"to implicate" in het Nederlands

EN

"to implicate" - vertaling Nederlands

EN to implicate
volume_up
[implicated|implicated] {werkwoord}

Some of our political, religious, juridical and police institutions have been implicated in corrupt collusion with this evil.
Sommige van onze politieke, religieuze, gerechtelijke en politionele instellingen zijn betrokken bij corrupte contacten met dit kwaad.
Interpol interviewed the men and was completely satisfied that they were not implicated in any criminal activity.
Interpol heeft de mannen daarop verhoord en was er volledig van overtuigd dat zij niet betrokken waren bij wat voor criminele activiteiten dan ook.
During the coming WTO round these reforms, including the reform of the GATT which is also implicated in the banana dispute, must come at the top of the agenda.
Tijdens de komende WHO-ronde moeten zulke hervormingen, ook van de bij de bananenoorlog betrokken GATS, het eerste agendapunt zijn.
to implicate (ook: to entangle, to entrap, to trap, to mesh)

Voorbeeldzinnen voor "to implicate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThirdly, among these investigations, there are some which may obviously implicate officials.
Ten derde kunnen een aantal van deze onderzoeken natuurlijk ambtenaren betreffen.
EnglishParliament did not take anything that was said in the report from the Committee of Independent Experts to implicate the Commission as a collegiate body.
Het Parlement heeft niets begrepen van het rapport van het Comité der wijzen, waarin de Commissie als collegiale instelling ter discussie gesteld werd.
EnglishThe reports on massacres in Algeria which I spoke about do not implicate the Algerian government, but they do implicate the Algerian authorities.
De rapporten over de massamoorden in Algerije die ik noemde, impliceren niet de betrokkenheid van de Algerijnse regering, maar wel van de Algerijnse autoriteiten.
EnglishAs such, they do not implicate the institutions of the European Union and, consequently, the Council is not justified in declaring an opinion on whether or not they should be maintained.
Daarom zijn ze niet gericht tegen de instellingen van de Unie, en bijgevolg is er voor de Raad geen reden om zich uit te spreken over de eventuele handhaving van de maatregelen.
EnglishGenerally speaking, the Commission bears in mind, as far as possible, the need to strengthen and implicate local partners in the execution of the various financial instruments.
Over het algemeen houdt de Commissie zoveel mogelijk rekening met de noodzaak de lokale partners te versterken en hen te laten deelnemen aan de uitvoering van de diverse financiële instrumenten.