"incentive" in het Nederlands

EN

"incentive" - vertaling Nederlands

EN incentive
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

incentive (ook: boost, stimulus)
volume_up
stimulans {de} (aansporing)
Moreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
Overigens is de reële rente laag genoeg om een stimulans voor groei te bieden.
And there is an incentive to invest in recycling capacity.
En er is een stimulans om te investeren in recyclingcapaciteit.
There is now an instrument that provides a positive incentive.
Dit is inmiddels uitgegroeid tot een instrument waarvan een positieve stimulans uitgaat.
incentive (ook: push, start)
What we really should be doing is pressing on to find the source of the errors and seek there the incentive for reforms.
We zouden eerder moeten doordringen tot de bron van de fouten en daarin de aanzet tot hervormingen moeten zoeken.
We believe that this system provides an incentive to commit fraud and, therefore, we are not considering compensation systems.
Wij zijn van mening dat dit systeem tot fraude aanzet en willen vanuit ons standpunt in dit geval dus geen compensatiemaatregelen toepassen.
A further incentive to integrate policies on energy and environment is the introduction of an eco-tax, as is already in place in the Netherlands and Sweden.
Een verdere aanzet tot integratie van energie- en milieubeleid is invoering van een ecotaks zoals die in Nederland en Zweden al bestaat.

Synoniemen (Engels) voor "incentive":

incentive

Voorbeeldzinnen voor "incentive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishGlobalization is increasing the demand for ideas, the incentive to create new ideas.
Globalisering vergroot de vraag naar ideeën, de prikkel om nieuwe ideeën te maken.
EnglishThis is intended to create an incentive to fish with larger-mesh, more selective nets.
Op deze manier willen wij de visvangst met grotere, selectievere netten stimuleren.
EnglishThis should work as a very strong incentive to redress this shortcoming.
Dit zou een zeer sterke prikkel moeten zijn om deze tekortkoming te verhelpen.
EnglishAnd I said, "Oh, dear -- (Laughter) -- that wouldn't be such a good incentive for me."
En ik zei, "O, jee -- (Gelach) -- dat zou voor mij niet zo'n goede aansporing zijn."
EnglishWhatever the case, the incentive in the resolution is mainly aimed at the Member States.
Hoe dit ook zij, de aansporing van de resolutie is vooral gericht tot de lidstaten.
EnglishSo, working with local water trusts, we created an incentive to do so.
Samen met lokale waterbedrijven hebben we een prikkel ingesteld om dat te doen.
EnglishThe employment guidelines should be an incentive for Member States to create jobs.
De richtsnoeren voor de werkgelegenheid moeten de lidstaten aansporen om banen te creëren.
EnglishSo in the face of that, you really need quite a strong incentive to use condoms.
Dus, met het oog daarop, moet je echt wel heel erg gemotiveerd zijn om condooms te gebruiken.
EnglishThis will provide an incentive for constant innovation in the environmental field.
Daarmee komt er een prikkel tot constante innovatie op milieugebied.
EnglishWell you have to allocate dollars for that system and for that incentive pay.
Maar er is geld nodig voor dat systeem en voor die prestatiebeloning.
EnglishThe Union's agri-environmental measures can provide an incentive here.
De agro-milieumaatregelen van de Unie kunnen daarbij een stimulerende rol vervullen.
EnglishThis would be a tremendous incentive to continuing the illegal hunt.
Een en ander zou een geweldige impuls zijn om verder te gaan met de illegale jacht.
EnglishOnly in this way is it possible to offer young people an incentive to stay in the region.
Alleen zo vormen ze ook voor de jonge mensen een aansporing om in de regio te blijven.
EnglishDiscovering this stuff is certainly a pleasurable incentive to work in science.
Het ontdekken van deze dingen is zeker een aangename prikkel om wetenschappelijk werk te doen.
EnglishThis creates pressure on fish stocks and is an incentive for fishermen to break the rules.
Dit zet de visbestanden onder druk en zet de vissers ertoe aan de regels te overtreden.
EnglishOnly this sort of approach will act as any real incentive in eco-design.
Alleen een dergelijke benadering stimuleert daadwerkelijk een milieuvriendelijke planning.
EnglishThis is to give companies an incentive to achieve such goals.
Dit om een impuls te geven aan bedrijven om mee te werken aan dergelijke doelen.
EnglishThat alone should be sufficient incentive to treat the question of living standards more fully.
Dat alleen dwingt ons ertoe de kwestie van de levensstandaard grondiger te bekijken.
EnglishThere must be no incentive, such as the avoidance of special fees, to circumvent that requirement.
De bijdragen mogen geen aanleiding zijn om aan die verplichting te ontsnappen.
EnglishWe will have to work on defining incentive mechanisms in order to promote this type of dialogue.
Wij moeten mechanismen ter bevordering van deze dialoog in het leven roepen.