"I am wondering" in het Nederlands

EN

"I am wondering" - vertaling Nederlands

EN

I am wondering

volume_up
I am wondering if there is any further action.
Ik vraag me af of er verder nog stappen worden ondernomen.
Mr President, I am wondering whether these documents are morally right, especially as I think they are rather useless.
Mijnheer de Voorzitter, ik vraag me af of deze documenten in moreel opzicht wel juist zijn, temeer daar ze nogal zinloos overkomen.

Vergelijkbare vertalingen voor "I am wondering" in Nederlands

I voornaamwoord
Dutch
am werkwoord
Dutch
am
Dutch
AM
Dutch
to be bijwoord
to be werkwoord
to wonder werkwoord
wonder zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "I am wondering" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishMadam President, I am wondering whether you have just held a vote by roll call.
Mevrouw de Voorzitter, ik vraag mij af of u daarnet een hoofdelijke stemming hebt gehouden.
EnglishHowever, I am wondering how consistent and truly reliable you will prove.
Ik vraag mij echter af hoe consistent en werkelijk betrouwbaar u zult blijken te zijn.
EnglishMr Wolf, I am wondering which Rule of Procedure you asked to speak under.
Mijnheer Wolf, uit hoofde van welk artikel van het Reglement hebt u het woord gevraagd?
EnglishI am wondering why people in this House are so afraid of fairness in world trade.
Ik vraag mij af waarom er in dit Parlement zoveel angst bestaat voor eerlijkheid in de wereldhandel.
EnglishMr President, I am wondering whether our own amendment is admissible.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb een vraag over de ontvankelijkheid van ons eigen amendement.
EnglishI am wondering now if the Commission has carried out any other analyses.
Nu ben ik benieuwd of de Commissie andere analyses heeft gemaakt.
EnglishI am wondering in particular about the patentability of animals.
Ik heb, met name, zo mijn twijfels over de octrooieerbaarheid van dieren.
EnglishI am wondering which is the real Paasilinna, Paasilinna I or Paasilinna II?
Wie van de twee is de goede: Paasilinna I of Paasilinna II?
EnglishThat is why I am wondering: is it necessary to remain in the Chamber so that you can be seen to be there?
Nu vraag ik mij af: is het nodig in de zaal te blijven, zodat dat genoteerd kan worden?
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.
Ik vraag mij opnieuw af hoe kan worden vastgesteld wat er precies onder de Europese producties moet worden verstaan.
EnglishWhat I am wondering, therefore, is why we said no to Cyprus and Malta and are now preparing to say yes to Turkey.
Ik vraag mij dan ook af hoe wij nu ja kunnen zeggen tegen Turkije als wij toen nee hebben gezegd tegen Cyprus en Malta.
EnglishFor this reason, I am wondering whether it is possible, in terms of funding, to launch special measures via the Structural Funds.
Daarom zou ik willen weten of het mogelijk is om hiervoor bijkomende middelen te vinden in de structuurfondsen.
EnglishI am wondering how this is done.
EnglishToday we have spent a lot of time discussing the issue of coercion, and I am wondering whether coercion and education are not contradictory terms.
Er is vandaag veel gesproken over dwang, waarbij ik me afvraag of dwang en opvoeding niet met elkaar in tegenspraak zijn.
EnglishMr President, I have a very long answer, and I am wondering if I can shorten it in the interests of the other questioners.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb een zeer lang antwoord en vraag mij af of ik dat, ook in het belang van de andere vraagstellers, niet beter inkort.
EnglishAs a result, I am wondering why no cases against Milosevic were brought before the Criminal Court in The Hague prior to 24 March.
Ik vraag me dan ook af hoe het komt dat vóór 24 maart niemand een klacht tegen Milosevic heeft ingediend bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
EnglishWhat I am wondering is, does ÍÁÔÏ intend to use Bulgaria against FYROM in the same way as it used FYROM against Yugoslavia?
Men moet zich derhalve afvragen of de NAVO misschien van plan is Bulgarije tegen de FYROM te gebruiken, zoals hij de FYROM tegen Joegoslavië heeft gebruikt.
EnglishIn actual fact, I am wondering whether it is not simply the case that we are keeping this directive, not because of a need, but simply because it is there.
Eigenlijk vraag ik mij af of het niet gewoon zo is dat we deze richtlijn behouden, niet omdat die er moet zijn, maar omdat die er nu eenmaal is.
EnglishI am wondering why a question on Iraq is not admissible but a question on Cuba is - although I consider that question to be legitimate since it is a universal issue.
Ik begrijp niet waarom een vraag over Irak niet toelaatbaar is en een vraag over Cuba wel - een terechte vraag overigens, omdat het een universeel vraagstuk betreft.
EnglishI am wondering, therefore, if you could report on the very latest developments, Commissioner, even though I am well aware that you only have limited time available.
Hoewel ik besef dat uw spreektijd beperkt is, mijnheer de commissaris, zou het interessant zijn indien u ons iets zou kunnen vertellen over de recente ontwikkeling hieromtrent.