EN leading
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

leading
Telecom Italia is a leading company in the telecommunications sector.
Telecom Italia is een toonaangevend bedrijf in de telecommunicatiesector.
Anna Lindh in particular has succeeded in positioning Sweden as a leading nation in this process by introducing preventive measures.
Met name mevrouw Anna Lindh is erin geslaagd Zweden op de kaart te zetten als een toonaangevend land in dezen, door de preventieve maatregelen in te voeren.
Concerns about the use of nuclear weapons by a country that is a leading proponent of Islamic fundamentalism are certainly well-founded.
Vast staat dat de bezorgdheid over het gebruik van nucleaire wapens door een land dat een toonaangevend voorstander is van het islamitisch fundamentalisme meer dan gefundeerd is.
leading (ook: directive)
The attendant system, however, is very different from what one would expect from a civilised and leading industrial nation.
Doch het systeem er omheen is heel anders dan hetgeen je zou verwachten van een geciviliseerd en leidend industrieland.
We will not become the world’ s leading information economy in this way.
Op deze manier zullen wij niet de leidende informatie-economie in de wereld worden.
Women are demonstrably holding leading positions in our parties.
In onze partijen zijn vrouwen aantoonbaar succesvol in leidende posities.
leading

Voorbeeldzinnen voor "leading" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is worth recalling events in Central America leading to the San José dialogue.
Nemen wij het geval van Midden-Amerika, dat uitmondde in de dialoog van San José.
EnglishThe 1 % philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing.
De 1 procent-filosofie betekent de van de Unie en leidt de Unie in een val van.
EnglishIn my view, he has been given a leading role in the Balkans for no good reason.
In mijn ogen heeft hij, zeer ten onrechte, een leidende rol gekregen in de Balkan.
EnglishMr Pérez Álvarez and Mr Hughes have been the leading figures in this cooperation.
De heren Pérez Álvarez en Hughes hebben in die samenwerking een hoofdrol gespeeld.
EnglishThe leading group in America considers its own country to be the best in the world.
De leidende groep in Amerika beschouwt het eigen land als het beste ter wereld.
EnglishWe want to make more of the Union's leading role in environmental protection.
Wij willen de leidersrol van de Unie op milieugebied beter uit de verf doen komen.
EnglishEurope is at the leading edge of the development of low-carbon technologies.
Europa loopt voorop wat de ontwikkeling van koolstofarme technologieën betreft.
EnglishLeading on from his questions, I would like to make the three following comments.
In aanvulling op de door hem gestelde vragen heb ik nog de volgende drie opmerkingen.
EnglishThere could be more rebellions inside Ethiopia, leading to disintegration.
Er zouden meer opstanden in Ethiopië kunnen komen, met desintegratie tot gevolg.
EnglishThe lyrics to the leading track are "Ain't no grave can hold my body down."
De tekst van het titelnummer is: "Er is geen graf dat mijn lichaam kan houden."
EnglishWe need to think about the kind of collapse to which free-market policies are leading.
Er moet een bezinning komen over de breuk die het vrijemarktbeleid teweegbrengt.
EnglishFear of the other’ s violence is leading people to choose the path of violence.
Uit angst voor het geweld van de ander kiest men voor de gewelddadige weg.
EnglishAnd they learn it about as well as the leading language learning software.
Ongeveer even goed als met de toonaangevende software voor het leren van talen.
EnglishAnd that is leading aside the emotions involved with Alzheimer's disease.
Dan heb ik het nog niet over de met ziekte van Alzheimer verwante aandoeningen.
EnglishMaking the labour market more adaptable and flexible is leading to mass poverty.
Is niet juist door de versoepeling van de arbeidsmarkt op grote schaal armoede ontstaan?
EnglishOther alternatives are being described as too expensive and leading to distortion.
Andere alternatieven worden afgeschilderd als te duur en marktverstorend.
EnglishA difference, incidently, which is leading Greece to block the MEDA programme.
Dat is trouwens de reden waarom Griekenland het MEDA-programma blokkeert.
EnglishAs you know, the Union is one of the leading bodies supporting that Court.
Zoals u weet, is de Unie een van de belangrijkste pleitbezorgers van dit Hof.
EnglishWe base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.
Dat baseren wij op gegevens van de meest vooraanstaande kernwapengeleerden van de wereld.
EnglishJust as we did then, we see the Transit Regulation as a sort of leading issue.
Net als toen, zien wij de transitoregeling nog steeds als een algemene Europese kwestie.