"initial stage" in het Nederlands

EN

"initial stage" - vertaling Nederlands

EN

initial stage {zelfstandig naamwoord}

volume_up
initial stage

Voorbeeldzinnen voor "initial stage" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's like that initial stage is over -- oneness: infancy, unformed, primitive.
Dat hoofdstuk lijkt dan afgesloten -- eenheid: kinderjaren, ongevormd, primitief.
EnglishI indicated to your officials at the initial stage that I had a supplementary.
Ik heb uw ambtenaren in de eerste fase gemeld dat ik een vervolgvraag had.
EnglishThese economic partnership agreements are part of an initial discussion stage.
De besprekingen over de economische partnerschapsovereenkomsten bevinden zich pas in een eerste stadium.
EnglishAs far as consular and diplomatic protection is concerned, we are only just at the initial stage.
Wat de consulaire en diplomatieke bescherming betreft, staan wij nog in de kinderschoenen.
EnglishThe fund must concentrate on immediate costs during the initial stage of major natural disasters.
Het fonds moet zich concentreren op de bestrijding van de directe eerste kosten van grote natuurrampen.
EnglishThat is why limiting the categories of offences to 32 was a good idea in the initial stage.
En dit is ook de reden waarom het een goed idee was om in de beginfase het aantal misdaadcategorieën tot 32 te beperken.
EnglishEven at this initial stage, the environmental and financial calculations have proved to be incorrect.
In de inleidende bouwfase is reeds gebleken dat de milieutechnische en financiële berekeningen niet zullen uitkomen.
EnglishIt is not possible at this initial stage of the process of drawing up the Charter to prejudge its content in more detail.
In dit vroege stadium is het niet mogelijk meer details over de inhoud van het handvest te geven.
EnglishAt this initial stage, Mr President, Parliament should be more involved in the development of this policy.
In deze eerste fase, mijnheer de Voorzitter, wordt een grotere rol voor het Parlement bij de uitwerking van dit beleid node gemist.
EnglishAs the initial accession stage approaches, the Union must enhance its dialogue with the neighbouring countries of an enlarged Europe.
Naarmate de eerste toetredingen naderen, moet de Unie haar dialoog met de buurlanden van dat uitgebreide Europa versterken.
EnglishFor this reason, all our efforts must go towards the introduction of this initial stage, with as much elasticity as possible.
Al onze inspanningen moeten daarom gericht zijn op uitvoering van deze eerste fase, zij het dat zoveel mogelijk elasticiteit betracht moet worden.
EnglishSo at this initial stage, I would urge that we do not block the way to further discussions by laying down rules that are too specific.
Derhalve pleit ik er in het beginstadium voor de weg open te houden voor discussie en deze niet te versperren door al te precieze bepalingen.
EnglishSo far as deletion of the initial stage of the minimum levels of taxation is concerned, it is true that the operative date of 1 January 1998 belongs to the past.
Wat betreft de afschaffing van de beginfase van de minimumtarieven is het juist dat de streefdatum van 1 januari 1998 tot het verleden behoort.
EnglishIt is true that while much has been done compared with the initial stage of this document, we might have hoped for something more dynamic on decision-making.
Wij hadden inderdaad gehoopt dat er meer dynamiek zou zitten in de besluitvorming, ook al is er veel werk verzet in vergelijking met de beginfase van dit document.
EnglishAll negotiations comprise an initial stage for reflection, a second stage for transparency and a third stage for negotiation, out of the spotlight.
In alle onderhandelingen is er een eerste fase van nadenken, een tweede fase van transparantie en een derde fase van daadwerkelijke onderhandelingen, ver weg van de schijnwerpers.
EnglishThat is why the rapporteur's proposal is in favour of not doing everything at once but concentrating on the United States to begin with, at an initial stage.
Daarom spreekt het voorstel van de rapporteur ook zeer aan om niet alles tegelijk te doen maar zich in de eerste plaats, in een eerste fase, te concentreren op de Verenigde Staten.
EnglishIt seems that the overthrow of the Taliban regime in Afghanistan was only an initial stage in this battle, which must be conducted first and foremost within our own States.
De omverwerping van het Talibanregime in Afghanistan was duidelijk slechts de eerste fase in die strijd, een strijd die in de eerste plaats in onze eigen landen gevoerd moet worden.
EnglishTherefore, the strict answer to the honourable Member's question is that at the initial stage the Commission will only take into account matters contained in the application.
In strikte zin luidt het antwoord van de Commissie aan de afgevaardigde dan ook dat de Commissie in het beginstadium alleen rekening zal houden met zaken die deel uitmaken van de aanvraag.
EnglishFar too often in the past we have seen costly development plans collapse because of environmental considerations that were not addressed at the initial planning stage.
In het verleden hebben we te vaak meegemaakt dat dure ontwikkelingsprogramma's stopgezet moesten worden omdat er in de voorbereidende planningsfase geen rekening was gehouden met milieuoverwegingen.
EnglishMadam President, I would like to start by thanking you for the way that, during this initial stage, you take on board all our questions and follow them up with great care.
Mevrouw de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik u bedanken omdat ik heb gemerkt dat u altijd prompt en nauwgezet gevolg geeft aan de vragen die wij aan het begin van de vergaderperiode stellen.

Vergelijkbare vertalingen voor "initial stage" in Nederlands

initial bijvoeglijk naamwoord
initial zelfstandig naamwoord
stage zelfstandig naamwoord