EN

improved {voltooid deelwoord}

volume_up
improved
Instead, this excellent source of energy should be developed and improved.
Deze uitstekende energiebron moet juist verder ontwikkeld en verbeterd worden.
But we have improved the evaluation methods, in consultation with experts.
In samenwerking met deskundigen werden echter de evaluatiemethoden echter verbeterd.
Opportunities for funding therefore have to be improved considerably.
De financieringsmogelijkheden moeten zodoende beslist verbeterd worden.

Synoniemen (Engels) voor "improvement":

improvement

Voorbeeldzinnen voor "improved" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI believe that the budget in the preliminary draft budget has been much improved.
Naar mijn mening is het budget in het voorontwerp van begroting sterk verbeterd.
EnglishWe must think of joint ventures and improved training for the local fishermen.
Denk aan joint ventures en betere opleiding en training voor de lokale vissers.
EnglishWe wish to see an improved social policy, basic rights and greater transparency.
Wij willen sociaal beleid in verbeterde vorm, grondrechten en meer doorzichtigheid.
EnglishThat situation will be improved through our all obtaining common minimum conditions.
De situatie verbetert als voor iedereen dezelfde minimumvoorwaarden gaan gelden.
EnglishWe are disbanding dormant projects and improving projects that need to be improved.
We heffen stilliggende projecten op en verbeteren projecten waar dat nodig is.
EnglishIn this respect, the excellent speech by Mrs Thyssen cannot be improved upon.
Mevrouw Thyssen heeft dat in haar interventie op onnavolgbare wijze uitgelegd.
EnglishThis should make for improved application of Community law in the Member States.
Dat moet voor een betere toepassing van het Gemeenschapsrecht in de lidstaten zorgen.
EnglishCooperation between the committees of this House also needs to be improved.
Ook de samenwerking tussen onze commissies onderling dient te worden verbeterd.
EnglishThey have undoubtedly strengthened the proposal and also improved its quality.
Dit heeft ongetwijfeld geleid tot een krachtiger voorstel van een grotere kwaliteit.
EnglishI also believe that, year by year, we should look at how it can be improved.
Ik denk ook dat men elk jaar moet bekijken wat er voor verbetering vatbaar is.
EnglishSecondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Ten tweede natuurlijk ook door spoorwegen en door telecommunicatiediensten.
EnglishThe much criticised quality of unsafe valves has not been improved either.
De veel bekritiseerde kwaliteit van onveilige afsluiters werd evenmin verbeterd.
EnglishWe have also considerably improved and clarified the definition of working time.
We hebben de definitie van arbeidstijd eveneens aanzienlijk verbeterd en verduidelijkt.
EnglishI think that her report has significantly improved upon the draft directive.
Ik ben van mening dat haar verslag de ontwerprichtlijn aanzienlijk heeft verbeterd.
EnglishSomething else that needs to be improved in future is the House's internal democracy.
Wat ook in de toekomst moet worden verbeterd is de interne democratie in dit Huis.
EnglishSecondly, the humanitarian situation must be improved rapidly and radically.
In de tweede plaats moet de humanitaire situatie snel en radicaal verbeterd worden.
EnglishAs such, the conditions under which this power is exercised must also be improved.
Dan moeten de voorwaarden om deze macht uit te voeren ook verbeterd worden.
EnglishI thoroughly support the suggestions of having web TV and an improved visitors’ centre.
Ik steun met kracht de voorstellen voor Web-TV en een verbeterd bezoekerscentrum.
EnglishInstead, this excellent source of energy should be developed and improved.
Deze uitstekende energiebron moet juist verder ontwikkeld en verbeterd worden.
EnglishIt is therefore necessary to guarantee improved visibility of the financial effort.
Ook moet een duidelijker herkenbaarheid van de financiële inbreng worden gewaarborgd.