EN

link {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Your link is just as good as your link, which is just as good as my link.
Jouw link is net zo goed als jouw link, die net zo goed is als mijn link.
Consequently, the link with the framework directive on water resources is very important.
Bijgevolg is de link met de waterkaderrichtlijn uitermate belangrijk.
Someone will have to make the link between the governmental agreement and the rebels.
Iemand zal de link moeten leggen tussen het regeringsakkoord en de rebellen.
This is the weakest link in the relationship between producers and consumers.
Dit is de zwakste schakel in de relatie tussen producenten en consumenten.
I recognise that the link between migration and unemployment is very complex.
Ik weet dat de relatie tussen migratie en werkloosheid buitengewoon complex is.
But when it comes to using infrastructure, the link is often not obvious enough.
Voor het gebruik van infrastructuur is deze relatie vaak nog niet duidelijk aanwezig.
link (ook: nexus)
This is the weakest link in the relationship between producers and consumers.
Dit is de zwakste schakel in de relatie tussen producenten en consumenten.
Geographically, Slovenia is a link between Western Europe and the Balkans.
Slovenië is geografisch gezien een schakel tussen West-Europa en de Balkan.
The weakest link in the proposed new Treaty is the proposals concerning the Council.
De zwakste schakel in de ontwerp-Grondwet zijn de voorstellen betreffende de Raad.
Amendment No 13 ensures that the link between ticket and route is safeguarded.
Amendement 13 zorgt ervoor dat de koppeling tussen ticket en traject verzekerd blijft.
This link is not therefore part of the programme that will take us to the end of 2004.
Deze koppeling maakt dus geen deel uit van het programma dat tot eind 2004 loopt.
Under your reforms you will break the link between production and subsidy.
Met uw hervormingen verbreekt u de koppeling tussen productie en subsidie.
But now we are faced with a new link, between Denmark and Sweden - the Øresundsforbindelsen.
Nu zijn we gestart met een nieuwe verbinding tussen Denemarken en Zweden, de öresund-verbinding.
A link across the Fehmarn Belt is an exciting, rather than a frightening project.
Een verbinding over de Fehmarn Belt is niet beangstigend, maar spannend.
The postal service is a vital link for our citizens in certain areas.
De postdienst is in bepaalde gebieden een essentiële verbinding voor onze burgers.
I still believe that there is an insufficiently clear link to the labour market.
Ik mis ook nog een duidelijke verwijzing naar de arbeidsmarkt.
In particular it is important to link the reference to the fight against drugs with the new GSP+ regime.
Het is heel belangrijk een koppeling aan te brengen tussen de verwijzing naar de strijd tegen drugs en het nieuwe SAP+-systeem.
What is missing, however, is any reference to the link that exists between the start and the end of the war, or to the views on the war that are currently being touted in Russia.
Wat evenwel ontbreekt is de reflectie over het verband tussen het begin van de oorlog en het einde, evenals een verwijzing naar de interpretatie van de oorlog in Rusland.
Also, these obstacles are not generally linked to the currency itself but result from other factors, for example the links between banking systems.
Deze belemmeringen staan overigens over het algemeen los van de munt en hebben te maken met andere factoren, zoals met name de onderlingen verbondenheid van de banksystemen.
Together you are perpetuating the links uniting your family with your people and continuing along the path opened up by your father, reconciling tradition and modernity.
Gezamenlijk zet u de verbondenheid tussen uw familie en uw volk voort en gaat u verder op de weg die uw vader is ingeslagen, een weg waarop traditie en moderniteit samenkomen.
2. IT
Your link is just as good as your link, which is just as good as my link.
Jouw link is net zo goed als jouw link, die net zo goed is als mijn link.
Consequently, the link with the framework directive on water resources is very important.
Bijgevolg is de link met de waterkaderrichtlijn uitermate belangrijk.
Someone will have to make the link between the governmental agreement and the rebels.
Iemand zal de link moeten leggen tussen het regeringsakkoord en de rebellen.
NL

link {de}

volume_up
1. algemeen
Jouw link is net zo goed als jouw link, die net zo goed is als mijn link.
Your link is just as good as your link, which is just as good as my link.
Bijgevolg is de link met de waterkaderrichtlijn uitermate belangrijk.
Consequently, the link with the framework directive on water resources is very important.
Iemand zal de link moeten leggen tussen het regeringsakkoord en de rebellen.
Someone will have to make the link between the governmental agreement and the rebels.
2. IT
Jouw link is net zo goed als jouw link, die net zo goed is als mijn link.
Your link is just as good as your link, which is just as good as my link.
Bijgevolg is de link met de waterkaderrichtlijn uitermate belangrijk.
Consequently, the link with the framework directive on water resources is very important.
Iemand zal de link moeten leggen tussen het regeringsakkoord en de rebellen.
Someone will have to make the link between the governmental agreement and the rebels.

Voorbeeldzinnen voor "link" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe long-term link between money and inflation is recognised by most academics.
Verscheidene academici erkennen de langetermijnrelatie tussen geld en inflatie.
EnglishSo this person is a key link in connecting mass media and social media together.
Deze persoon is dus een sleutelverbinding tussen de massamedia en de sociale media.
EnglishThere is always a link between a programme and the personalities who implement it.
Er is altijd een verband tussen een programma en de personen die dit uitvoeren.
EnglishIn any event it would be in the Community's interests to link the two systems.
Het was voor de Gemeenschap hoe dan ook interessant beide regelingen te koppelen.
EnglishI recognise that the link between migration and unemployment is very complex.
Ik weet dat de relatie tussen migratie en werkloosheid buitengewoon complex is.
EnglishLink this to the open coordination method and we will achieve a coherent policy.
Koppel dat aan de open coördinatiemethode en we krijgen een compleet beleid.
EnglishA link of confidence between the political class and its people has been broken.
De vertrouwensband die tussen de politieke klasse en het volk bestond gaat verloren.
EnglishThis economic link can be one of the criteria that the Commission has accepted.
Deze economische band kan een van de criteria zijn die de Commissie heeft aanvaard.
EnglishYou couldn't deny -- if someone wanted to link to you, you couldn't stop them.
Wat we meedelen zijn koppelingen, dus moet je die koppelingen openbaar maken.
EnglishOne state in Northern India has gone so far as to link toilets to courtship.
Een staat in Noord-India is zo ver gegaan toiletten te koppelen aan hofmakerij.
EnglishBut when it comes to using infrastructure, the link is often not obvious enough.
Voor het gebruik van infrastructuur is deze relatie vaak nog niet duidelijk aanwezig.
EnglishThat is one of the possibilities of having an economic link with the flag state.
Dat is een van de mogelijkheden om een economische band te hebben met de vlaggestaat.
EnglishThe weakest link in the proposed new Treaty is the proposals concerning the Council.
De zwakste schakel in de ontwerp-Grondwet zijn de voorstellen betreffende de Raad.
EnglishThere is a need for openness and public scrutiny at every link in the food chain.
Er is openheid en transparantie nodig met betrekking tot de hele levensmiddelenketen.
EnglishIs there any link between the Union's activities in this field and ECHELON?
Is er enig verband tussen de werkzaamheden van de Unie op dit terrein en ECHELON?
EnglishThis link is not therefore part of the programme that will take us to the end of 2004.
Deze koppeling maakt dus geen deel uit van het programma dat tot eind 2004 loopt.
EnglishThere is a link between the issues of duration and budget in all three cases.
In alle drie de gevallen hangt de vraag naar het tijdsbestek samen met de geldvraag.
EnglishIt may be possible to establish a link, which would become the basis of a suspicion.
Men kan wellicht een bepaald verband zien om eventueel een verdenking te koesteren.
EnglishOn the other hand, the link with asbestosis and mesothelioma is very strong.
Daarentegen is het verband tussen asbest en asbestose en mesothelioom vrijwel zeker.
EnglishThe link in the case of cod and, to a lesser degree, of hake, is evident.
De relatie in het geval van kabeljauw en in mindere mate van heek is duidelijk.