"levy" in het Nederlands

EN

"levy" - vertaling Nederlands

NL

EN levy
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

levy (ook: charge, duty)
volume_up
heffing {de} (vordering)
This solidarity fund will be sustained by a 5 % levy on each compensation payment for transfer.
Dat zal worden gefinancierd met een heffing van 5% op de transferbedragen.
Subject: Customs levy imposed by Ukraine on humanitarian aid
Betreft: Douane-heffing van de Oekraïne op humanitaire hulp
We would prefer a simpler levy on retail goods.
Wij zijn voor een eenvoudigere heffing op detailhandelsgoederen.

Synoniemen (Engels) voor "levy":

levy

Voorbeeldzinnen voor "levy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe introduction of an export levy by the Commission was an unfortunate measure.
Het instellen van een exportheffing door de Commissie was een ongelukkige maatregel.
EnglishYou said that existing differences in levy systems were of no significance.
U zei dat de bestaande verschillen in het vergoedingensysteem irrelevant zijn.
EnglishThere would have to be a further effort to levy fines against previous organisers.
Organisatoren van vorige toernooien zouden mogelijkerwijze ook boetes moeten gaan betalen.
EnglishMy opposition to reinstating the storage levy scheme is based on three factors.
Ik ben tegen het opnieuw instellen van het opslagbijdrageschema om de volgende drie redenen.
EnglishAs regards a levy on airline tickets, there are no specific Community provisions.
Voor de belastingheffing op vliegtickets bestaan er geen specifieke communautaire regelingen.
EnglishI agree with the rapporteur's proposal of imposing a levy on landfill waste.
Het voorstel van de rapporteur betreffende heffingen op stortafval krijgt mijn instemming.
EnglishThat is why I think that retaining the levy would damage our healthy industries.
Ik meen bijgevolg dat de handhaving van het heffingspercentage onze gezonde industrie schaadt.
EnglishAre the differences in the levy systems between the countries of Europe of any significance?
Zijn de verschillen in vergoedingenstelsels tussen de landen van Europa van belang?
EnglishI endorse the opinion that harmonisation of the levy structure is of the greatest importance.
Ik stel mij op het standpunt dat harmonisatie van de heffingenstructuur voorop dient te staan.
EnglishA new statistical system is needed in order to levy VAT on intra-Community supplies.
Om de BTW op intracommunautaire leveringen te kunnen verrekenen is een nieuw statistisch systeem nodig.
EnglishWe are accepting an overall levy which is more than four points lower than that which could be permitted.
Wij gaan akkoord met een heffingspercentage dat vier punten lager ligt dan normaal.
EnglishWhat is more, Member States may levy higher landing fees for noisier aeroplanes.
De lidstaten kunnen bovendien hogere landingsrechten vragen voor vliegtuigen die geluidsoverlast veroorzaken.
EnglishJust consider the environmental levy on certain products which is applied in certain EU countries.
Kijk maar naar de milieuheffing op sommige producten, in sommige EU-landen komt dat ook voor.
EnglishWe must, at long last, opt for one levy principle, either in the country of residence or the country of employment.
Wij moeten eindelijk kiezen voor één heffingsprincipe, ofwel woonland ofwel werkland.
EnglishThe Committee on Budgets does share the Commission's view that the storage levy can be abolished.
De Begrotingscommissie deelt wel de mening van de Commissie dat de opslagvergoeding kan worden afgeschaft.
EnglishFirst, the storage levy is passed on to consumers.
Ten eerste wordt de opslagbijdrage doorgegeven aan de consumenten.
EnglishThe Italian government pays the levy on behalf of the farmers.
De Italiaanse regering betaalt het voor de boeren.
EnglishThere is no reason why they should not be able to decide for themselves whether to levy the zero rates.
Er is geen enkele reden waarom ze niet zelf zouden kunnen uitmaken of ze het nultarief wensen te hanteren.
EnglishIf the EU is given the power to levy and collect taxes we will be paving the way for federalism.
Als de Europese Unie het recht op belastingheffing krijgt, wordt de weg gevolgd die de federalisten hebben uitgezet.
EnglishThe first point is that we must come up with a carbon dioxide levy, that is to say, a tax on greenhouse gases.
Het eerste punt is dat wij heel snel moeten komen met een kooldioxideheffing, een belasting op broeikasgassen.