EN

interest {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It is in our interest, it is in their interest and it is in the whole world's interest.
Dat is in ons belang, dat is in hun belang en dat is in het belang van de hele wereld.
That is not only in Russia's interest, but certainly in our interest too.
Dat is niet alleen een Russisch belang, maar dat is zeker ook ons belang.
Not only in our own interest but also in the interest of developing countries.
Niet alleen vanwege ons eigen belang, maar ook vanwege het belang van de ontwikkelingslanden.
I have been listening with great interest to all the various statements.
Ik heb met grote belangstelling naar de verschillende verklaringen geluisterd.
There is also considerable public interest in this round.
Er bestaat ook een aanzienlijke publieke belangstelling voor deze handelsronde.
So there is great interest in this programme amongst the people of Europe.
Er is dus grote belangstelling bij de bevolking in Europa voor dit programma.
I appreciate the European Parliament's interest in the situation in Chechnya.
Ik waardeer de interesse van het Europees Parlement voor de situatie in Tsjetsjenië.
Foreign interest exists in this sector and negotiations are in progress.
Voor deze sector is buitenlandse interesse en er zijn al onderhandelingen begonnen.
I confess, this particular case was actually one that piqued my interest in this.
Ik geef toe dat dit specifieke geval mijn interesse voor dit probleem heeft gewekt.
interest (ook: income, return)
A permanently low interest rate requires permanently low government debts and deficits.
Blijvend lage rente vereist blijvend lagere overheidsschuld en -tekorten.
Moreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
Overigens is de reële rente laag genoeg om een stimulans voor groei te bieden.
And during harvest, put it back with interest, food interest.
Tijdens de oogst stop je het terug met rente, voedselrente.
Could you please confirm that this will be translated as 'public interest '?
Wilt u alstublieft bevestigen dat dit vertaald zal worden met " public interest "?
Amendments Nos 25 and 35 should state 'public interest ' and not 'public order ' as has been translated.
In de amendementen 25 en 35 zou " public interest " moeten staan en niet " public order " zoals vertaald is.
The other strand relates to interests and charges.
Het andere onderdeel betreft interest en retributie.
I wonder whether I could take over Mr Collins ' question, because I have an interest in this matter?
Ook ik stel belang in deze aangelegenheid en vraag mij af of ik de vraag van de heer Collins niet kan overnemen.
I do not, however, agree that what we have to defend here is the EU's interests.
Ik vind niet dat wij in deze aangelegenheid de belangen van de Unie moeten verdedigen.
Each Member State with a derogation shall treat its exchange-rate policy as a matter of common interest.
Iedere lidstaat die onder een derogatie valt, behandelt zijn wisselkoersbeleid als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang.
NL

interest {de}

volume_up
Wilt u alstublieft bevestigen dat dit vertaald zal worden met " public interest "?
Could you please confirm that this will be translated as 'public interest '?
In de amendementen 25 en 35 zou " public interest " moeten staan en niet " public order " zoals vertaald is.
Amendments Nos 25 and 35 should state 'public interest ' and not 'public order ' as has been translated.
Het andere onderdeel betreft interest en retributie.
The other strand relates to interests and charges.

Voorbeeldzinnen voor "interest" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWill there be really any interest among the Member States to take these measures?
Is het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
EnglishI believe that this debate is proof of Parliament’ s interest in this key issue.
Ik denk dat dit debat aangeeft hoe belangrijk ons Parlement deze kwestie vindt.
EnglishSo the results as regards inflation and as regards interest rates are excellent.
Op het gebied van de inflatie en de rente zijn dus uitstekende resultaten geboekt.
EnglishOn the other hand, monetary policy cannot bring down long term interest rates.
De langetermijnrente kan het monetair beleid daarentegen niet in de hand houden.
EnglishIt also appears that the DAPHNE initiative has been met by very great interest.
Het blijkt ook dat het DAPHNE-initiatief zeer veel belangstelling heeft gekregen.
EnglishIf there is a triangle, services of general interest are the barycentre of it.
Als er een driehoek is, dan zijn de diensten van algemeen belang het zwaartepunt.
EnglishThe Commission would also like to demonstrate its interest in Amendment No 12.
De Commissie wil eveneens blijk geven van haar belangstelling voor amendement 12.
EnglishMoreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
Overigens is de reële rente laag genoeg om een stimulans voor groei te bieden.
EnglishThose same issues of conflicts of interest are acute in the United States today.
Eenzelfde soort belangenconflicten spelen ook in de Verenigde Staten vandaag.
EnglishThe governments of the international community also have a legitimate interest.
Ook de regeringen van de internationale gemeenschap hebben legitieme belangen.
EnglishThis action is attracting more public interest and support than ever before.
De aanpak van deze misdrijven krijgt nu meer aandacht en steun dan ooit tevoren.
EnglishThe legislator should protect the general interest and introduce safeguard clauses.
De wetgever moet het algemeen belang behartigen en vrijwaringsclausules inbouwen.
EnglishIt is a genuine debate and we watch it and listen to it with considerable interest.
Het is een serieus debat en we kijken en luisteren er met grote interesse naar.
EnglishWe were able to unite ourselves in the interest of the entire European Union.
Wij waren in staat om ons te verenigen in het belang van de gehele Europese Unie.
EnglishNow I'm big on speaking to people's self-interest because we're all wired for that.
Nu spreek ik graag tot het eigenbelang van mensen omdat ons dit zit ingebakken.
EnglishI confess, this particular case was actually one that piqued my interest in this.
Ik geef toe dat dit specifieke geval mijn interesse voor dit probleem heeft gewekt.
EnglishThe third question I should like to put concerns services of general interest.
De derde vraag die ik zou willen stellen betreft diensten van algemeen belang.
EnglishIt needs to be speedy because if matters take too long consumers will lose interest.
Snel, omdat de consument zijn interesse verliest als het allemaal te lang duurt.
EnglishOur basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
Onze zorg gaat in eerste instantie uit naar de burgers die beschermd moeten worden.
EnglishFurthermore, the proposals in the report are, for the most part, worthy of interest.
Bovendien zijn de voorstellen uit het verslag voor het merendeel belangwekkend.

Synoniemen (Engels) voor "interest":

interest
interested
English