"knock-on effect" in het Nederlands

EN

"knock-on effect" - vertaling Nederlands

EN knock-on effect
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

knock-on effect (ook: domino effect)
Dit heeft een enorm domino-effect.
The lack of unity between the Fifteen is having a knock-on effect when it comes to dealing with the crisis.
Het gebrek aan eenheid tussen de Vijftien ten aanzien van de aanpak van de crisis heeft een domino-effect.
This is going to have a knock-on effect, even in countries such as Sweden which have a tradition of much more openness.
Dit zal een domino-effect hebben, zelfs in een land als Zweden dat toch een traditie van veel grotere openheid kent.

Vergelijkbare vertalingen voor "knock-on effect" in Nederlands

knock zelfstandig naamwoord
to knock werkwoord
on bijwoord
on voorzetsel
ON
Dutch
effect zelfstandig naamwoord
to effect werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "knock-on effect" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis shows the knock-on effect of a capital increase and its irreversible effects.
Hieruit blijkt het sneeuwbaleffect van een kapitaalvermeerdering en de onomkeerbare gevolgen ervan.
EnglishIt has a knock-on effect in other areas, especially where there are shared coastlines.
Dit beheer heeft immers gevolgen voor andere terreinen, vooral wanneer lidstaten een kustlijn delen.
EnglishIt also has a knock-on effect on the very political stability of these Third World countries.
Daarnaast zijn er ook effecten op de politieke stabiliteit als zodanig van die derdewereldlanden.
EnglishThis has obviously had a knock-on effect on the people's social situation and their prosperity.
Dat heeft uiteraard zijn weerslag gehad op de sociale toestand en op de welvaart van de mensen.
EnglishThis has a knock-on effect on other companies as well.
Andere bedrijven voelen zich daardoor ook niet geroepen zich aan de regels te houden.
EnglishThis has had a direct knock-on effect on employment in the sector.
Dit was een klap voor de werkgelegenheid in de schoenensector.
EnglishThese environmental problems have a knock-on effect beyond coastal regions to inland regions.
Deze milieuproblemen veroorzaken weer problemen buiten de kustgebieden, in de gebieden landinwaarts.
EnglishIf payments are delayed it has a knock-on effect.
Als facturen niet tijdig betaald worden, heeft dat een sneeuwbaleffect.
EnglishThere is a knock-on effect to economic development.
Het heeft een stimulerend effect op de economische ontwikkeling.
EnglishIn short, the proposal has a knock-on effect on many other areas and it will be some time before it is a reality.
Kortom, er is heel veel mee gemoeid, er zal nog heel veel water door de Rijn stromen, voordat dit werkelijkheid wordt.
EnglishSuch a set-up would introduce real innovation, create real job opportunities and prevent the knock-on effect.
De middelgrote bedrijven met soms wel 500 medewerkers hebben die hulp niet nodig en de industrie heeft daar eigen afdelingen voor.
EnglishThe knock-on effect on the g market would be very limited - not to say practically nil - other than in southern Spain.
De gevolgen hiervan voor de communautaire markt zouden uiterst beperkt zijn - om niet te zeggen nihil -, behalve voor het zuiden van Spanje.
EnglishOf course, there is also a knock-on effect in terms of impact and job creation and in population retention in rural areas.
Uiteraard zijn er ook nog bijkomende effecten, doordat hierdoor nieuwe banen worden gecreëerd en de ontvolking van het platteland wordt tegengegaan.
EnglishRather introduction of the ban in Europe could have a knock-on effect resulting in international recognition of alternative testing methods.
Als het verbod in Europa wordt toegepast, kan het een positief effect hebben en een internationale erkenning van alternatieve testmethodes bewerkstelligen.
EnglishThe vital requirement, then, is to promote rural development and to rely on other products with a positive knock-on effect in terms of employment.
Daarom is het belangrijk om de plattelandsontwikkeling te bevorderen en andere gewassen te verbouwen die gunstige gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsmarkt.
EnglishOn the other hand, tourism is a very diverse activity with a great knock-on effect which makes an important contribution to economic and social cohesion in Europe.
Anderzijds is het toerisme een erg gediversifieerde bezigheid met een groot multiplicatoreffect die aanzienlijk bijdraagt aan de economische en sociale cohesie in Europa.
EnglishThe textile, clothing and footwear market provides us with an excellent example of how Chinese imports can destroy a market, and have a knock-on effect on other sectors.
De markt voor textiel, kleding en schoenen is een uitstekend voorbeeld van hoe de invoer uit China de markt kan kapotmaken en daarmee ook andere sectoren kan treffen.
EnglishIt is plausible that this may have a very positive knock-on effect on European production, and especially SMEs and the sectors most vulnerable to external competition.
Er valt aan te nemen dat dit een uiterst positief effect zal hebben op de Europese productie, en dan vooral op de KMO's en sectoren die het gevoeligst zijn voor mededinging van buitenaf.
EnglishWithout it there would be serious deficiencies in their education system and we, the people of Western Europe and the more prosperous nations, would undoubtedly suffer the knock-on effect.
Zonder die hulp zouden hun onderwijsstelsels behept zijn met enorme tekortkomingen waar ook wij, in de West-Europese landen en de meer welvarende landen, de dupe van zouden worden.
EnglishApart from that, the knock-on effect into the neighbouring countries, especially Rwanda and Burundi, could destabilise still further the fragile rebuilding of ethnic cohabitation in those countries.
Daar komt bij dat een eventuele uitbreiding van de humanitaire nood naar de buurlanden Rwanda en Burundi het broze samenleven van verschillende bevolkingsgroepen in die landen in gevaar kan brengen.