EN

kind {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And we have this kind of -- as voters, we have kind of a "eureka!" moment.
We hebben een soort -- als kiezers hebben we een soort "eureka!"-moment.
A kind of induction, a kind of spread from person to person.
Een andere mogelijkheid is, overduidelijk, liefde voor hetzelfde, of "soort zoekt soort".
I think that kind of mechanism should be created to help small projects of this kind.
Ik denk dat bij dit soort kleine projecten dat soort mogelijkheden ook gecreëerd zullen moeten worden.
Would it be a framework regulation or legislative decision of some kind?
Gaat het om een kaderverordening of een wetgevingsbesluit of iets van dien aard?
We are appealing for exactly the same kind of treatment.
Wij verzoeken dringend om een behandeling van precies dezelfde aard.
Firm commitments of this kind have been made both to the Commission and to the Council of Ministers.
Er zijn krachtige toezeggingen van deze aard gedaan jegens zowel de Commissie als de Raad.
After all, the nationalist forces in Russia are just waiting for this kind of attack to change the climate in Russia accordingly.
De nationalistische kringen in Rusland wachten toch alleen maar op een dergelijke slag om het klimaat in Rusland ook dienovereenkomstig te veranderen.
This is why I think it is somewhat flippant and a bad precedent to ban or attempt to ban gear of this kind in the areas in question.
Een verbod op dit vistuig in deze gebieden, of een poging om tot zo'n verbod te komen, is mijns inziens een slag in de lucht en schept een verkeerd precedent.
After an outrage of this kind, there may, in other words, be a great temptation to call fervently for violent retaliation which would, however, have immeasurable consequences.
De verleiding is uiteraard groot om na een dergelijke slag in het gezicht snel en krachtig terug te slaan, maar de gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn.
kind (ook: genre, style)
Man: I guess what kind of genre, style I am would be like dark glamor.
Man: Ik denk dat mijn genre, mijn stijl als donkere glamour zou zijn.
I would not want to deliver a keynote speech or a political kind of speech: ‘ I understand everything and I am aware of everything’.
Ik wil geen programmatische of politieke toespraak houden, van het genre: u201CIk begrijp alles, en ik geef mij overal rekenschap vanu201D.
NL

kind {het}

volume_up
Hij werkte voor vrouw en kind, en het kind ging naar een parochiale school.
He was supporting his wife and a child, and the child was going to parochial school.
Het geadopteerde kind moet de zelfde zekerheid krijgen als het biologische kind.
The adopted child must have the same security as a biological child.
Tot één bepaalde moeder, wier kind net twee was, haar kind aan deze ziekte verloor.
Until a particular mother, whose child had just turned two, died of this disease.
kind (ook: zuigeling)
En we hebben een moeder-kind spelonderzoek dat we hopen snel af te ronden.
And we've got a mother-infant play scenario that we're hoping to complete underway at the moment.
In feite is er weinig bewijs dat er sprake is van cognitief vermogen in een zeer jong kind.
In fact there is little evidence that there is any cognitive ability in a very young infant.
In de volgende 200 jaar zien we het kind Christus gaan van een zittende naar een staande positie, op de schoot van de Maagd. ~~~ En dan weer terug.
Over the next 200 years we see the infant Christ go from a sitting to a standing position on the Virgin's lap, and then back again.
kind
volume_up
munchkin {znw.} [spreek.]
We zouden kunnen zeggen dat dit het buitenechtelijke kind is van het " Star Wars " -project van president Reagan.
It is the bastard offspring - so to speak - of President Reagan's 'Star Wars ' project.
Het allerbelangrijkste is dat wij weten dat de negatieve gevolgen van moeder op kind overgaan.
Most importantly, we know that they have a trans-generational affect passed from the mother to the offspring.
Als jongen, kind nog, was u vluchteling in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.
You were young, a child refugee, during the final stages of the Second World War.
In feite is er weinig bewijs dat er sprake is van cognitief vermogen in een zeer jong kind.
In fact there is little evidence that there is any cognitive ability in a very young infant.
Als kind wist ik niet dat mijn brein anders werkte.
Now, when I was a young kid I didn't know my thinking was different.
kind (ook: jochie, jongetje)
Maar wat met het kind aan de linkerkant of de atleet die het veld verlaat?
But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
Umar is een uitzonderlijk kind in uitzonderlijke omstandigheden.
Umar is an exceptional kid in exceptional circumstances.
Vandaag de dag zal geen kind je laten rijden als je geen autogordel draagt.
Nowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.
kind (ook: kleine)
Het vonnis is uitgesteld tot 2004 zodat zij haar kind borstvoeding kan geven.
The sentence has been delayed until 2004 to allow her to wean her child.

Voorbeeldzinnen voor "kind" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
Hij was recht voor de raap, oneerbiedig en ook een macho, een haantje de voorste.
EnglishBut we should not delude ourselves that this is some kind of great leap forward.
Maar laat ons vooral niet denken dat we nu de grote sprong voorwaarts gaan maken.
EnglishThat is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.
Daarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.
EnglishWhat have the EU countries done so far in order to avoid practices of this kind?
Wat hebben EU-landen tot dusverre gedaan om dit soort praktijken te voorkomen?
EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.
EnglishSo, he was very satisfied with the kind of relationship they had over 50 years.
Dus hij was erg tevreden over het soort relatie die ze ruim 50 jaar hadden gehad.
EnglishI felt, oh this is the kind of project that I could spend my whole life doing.
Ik voelde dat dit het soort project was dat ik mijn hele leven kon blijven doen.
EnglishWhat kind of model for civic and political co-existence could exist without this?
Welk samenlevingsmodel en politiek bestel zou zonder het Handvest kunnen bestaan?
EnglishCould not a priority system be put in place with regard to those kind of adoptions?
Zou er geen prioriteitensysteem kunnen worden ingesteld voor dit soort adopties?
EnglishAnd I could give further examples of this kind of thing to justify our abstention.
Zo zou ik nog meer voorbeelden kunnen geven om onze onthouding te rechtvaardigen.
EnglishThis directive contains some really choice passages of a kind you very rarely find.
Nu staan er in deze richtlijn echte kunststukjes, die men heel zelden tegenkomt.
EnglishThis is a piece that, for me, is in some ways the most complete kind of piece.
Dit is een werk dat voor mij op een bepaalde manier het meest complete werk is.
EnglishThose kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
Dat soort spanningen hebben een zeer bijzonder effect op de fysiologie van stress.
EnglishAnd I said, "This is kind of like a jigsaw puzzle, except the pieces overlap."
En ik zei: "Dit is zoals een legpuzzel, behalve dan dat de stukken overlappen."
EnglishThere is no by-catch of any kind associated with this method of tuna fishing.
Deze methode voor het vissen op tonijn levert geen enkele vorm van bijvangst op.
EnglishWe do not want that kind of Europe; we do not recognise ourselves in such a Europe.
Dat is een Europa dat wij niet willen, een Europa waarin wij ons niet herkennen.
EnglishPrioritising of this kind can be done much better by Danish voters and politicians.
De Deense kiezers en politici zijn veel beter geschikt om hierover te beslissen.
EnglishWe cannot talk of a single market if we have to contend with this kind of thing.
We kunnen niet van een interne markt spreken als we zo'n verstorende factor hebben.
EnglishI believe a report of this kind should be discussed in this Parliament as well.
Zo een overzicht, vind ik, moet ook in het Parlement aan de orde kunnen komen.
EnglishWhat kind of world community, however, should we propose to future generations?
Maar wat voor een mondiale gemeenschap moeten we nalaten aan de generaties na ons?

Synoniemen (Engels) voor "kind":

kind