EN

like {voorzetsel}

volume_up
They are not treated like human beings; they are not treated like ordinary people.
Ze worden niet als mensen behandeld, ze worden ook niet als gewone mensen behandeld.
And a lot of people might use structures like abalone shells, like chalk.
Veel mensen gebruiken misschien structuren als zeeorenschelpen, als krijt.
And then we can visualize this data like a network, like a social network.
Dan kunnen we deze data visualiseren als een netwerk, als een sociaal netwerk.
That there'll be days like this. ~~~ ♫ There'll be days like this, my momma said.
"Er zijn dagen zoals deze" ♫ Er zijn dagen zoals deze, zei mijn moeder me.
And not even like a tech company, but more like the Internet itself.
Zelfs niet zoals een technologiebedrijf, maar meer zoals het internet zelf.
Women like me expect men like you... to find that out for yourself.
Vrouwen zoals mij... verwachten dat mannen, zoals u, dat zelf uitzoeken.
For him, immigrants are like Kleenex: you use them and when you no longer need them you throw them away.
Voor hem zijn immigranten dus gelijk aan papieren zakdoekjes: als je ze gebruikt hebt, gooi je ze weg.
But if we then fail to prohibit it, that is an invitation to firms like ACT to come to Europe if it is banned in the USA.
Als wij het klonen van embryo's evenwel niet verbieden, staat dat gelijk aan een uitnodiging aan firma's als ACT om naar Europa uit te wijken, als dit in de VS wel verboden wordt.
What we're saying here is the probability of an attack killing X number of people in a country like Iraq is equal to a constant, times the size of that attack, raised to the power of negative alpha.
Wat we hier zeggen is: de kans op een aanval die X mensen doodt in een land als Irak, is gelijk aan een constante, maal de omvang van de aanval, verheven tot de macht negatieve Alfa.
NL

likken [likte|gelikt] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Someone should lick it.
En lik je navel in rondjes steeds verder en verder naar beneden, en dan trek ik je nylons uit met m'n tanden.
And lick your belly in circles further and further down, and then pull your panties off with my teeth.
Lik vast postzegels, want hij laat je naar mama schrijven.
Start licking stamps, girls, because he'll have you writing home to Mama.

Voorbeeldzinnen voor "like" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishThe members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
Leden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.
EnglishI would like to make a few specific recommendations to the Indonesian Government.
Een paar concrete aanbevelingen zou ik de Indonesische regering willen meegeven.
EnglishThere are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
Wij hebben mooie woorden op papier gezet, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit?
EnglishI would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.
Ik zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.
EnglishI would like to comment on a few points or questions from your report, Mr Färm.
Ik zal nader ingaan op een aantal punten en vragen in uw verslag, mijnheer Färm.
EnglishI would like to speak about the section of the report which talks about Turkey.
Ik wil het graag hebben over het gedeelte van het verslag dat over Turkije gaat.
EnglishI would like to refer to just a few areas which my group feels to be important.
Ik zou het willen hebben over enkele gebieden die mijn fractie van belang vindt.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
EnglishBut if you consider the green part of the brain stem, nothing like that happens.
Als je naar het groene deel van de hersenstam kijkt, gebeurt dat helemaal niet.
EnglishThe same with students or highly creative people, writers and people like that.
Dat geldt ook voor studenten of zeer creatieve mensen, schrijvers en dergelijke.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".
EnglishThis is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
In een bende zitten is een hele gevaarlijke baan, je houdt niet van verrassingen.
EnglishI would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Ik zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
EnglishYou can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.
Ik zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.
EnglishI would like to thank the Commissioner for the most obliging answer he has given.
Ik dank de commissaris voor het zeer welwillende antwoord dat hij heeft gegeven.
EnglishI should like to thank Commissioner Papoutsis and his staff very warmly indeed.
Ik wil hiervoor commissaris Papoutsis en zijn medewerkers heel hartelijk danken.
EnglishMr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.
EnglishMadam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.
EnglishFirst I'd like to welcome aboard... our newest member of the Humberfloob family,
Ten eerste wil ik verwelkomen... ons nieuwste lid van de Humberflood famillie,

Synoniemen (Engels) voor "like":

like