaartepunt van de hervorming is de verbetering van het financieel beheer.
EnglishBut that is just shoddy management and really should not occur in a Bank like this.
Dit is echter beheer van likmevestje dat niet past bij een bank van dit kaliber.
EnglishIn any case, however, we cannot give up direct rule as a method of management.
Maar hoe dan ook, we mogen het beginsel van het eigen beheer niet laten varen.
EnglishThis is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
Dit valt moeilijk te rijmen met de behoefte aan een efficiënt beheersysteem.
EnglishWe are going to create a management and control system in every Directorate-General.
Wij zullen in elk directoraat-generaal een beheers- en controlesysteem opzetten.
EnglishActivity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
Activity based budgeting en management zijn de hoekstenen van deze hervorming.
EnglishThe role of NATO in this European policy on crisis management is unmistakable.
De rol van de NAVO is in dit Europese beleid inzake crisisbeheersing onmiskenbaar.
EnglishIn fulfilling its mandate, the Committee shall consult management and labour.
Het comité raadpleegt voor de vervulling van zijn opdracht de sociale partners.
EnglishConflict prevention and crisis management have taken on a different aspect.
Conflictpreventie en crisisbeheersing zijn in een ander daglicht komen te staan.
EnglishThis will represent a major step towards the improvement in financial management.
En dit zal een belangrijke stap zijn in de richting van een beter financieel beheer.
EnglishUnfortunately, we cannot also say the same of the management of the real economy.
Helaas kan echter niet hetzelfde gezegd worden van het beheer van de reële economie.
EnglishIt is this management that will, I think, be the main problem in the future.
Dat beheer, mijnheer de Voorzitter, is echter het grote probleem voor de toekomst.
EnglishIn fact this proposal met with the approval of a majority of the management committee.
Het beheerscomité heeft zich met een meerderheid voor dit voorstel uitgesproken.
EnglishCentralized management of economic and budgetary policy is out of the question.
Het is niet belangrijk om de economische en begrotingsbeleidslijnen te centraliseren.
EnglishA budget is a management tool, but it should also be a factor for progress.
De begroting, een beleidsinstrument, moet tevens een factor van vooruitgang zijn.
EnglishIn this, a distinction must be made between political management and implementation.
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen politiek bestuur en uitvoering.

Synoniemen (Engels) voor "management":

management
English
manageability
manageable
manager