EN

institute {zelfstandig naamwoord}

volume_up
institute (ook: institution)
We therefore welcome the creation of the European Technology Institute.
Wij zijn dan ook blij met de oprichting van een Europees technologie-instituut.
That applies for both the European Monetary Institute and the Commission.
En dit geldt zowel voor het Europees Monetair Instituut als voor de Commissie.
This is at the Korean Advanced Institute of Science and Technology.
Dit is aan het Koreaans Voortgezet Instituut voor Wetenschap en Technologie.
NL

instituut {het}

volume_up
Wij zijn dan ook blij met de oprichting van een Europees technologie-instituut.
We therefore welcome the creation of the European Technology Institute.
En dit geldt zowel voor het Europees Monetair Instituut als voor de Commissie.
That applies for both the European Monetary Institute and the Commission.
Dit is aan het Koreaans Voortgezet Instituut voor Wetenschap en Technologie.
This is at the Korean Advanced Institute of Science and Technology.
instituut (ook: instelling)
Ik heb evenwel de politieke verantwoordelijkheid van de Commissie als instituut op mij genomen.
I nevertheless took political responsibility for the Commission as an institution.
Dit instituut heeft overheidssteun en dat was zo gedurende de laatste drie decennia.
This institution is government-backed and it has been the case for the past three decades.
Het gaat daarbij onder meer om gedwongen genitale verminking en het instituut van het gedwongen huwelijk.
These include enforced genital mutilation and the institution of forced marriage.

Voorbeeldzinnen voor "institute" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf it does so, we no longer have any grounds on which to institute proceedings.
Als dat het geval is, is er geen grond meer voor het aanspannen van een procedure.
EnglishThey can institute a policy of prompt payment without the need for EU legislation.
Zij hebben geen EUregelgeving nodig om hun betalingen onmiddellijk uit te voeren.
EnglishFurthermore, I am opposed to the creation of a European munitions institute.
Verder ben ik tegen het creëren van een Europees instituut voor oorlogsmateriaal.
EnglishThe report proposes that a new European Institute for Gender Equality be set up.
In het verslag wordt de oprichting van een nieuw Europees Genderinstituut voorgesteld.
EnglishThe murdered couple were employees of the renowned Jesuit institute CINEP.
De vermoorde mensen waren medewerkers van het bekende jezuïeteninstituut CINEP.
EnglishFirst, we are not calling for the creation of a new expensive agency or institute.
Ten eerste willen we niet dat er een duur, nieuw bureau of instituut komt.
English(Applause) This technology was developed by Tao Ju, who worked at our institute.
Deze technologie is ontwikkeld door Tao Ju die aan ons instituut werkte.
EnglishI believe that the European Institute of Technology will be able to help us here.
Ik denk dat het Europees Instituut voor Technologie ons hier kan helpen.
EnglishThat applies for both the European Monetary Institute and the Commission.
En dit geldt zowel voor het Europees Monetair Instituut als voor de Commissie.
EnglishNow, much has been said and written about the Aravind Eye Institute in Madurai, India.
Er is al veel gezegd en geschreven over het Aravind Ooginstituut in Madurai, India.
EnglishA study by the Vienna Institute for Risk Research has been available since the summer.
Sinds de zomer bestaat er een studie van het Weens instituut voor risico-onderzoek.
EnglishI therefore urge you to cast your votes in favour of establishing this Institute.
Daarom roep ik u op om voor de oprichting van dit instituut te stemmen.
EnglishThirdly, we reached an agreement on an Institute for European Studies in Moscow.
En ten derde is er een akkoord bereikt over een instituut voor Europese studies in Moskou.
EnglishWe therefore welcome the creation of the European Technology Institute.
Wij zijn dan ook blij met de oprichting van een Europees technologie-instituut.
EnglishOn 31 May 1998 the European Monetary Institute changed to the European Central Bank.
Op 31 mei 1998 veranderde het Europees Monetair Instituut in de Europese Centrale Bank.
EnglishWhat is needed is a small, high-class institute that works to powerful effect.
Wat nodig is, is een klein, maar fijn instituut dat daadkrachtig werkt.
EnglishIn common with previous rapporteurs, I would also enquire after the Equality Institute.
Hier wil ik net als eerdere woordvoerders vraagtekens zetten bij het Genderinstituut.
EnglishA second issue raised by a number of honourable Members is the Institute.
Talrijke afgevaardigden spraken over het instituut en daarover gaat mijn tweede punt.
EnglishThe Gender Institute is not, however, a substitute for legislative initiative.
Het Genderinstituut kan echter geen wetgevingsinitiatieven vervangen.
EnglishSo, the website of the National Cancer Institute says that cancer is a genetic disease.
De website van het National Cancer Institute zegt dat kanker een genetische ziekte is.