EN

to improve [improved|improved] {werkwoord}

volume_up
It is clearly possible to improve the mechanism for the settlement of disputes!
Natuurlijk kunnen we de wijze waarop conflicten worden geregeld verbeteren.
This is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
Many of the amendments improve the Commission's text and can be accepted.
Tal ervan verbeteren het Commissievoorstel en worden dan ook overgenomen.
We could improve the situation by reducing the irregularities etc. at the very least.
Wij kunnen dat beter maken door in ieder geval de onregelmatigheden, enzovoort te beperken.

Synoniemen (Engels) voor "improvement":

improvement

Voorbeeldzinnen voor "to improve" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
EnglishWhen we began to work together in Kosovo and Macedonia we were able to improve.
Toen wij in Kosovo en Macedonië begonnen samen te werken, verbeterde de situatie.
EnglishOnly the worker's struggle will really improve the position of women in society.
Pas dan zal ook de positie van de vrouw in de samenleving kunnen worden verbeterd.
EnglishI couldn't improve on this as a good example of how flow enters the workplace.
Ik zou geen beter voorbeeld kunnen verzinnen van hoe flow de werkvloer betreedt.
EnglishToday we must help farmers not to increase their production, but to improve it.
Thans gaat het erom de boeren te helpen om béter in plaats van méér te produceren.
EnglishThe main focal point of the reform is the effort to improve financial management.
Het zwaartepunt van de hervorming is de verbetering van het financieel beheer.
EnglishThe decisions we are to adopt today aim to improve the quality of the service.
Met de beslissingen van vandaag willen wij de kwaliteit van de dienst verbeteren.
EnglishIf they do not improve, then chances of more effective aid will quickly dwindle.
Als die niet toenemen, nemen de kansen voor effectievere hulp aanzienlijk af.
EnglishDo we really need to improve it as some Members of this House are suggesting?
Moeten wij hem dan nog verbeteren, zoals sommige van onze collega's voorstellen?
EnglishNeedless to say, the Greens will support all amendments to improve the proposal.
Natuurlijk zullen de Groenen alle amendementen steunen om het te verbeteren.
EnglishThese very innovative approaches provide a good opportunity to improve governance.
Deze zeer innovatieve aanpak biedt mogelijkheden tot verbetering van goed bestuur.
EnglishThat is why it is necessary constantly to improve European rules in this field.
Daarom moet de Europese mededingingsregelgeving voortdurend worden verbeterd.
EnglishWe also want the Member States to improve the recruitment of these professionals.
Wat we ook willen is dat de lidstaten de werving van deze professionals verbeteren.
EnglishInitiatives have also been taken to improve information about the work of UCLAF.
Verder hebben we de informatie over de werkzaamheden van de UCLAF verbeterd.
EnglishSecondly, we must improve the functioning of the goods and services markets.
Ten tweede is een betere werking van de goederen- en dienstenmarkt noodzakelijk.
EnglishI would like to consider with you how we can improve on the current situation.
Ik zou graag met u nadenken over hoe we de huidige situatie kunnen verbeteren.
EnglishWe, therefore, have reason to hope that the situation will gradually improve.
We hebben daarom reden om te hopen dat de situatie geleidelijk zal verbeteren.
EnglishThe Agriculture Committee has tabled a number of amendments to improve things here.
Op dit punt dient de landbouwcommissie een aantal amendementen in ter verbetering.
EnglishThese countries must also make efforts of their own to improve their position.
Deze landen moeten ook zelf initiatief tot verbetering van hun positie nemen.
EnglishIt must go beyond general - albeit generous - intentions to improve matters.
Derhalve moet men verder gaan dan algemene en edelmoedige wensen ter verbetering.