"local community" in het Nederlands

EN

"local community" - vertaling Nederlands

EN

local community {zelfstandig naamwoord}

volume_up
What counts is the importance of a bathing site for a local community.
Wat telt is het belang van een badzone voor een lokale gemeenschap.
Well, how it happened is the local community galvanized.
Welnu, wat er gebeurde, is dat de lokale gemeenschap de handen ineen sloeg.
The rest is up to your local community.
De rest is de verantwoordelijkheid van je lokale gemeenschap.

Vergelijkbare vertalingen voor "local community" in Nederlands

local zelfstandig naamwoord
local bijvoeglijk naamwoord
community zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "local community" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe vision here is to have each local community play to its natural strength in creating the hydrogen.
De visie is om iedere lokale samenleving zijn natuurlijke krachten te laten gebruiken om waterstof te maken.
EnglishThis concern for the health of the local aboriginal community and concern for the environment is extremely important.
De zorg voor de gezondheid van de plaatselijke aborginalgemeenschap en het milieu is van groot belang.
EnglishThe offenders are often men who have children themselves or who in their local community are good with children.
De daders zijn vaak mannen die zelf kinderen hebben of toch op z'n minst in hun situatie thuis gevoel voor kinderen hebben.
EnglishLocal employment, community service, fine.
Lokale werkgelegenheid, buurtdiensten, oké.
EnglishThere has been cooperation between the company, both sides of industry and the local community with a view to creating new jobs.
Het bedrijf, de sociale partners en de plaatselijke gemeenschap hebben samengewerkt om nieuwe banen te creëren.
EnglishFaced with such an urgent demand, the State, local authorities and community groups are mobilising throughout France.
Deze dringende behoefte aan bijstand heeft heel Frankrijk in beweging gebracht - de staat, lagere overheden en organisaties.
EnglishIt should make use of existing public agencies at national, regional and local level to implement Community legislation.
Ze moet bij de uitvoering van de communautaire wetgeving steunen op de bestaande nationale, regionale en ook lokale overheidsorganen.
EnglishThe public consultation, in my mind and in the mind of many of the local people in the Community, is completely and totally inadequate.
Naar mijn mening en naar de mening van het grootste deel van de lokale bevolking zijn de inspraakmogelijkheden volstrekt onvoldoende.
EnglishA proportion of their catches is not landed and they do not generate local employment, as the Community fleet did.
Bovendien lost zij in tegenstelling tot de communautaire vloot geen deel van de vangst in de lokale havens en schept zij geen plaatselijke werkgelegenheid.
EnglishThey seem to be particularly interested in sharing the good experience that they have insofar as local community initiatives of this kind are concerned.
Wel lijken ze er veel voor te voelen de goede ervaringen te delen die zij hebben opgedaan met dit soort plaatselijke gemeenschapsinitiatieven.
EnglishOn the contrary, the local partnerships and community groups, for example, can use the technical assistance which is available to help them draw up their proposals.
Je kan dit geld namelijk ook voor het gezamenlijk uitwerken van voorstellen, bijvoorbeeld van lokale partnerschappen en community groups, gebruiken.
EnglishBut we also believe that, where prevention is concerned, the strategic field of battle lies in each municipality, in each local community.
Maar we voegen daaraan toe dat het onze overtuiging is dat, wat preventie betreft, het strategisch gevechtsterrein zich bevindt in de gemeenten, in de plaatselijke gemeenschappen zelf.
EnglishThe local community, European neighbours, the fire brigade, medical services, the police, the regional government and the Spanish Government all lent their support.
De lokale bevolking en de Europese burgers hebben hulp geboden, evenals de brandweer, de gezondheidsdiensten, de regionale autoriteiten en de Spaanse regering.
EnglishWe intend to continue our efforts to see that the organizations and foundations are given the recognition due to them at local, national and Community level.
Wij zijn voornemens onze inspanningen voort te zetten opdat verenigingen en stichtingen de erkenning krijgen die zij op plaatselijk, nationaal en communautair vlak verdienen.
EnglishThe achievement of these goals certainly requires a different type of statistic on the state of the economies, at both local and national and Community level.
Voor de verwezenlijking van die doelen is zeker een nieuw soort statistische informatie nodig over de economische realiteit, zowel op lokaal niveau als op nationaal en communautair niveau.
EnglishSome of the things that emerge from it are local food projects, like community-supported agriculture schemes, urban food production, creating local food directories, and so on.
Iets wat hieruit voortkomt zijn vb. ~~~ lokale voedselprojecten, zoals landbouw met gemeenschapssubsidies, stedelijke voedselproductie, lokale voedselverdeelpunten, enzovoort.
EnglishSchools, businesses, places of worship and the other institutions of a local community do the hard work of bringing newcomers and natives together on a daily basis.
Scholen, ondernemingen, gebedshuizen en andere instellingen in een lokale samenleving moeten zich dagelijks van de moeilijke taak kwijten om nieuwkomers en autochtonen bij elkaar te brengen.
EnglishBut it is not just an individual problem; it is an issue not only for the individual, the family and their immediate circle, but also for the local community and society at large.
Dat is het echter niet alleen, omdat drugsgebruik behalve op de persoon zelf ook invloed heeft op diens familie, de directe omgeving en de maatschappij in kleiner en groter verband.
EnglishThese people, who are working with a human rights organisation, were invited by the local farming and mining community to investigate human rights abuses in a particular area.
Deze mensen werken voor een mensenrechtenorganisatie en waren door de plaatselijke land- en mijnbouwfederatie uitgenodigd om schendingen van mensenrechten in een bepaald gebied te onderzoeken.