"knowhow" in het Nederlands

EN

"knowhow" - vertaling Nederlands

NL

EN knowhow
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Both have a great deal of logistical experience, expertise and know-how.
Beide hebben een grote logistieke ervaring en kennis, en ook grote kundigheid.
Here too we have an enormous know-how in the European Union.
Ook op dat gebied beschikken wij in de Europese Unie over een uitgebreide kennis.
It has neither the know-how nor the boats nor the fleet to fish its own waters.
Het land heeft niet de kennis, noch de mogelijkheden om de eigen wateren te bevissen.

Voorbeeldzinnen voor "knowhow" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI believe that policy-makers should make more use of their know-how and expertise.
Ik vind dat het beleid meer gebruik moet maken van hun knowhow en hun expertise.
EnglishThe reason is not low levels of finance or a lack of know-how and technology.
De reden daarvoor is niet het weinige geld of het gebrek aan knowhow en technologie.
EnglishNor should the significance of the transfer of know-how be underestimated.
Aan de andere kant mag het belang van kennisoverdracht niet onderschat worden.
EnglishWe simply do not have the know-how or the people to prepare an inventory of this kind.
Daarom hebben we gezegd: we zullen de IAEA in al haar werkzaamheden dienaangaande steunen.
EnglishWhat it will mean for the present Member States is that we will be able to export the know-how.
Dit betekent voor de nieuwe lidstaten dat we de exporteurs van knowhow kunnen zijn.
EnglishIn my opinion that is a very good thing, as they can use their know-how in this area.
Naar mijn mening is dat een zeer goede zaak, omdat zij zo hun knowhow op dit gebied kunnen aanwenden.
EnglishIt is not always an automatically positive one: it requires political will and know-how.
Dat verband is niet altijd automatisch positief, want er is politieke wil en bekwaamheid voor nodig.
EnglishIn the past, there has always been a good deal of interest in the transfer of know-how.
In het verleden is steeds weer gebleken dat er vooral veel behoefte was aan het uitwisselen van know-how.
EnglishFinally, we need more training, know-how and research.
Ten slotte nog dit: wij hebben meer onderwijs, knowhow en onderzoek nodig.
EnglishSome of the know-how already exists, as do more efficient boilers.
De knowhow en de efficiënte verwarmingsketels bestaan nu echt.
EnglishThat policy must include, as a priority, political help with the passing on of administrative know-how.
Daarbij denk ik vooral aan politieke steun voor het doorgeven van administratieve knowhow.
EnglishWe have the technology, the know-how and the resources to ensure that these things do not happen.
Wij hebben de technologie, de knowhow en de middelen om ervoor te zorgen dat zulke dingen niet gebeuren.
EnglishThe commitment of SMEs and skills and know-how to projects is an important priority.
Belangrijk is dat het MKB bij het proces betrokken wordt en dat gebruik wordt gemaakt van de lokaal beschikbare knowhow.
EnglishIn short, it is a matter of transferring know-how, providing mutual assistance and exchanging experiences.
Kortom, het gaat om de uitwisseling van vakkennis evenals om wederzijdse hulp en uitwisseling van ervaringen.
EnglishThis is a source of concern, as investment means transfer of know-how, of industrialisation and jobs.
Dit baart ons zorgen, aangezien investeringen overdracht van knowhow, industrialisatie en werkgelegenheid betekenen.
EnglishEven in Tibet atomic weapons are being stockpiled, and China is supplying Pakistan with weapons know-how and rocketry.
Zelfs in Tibet worden kernwapens opgeslagen en China levert wapen-knowhow en raketten aan Pakistan.
EnglishIf this gulf in technical know-how cannot be bridged, globalisation will already have failed from the start.
Als deze kloof in technologische knowhow niet wordt gedicht, is de mondialisering al van begin af aan mislukt.
EnglishAnother point is the know-how in the EU delegations.
Een andere punt is de knowhow in de EU-delegaties.
EnglishWe are not authorized to extend these contracts, so in other words, know-how also flushes through quickly.
Wij zijn niet eens gerechtigd om die contracten te verlengen, dus met andere woorden knowhow spoelt ook zeer snel door.
EnglishIt is also crucial, and this motion says so, to protect our European know-how, our European added value.
Zoals in deze resolutie wordt gesteld, is het tevens van belang onze Europese knowhow en toegevoegde waarde te beschermen.