EN

information {zelfstandig naamwoord}

volume_up
information (ook: account)
And what's true for sensory information is true for information generally.
En wat geldt voor zintuigelijke informatie geldt voor informatie in het algemeen.
We need information - quality information but also timely information.
Wij dienen over informatie te beschikken, kwalitatieve maar ook relevante informatie.
Accurate, truthful information is accurate truthful information.
Accurate, waarheidsgetrouwe informatie is nu eenmaal accurate waarheidsgetrouwe informatie.
What is ‘ factual’ information and what is ‘ false’ information about the EU?
Wat is u201Czakelijkeu201D voorlichting en wat is u201Cvalseu201D voorlichting over de EU?
Information, awareness-raising and prevention must be the priorities.
Informatie, voorlichting en voorzorgsmaatregelen moeten op de eerste plaats komen.
It is a question of information, training, assessment and prevention.
Het is een kwestie van voorlichting, opleiding, beoordeling en preventie.
Subject: Commission communication on pan-European geographic information
Betreft: Mededeling van de Commissie over pan-Europese geografische informatie
In its communication, the Commission talks about improving information for consumers.
De Commissie heeft het in haar mededeling over verbetering van de voorlichting aan de consumenten.
Mijn mededeling heeft uitsluitend betrekking op de heer Holmes.
We are owed an explanation, a justification, a notice and some information.
Hij is ons hiervoor een verklaring, een rechtvaardiging, een bericht, informatie schuldig.
The information was taken up the following day by the press as a whole and officially confirmed by the Lebanese authorities.
Dit bericht werd al de volgende dag door de gehele pers overgenomen en officieel door de Libanese autoriteiten bevestigd.
A court made a decision on this case, but he was given information about the court appearance after the date.
Een rechter heeft hierover een uitspraak gedaan, maar de heer Foster kreeg pas na de zitting bericht dat deze had plaatsgevonden.
information
volume_up
info {de} [afk.] (informatie)
They do not need information so much as less paperwork.
Ze hebben niet zozeer info nodig, ze hebben lastenverlichting nodig.
Let the Essex County Council Library Service be a European information centre.
Ik stel voor de Essex County Council Library Service als Euro Info Centre te laten fungeren.
Finally, on the European information centres, we receive no service in Essex.
Wat ten slotte de Euro Info Centres betreft, moet ik zeggen dat wij daarop in Essex geen beroep kunnen doen.
information (ook: account, rumble)
I should like to add some information for my fellow Members.
Ik wil hieraan nog een inlichting toevoegen aan het adres van de collega's.
Indeed, undertakings marketing seed need to abide by a number of legitimate requirements, such as those dealing with labelling and user information.
De ondernemingen die zaden in de handel brengen moeten inderdaad aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen, zoals etikettering en inlichting van de gebruiker.
NL

information officer {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "information" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThose good practices go well beyond the information and consultation of workers.
Die goede procedures gaan verder dan het informeren en raadplegen van werknemers.
EnglishThat is when you think you know the source of that article and that information.
Dat is wanneer u de bron meent te kennen van dat artikel en van die informatie.
EnglishMadam President, I have no more information than you on this series of arrests.
Mevrouw de Voorzitter, ik bezit niet meer informatie dan u over deze arrestaties.
EnglishInformation implies a dialogue with those to whom the information is directed.
Informeren impliceert een dialoog met diegenen tot wie de informatie gericht is.
EnglishI hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Ik hoop dat bij de stemming rekening gehouden zal worden met al deze gegevens.
EnglishWe want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
Wij willen consumenten de vrije keuze laten op basis van volledigere informatie.
EnglishWhy is it that our services cannot give us simple and straightforward information?
Waarom kunnen de diensten ons geen simpele en duidelijke informatie verstrekken?
EnglishMore must be done to provide information on BSE-free meat, and to advertise it.
Voorlichting over en promotie voor BSE-vrij vlees moeten worden geïntensiveerd.
EnglishSubsequently, we should also be provided with information on national positions.
Ook moeten wij geleidelijk aan informatie krijgen over nationale standpunten.
EnglishThis is a prerequisite in the necessary information sharing with all parties.
Maar dat kan niet zonder dat alle betrokken partijen hun informatie uitwisselen.
EnglishI am sorry, but all I can say is that the Council does not have this information.
Dus wat mijzelf betreft moet ik helaas zeggen dat de Raad die gegevens niet bezit.
EnglishFrom an external point of view, do the Members receive the correct information?
Vanuit een extern perspectief, krijgen de afgevaardigden de juiste informatie?
EnglishAnd Okolloh solicited from her commenters more information about what was going on.
Okolloh vroeg haar commentatoren om meer informatie over wat er aan de hand was.
EnglishThe same types of information and indicator are thus not relevant to all countries.
Niet voor ieder land zijn dus dezelfde soort informatie en indicator van belang.
EnglishI wish to thank the President-in-Office for his reply and for the information.
Ik wil de fungerend voorzitter bedanken voor zijn antwoord en voor de informatie.
EnglishSome Member States were late in submitting or providing the necessary information.
Enkele lidstaten waren te laat met het verstrekken van de benodigde informatie.
EnglishAt present, the Member States pass on information to the Commission in confidence.
Op dit ogenblik is de informatie van de lidstaten aan de Commissie vertrouwelijk.
EnglishNone of this brings Europe's citizens one step closer to the information society.
Zo komen de burgers van Europa met de informatiemaatschappij geen stap verder.
EnglishFor the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
Allereerst is in de richtsnoeren het voorlichtingsbeleid niet vast verankerd.
EnglishThe issue of information has been raised several times, particularly by Mr Peijs.
In verschillende spreekbeurten is gewag gemaakt van de informatieproblematiek.

Synoniemen (Engels) voor "information":

information
informal
informant
informative