EN

to join [joined|joined] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
I would like to join everybody in commending both rapporteurs.
Ik wil mij graag voegen bij al diegenen die beide rapporteurs hebben geprezen.
Young men and women are lured by the warlords to join their unruly gangs.
Jonge mannen en vrouwen worden door strijders overgehaald om zich bij hun ongeregelde bendes te voegen.
This is not the way to treat sovereign partners whom we are proposing should join us.
Dat is geen goede manier om soevereine partners te behandelen aan wie men voorstelt zich bij ons te voegen.
The Commission hopes that other countries in the region will join this initiative.
De commissie hoopt dat andere landen in de regio zich bij dat initiatief zullen aansluiten.
Fortunately Russia does not want to join the European Union, but Ukraine does.
Gelukkig wil Rusland zich niet aansluiten bij de Europese Unie, maar Oekraïne wil dat wel.
Mr President, I wish to join with the others in congratulating the rapporteur.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mij aansluiten bij de anderen en de rapporteur feliciteren.
Can anyone join one of these European political parties we are talking about?
Kunnen we lid worden van één van die Europese politieke partijen waarover we praten?
Serbia and Montenegro’ s long-term objective is to join the European Union.
Op termijn wil Servië en Montenegro lid worden van de Europese Unie.
A country such as this cannot join the European Union just like that.
En collega's, dat kan niet, zo'n land kan niet zomaar lid worden van de Europese Unie.
Turkey wanted to join and he felt that it should let them join earlier.
Jullie willen zelf toetreden; laat ons dan eerst toetreden ".
And they can join the criminal world, or they can join the legitimate world.
Ze kunnen toetreden tot de criminele wereld. ~~~ Of ze kunnen toetreden tot de legitieme wereld.
They will not be able to join the European voluntary service.
Ze zullen niet tot de Europese vrijwilligersdienst kunnen toetreden.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
Mensen en volken verbinden zich rondom iets of tegen iets.
So all of those colored lines correspond to bunches of axons, the fibers that join cell bodies to synapses.
Deze gekleurde lijnen stemmen overeen met bundels van axonen, de vezels die onze cellichamen met synapsen verbinden.
When Sweden decided to join the EU it joined a transnational cooperation.
Zweden heeft zich ten tijde van het besluit lid te worden van de EU, verbonden tot een internationale samenwerking.
Elites in all the countries are also joining forces against their own voters.
De elites in alle landen verenigen zich ook tegen hun eigen kiezers.
This is the last, best hope for a unified Cyprus to join the European Union on 1 May.
Dit is de laatste en tevens grootste hoop op toetreding van een verenigd Cyprus op 1 mei.
What they probably need most is for the United Kingdom to join the single currency.
Wat waarschijnlijk echter het hardst nodig is, is de invoering van de euro door het Verenigd Koninkrijk.
All of us here are joining together to agitate for action against poverty, while at the same time the Council of Ministers is binding our hands.
We propageren hier allemaal samen acties tegen de armoede en aan de andere kant bindt de Ministerraad onze handen.
They may urgently want to join the Community, but they imagine it to be looser and less binding whereas it is important to us that the Community does not develop in this way.
Ze willen misschien wel zo vlug mogelijk behoren tot de Gemeenschap, maar stellen zich deze losser en minder bindend voor dan wij dat wensen.
I share the opinion of the Swedish parliament in saying 'no ' to a binding charter, and I think that the EU should instead only join the European Convention.
Ik deel de afwijzing van het Zweeds parlement van een bindend Handvest en vind dat de Europese Unie daarentegen alleen moet toetreden tot de Europese Conventie.
Now it is just the political class of these new countries that want to join this new prison of nations, the European Union.
En nu wil de politieke klasse van deze nieuwe landen zich aansluiten bij de nieuwe volkerengevangenis, de Europese Unie.
The rebel movement grows daily because the sense of hopelessness is steadily increasing in the countryside and young people join the rebels.
De rebellenbeweging groeit aan omdat de hopeloosheid op het platteland blijvend toeneemt en jongeren zich aansluiten bij deze rebellen.
We must act concertedly here or more innocent Sri Lankans will join the half a million people who have already fled the country.
Indien we niet gezamenlijk handelen, zullen meer onschuldige Srilankanen zich aansluiten bij de half miljoen landgenoten die Sri Lanka reeds ontvlucht zijn.
to join (ook: to enter)

Voorbeeldzinnen voor "to join" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou succeeded in the formidable task of enabling your country to join the euro.
U hebt iets geweldigs voor elkaar gekregen: u hebt uw land verankerd in de euro.
EnglishLet us join together in sending a clear signal to the Council and the Commission.
Laten wij gezamenlijk een duidelijk signaal zenden aan de Raad en de Commissie.
EnglishThe new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.
EnglishThey know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
Wij weten hoe hard wij hebben moeten werken om tot de Europese Unie toe te treden.
EnglishWe must also join together in defending the humane values on which the EU is based.
Samen moeten we ook de menselijke waarden verdedigen waarop de EU gebaseerd is.
EnglishMr President, I join in the compliments to the rapporteur for her dedication.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de rapporteur gelukwensen met haar toewijding.
EnglishThen it might not be until 2020 or 2030 that the first country is able to join.
Dan wordt het misschien wel 2020, 2030 voordat het eerste land kan toetreden.
EnglishIf the applicant countries read the Hughes report, they may not want to join.
Indien de kandidaat-lidstaten het verslag-Hughes lezen, bedenken ze zich wellicht.
EnglishWith enlargement, countries that will consume large amounts of coal are going to join.
Bij de uitbreiding zullen er landen toetreden die veel meer steenkool gebruiken.
EnglishCan anyone join one of these European political parties we are talking about?
Kunnen we lid worden van één van die Europese politieke partijen waarover we praten?
EnglishIndeed, the Council of Europe is refusing to allow Croatia to join the club.
Zo heeft de Raad van Europa Kroatië onlangs de toegang tot zijn club ontzegd.
EnglishThey don't know, OK, and they're trying to get another member of The 99 to join them.
Dat weten ze niet. ~~~ En zij proberen om een ander lid van de 99 te ronselen.
EnglishWe have expanded much in the past year and three more countries are yet to join us.
We hebben dit jaar een grote uitbreiding meegemaakt en er komen nog drie landen bij.
EnglishOur wish is for both Bulgaria and Romania to join the European Union in 2007.
Wij willen dat Bulgarije en Roemenië in 2007 toetreden tot de Europese Unie.
EnglishWe must refuse to join the race to make every sector subject to the market.
Wij moeten de wedloop naar een wereld waar alles handelswaar wordt, verwerpen.
EnglishI also join in the goodwill wishes for the New Year expressed by previous speakers.
Ook ik wil graag net als de eerdere sprekers iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen.
EnglishBefore you join the European Union, we say to you: Leave nationalism behind you,
Alvorens u toetreedt tot de Europese Unie zeggen wij u: laat u het nationalisme buiten,
EnglishEuropean states that meet the membership criteria should be able to join.
Europese landen die aan de toetredingscriteria voldoen, moeten lid kunnen worden.
EnglishWithout freedom of belief, you don't have the right to join organizations.
Zonder godsdienstvrijheid heb je niet het recht om lid te worden van organisaties.
EnglishThis is the new soviet and it is no wonder that Italy now wants Russia to join it.
Dit is de nieuwe sovjet, en het is geen wonder dat Italië nu Rusland erbij wil hebben.