"in return" in het Nederlands

EN

"in return" - vertaling Nederlands

volume_up
in return {znw.} [voorbeeld]
EN

in return {zelfstandig naamwoord} [voorbeeld]

volume_up
in return
However, it should also be said that they have given much to the EU in return.
Maar wij moeten ook zeggen dat ze de EU in ruil daarvoor veel hebben gegeven.
I await your support and, in return, you will be able to count on my determination.
Ik reken op uw steun, en in ruil daarvoor kunt u rekenen op mijn vastberadenheid.
What he asks in return is the courage to do what is necessary.
Wat hij in ruil vraagt is de moed om te doen wat nodig is.
in return

Voorbeeldzinnen voor "in return" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishThe EIB should also evaluate effectiveness and the return on investments more.
De EIB zou effectiviteit en rendement van investeringen ook meer moeten toetsen.
EnglishWe are expecting you - because we trusted you - to give us something in return.
We verwachten voor dit voorschot van vertrouwen een tegemoetkoming van uw kant.
EnglishPerhaps we can stir Council and the Commission to return from their digressions.
Wellicht kunnen we Raad en Commissie bewegen terug te keren op hun dwalingen.
EnglishAccording to our information, the return systems are still working extremely well.
Voor zover wij weten functioneren de recyclingsystemen nog steeds voortreffelijk.
EnglishBut if these women were to return to their native country, they would be ostracized.
Maar wanneer zo'n vrouw naar haar land zou terugkeren, zou zij worden verstoten.
EnglishTo conclude, I should like to return to the issue of the Financial Perspective.
Tot slot wil ik nog eens terugkomen op de kwestie van de financiële vooruitzichten.
EnglishI await your support and, in return, you will be able to count on my determination.
Ik reken op uw steun, en in ruil daarvoor kunt u rekenen op mijn vastberadenheid.
EnglishWe therefore demand that the military government return to constitutional rule.
Wij vragen dan ook dat de militaire regering naar de grondwettelijkheid terugkeert.
EnglishI hope that our parliament will soon return to the topic of pension schemes.
Ik hoop dat ons Parlement zich snel weer met pensioenstelsels gaat bezighouden.
EnglishWe will return to Port Royal immediately not go gallivanting after pirates.
We zullen onmiddellijk naar Port Royal terugkeren en geen jacht meer op piraten.
EnglishLet us return to our citizens ' wish for practical cooperation between our countries.
Luister naar de burgers die een praktische samenwerking tussen de landen wensen.
EnglishHowever, it should also be said that they have given much to the EU in return.
Maar wij moeten ook zeggen dat ze de EU in ruil daarvoor veel hebben gegeven.
EnglishIt is a matter we shall return to with the report on hormone-like substances.
Wij komen hierop terug in verband met het verslag over hormoonachtige stoffen.
EnglishI am not sure about this and I want to return to it in an explanation of vote.
Ik ben daar niet zo zeker van en ik zal daar nader op ingaan in mijn stemverklaring.
EnglishMr President, Commissioner, I would like to return to the subject of Columbia.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, ik wil graag terugkomen op Colombia.
EnglishAnd fortunately I decided in 2008 to return to Ghana, after 28 years of absence.
Gelukkig heb ik besloten om in 2008 terug te keren naar Ghana, na 28 jaar afwezigheid.
EnglishWe shall therefore continue voting on other things and we shall return to it later.
Wij gaan daarom over tot de stemming over andere punten en komen er later op terug.
EnglishWe are working on this at the moment and will return to it as quickly as possible.
Daar wordt op dit moment aan gewerkt en wij komen daar zo spoedig mogelijk op terug.
EnglishEverything possible should be done to try and make their return home easier.
Op alle mogelijke manieren moet worden getracht hun terugkeer te vergemakkelijken.

Synoniemen (Engels) voor "in return":

in return

Vergelijkbare vertalingen voor "in return" in Nederlands

in voorzetsel
return zelfstandig naamwoord
to return werkwoord