EN like
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

That, I think, is what our cooperation here in this House should be like.
Het is het type samenwerking in het Parlement waar mijn voorkeur naar uitgaat.
The European Commission does not like European honey, it prefers Chinese honey.
De Europese Commissie houdt niet van Europese honing, zij geeft de voorkeur aan Chinese honing.
Like her, we would always prefer a transparent tendering process.
Net als zij, geven ook wij altijd de voorkeur aan een transparant aanbestedingsproces.
like (ook: favourite)
like (ook: match)

Synoniemen (Engels) voor "like":

like

Voorbeeldzinnen voor "like" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
Leden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
EnglishThe same with students or highly creative people, writers and people like that.
Dat geldt ook voor studenten of zeer creatieve mensen, schrijvers en dergelijke.
EnglishI would like to speak about the section of the report which talks about Turkey.
Ik wil het graag hebben over het gedeelte van het verslag dat over Turkije gaat.
EnglishI would like to refer to just a few areas which my group feels to be important.
Ik zou het willen hebben over enkele gebieden die mijn fractie van belang vindt.
EnglishI would like to make a few specific recommendations to the Indonesian Government.
Een paar concrete aanbevelingen zou ik de Indonesische regering willen meegeven.
EnglishThere are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
Wij hebben mooie woorden op papier gezet, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit?
EnglishI would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Ik zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
EnglishI would like to comment on a few points or questions from your report, Mr Färm.
Ik zal nader ingaan op een aantal punten en vragen in uw verslag, mijnheer Färm.
EnglishI would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.
Ik zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.
EnglishMr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.
EnglishI would like to thank the Commissioner for the most obliging answer he has given.
Ik dank de commissaris voor het zeer welwillende antwoord dat hij heeft gegeven.
EnglishI should like to thank Commissioner Papoutsis and his staff very warmly indeed.
Ik wil hiervoor commissaris Papoutsis en zijn medewerkers heel hartelijk danken.
EnglishYou can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.
Ik zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.
EnglishThis is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
In een bende zitten is een hele gevaarlijke baan, je houdt niet van verrassingen.
EnglishBut, it struck me how much this dive, these deep dives, was like a space mission.
Maar het viel me op hoe veel deze duik, deze diepe duiken leken op ruimtemissies.
EnglishIn social aspect of his life he was just like a child, he was not at all matured.
In sociale aspecten van zijn leven was hij net een kind, helemaal niet volwassen.
EnglishThat's something like eight percent of the total agricultural output globally.
Dat is zo ongeveer acht procent van de totale opbrengst uit landbouw wereldwijd.
EnglishThe new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.
EnglishMr President, I should like to put a supplementary question to the Commissioner.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik zou nog een vraag willen stellen aan de commissaris.