"hideous" in het Nederlands

EN

"hideous" - vertaling Nederlands

EN hideous
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Because it's actually not that hideous.
Het is namelijk niet zo afschuwelijk.
And even though the color was pretty hideous, I did love the car, and it really cemented my love affair with cars that's continued on to this day.
Ook al was de kleur behoorlijk afschuwelijk, ik hield van mijn auto.
It seems incredible that a universal symbol such as the cross should be transformed into a hideous instrument of torture for political ends.
Het is nauwelijks te geloven dat een universeel symbool als het kruis om politieke redenen wordt veranderd in een afgrijselijk folterinstrument.
I advise him to look up the number of animals for which compensation was claimed before he uses his total figures for mass slaughter - as hideous as that undoubtedly was.
Ik zou hem willen adviseren voortaan na te gaan voor hoeveel dieren een schadevergoeding is aangevraagd alvorens met aantallen de massaslachtingen proberen te staven - hoe afgrijselijk die ook waren.

Synoniemen (Engels) voor "hideous":

hideous

Voorbeeldzinnen voor "hideous" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe innocent were slaughtered on the streets in the name of a hideous ideology.
In naam van een afschuwelijke ideologie werden onschuldige mensen op straat gedood.
EnglishMy loyal subordinate is standing by with a DVD... which shows Sauvage's hideous plans for this country.
Mijn partner staat klaar met een DVD met daarop alle boze plannen van Sauvage.
EnglishIt is the odious and hideous face of the race for profit.
Het afzichtelijke, van haat verwrongen gezicht van het pure winstbejag.
EnglishI say it is time we learnt the lesson and put some steel back into our stand against this hideous regime.
Ik ben van oordeel dat het tijd is om onze lessen te trekken en ons weer harder op te stellen tegenover dit afgrijselijke regime.
EnglishThey were easy prey, precisely because they had no experience whatever of such hideous excesses of capitalism.
Ze vormden een des te gemakkelijker prooi, omdat ze niet de minste ervaring met zulke kwalijke kapitalistische uitwassen hadden.
EnglishMy God, you're hideous.
EnglishAnyone with pride in his or her own nation, who does not want to see it subsumed into a hideous conglomerate, will reject this tawdry Constitution.
Ieder die trots is op zijn of haar eigen land en niet wil dat het opgaat in een wanstaltig gedrocht, zal deze waardeloze Grondwet afwijzen.
EnglishPeople have, over the course of time, done the most hideous things – things that may have been human but were certainly not decent.
Mensen hebben in de loop van de tijd de meest verschrikkelijke dingen op hun geweten genomen, die misschien wel menselijk maar zeker niet fatsoenlijk waren.
EnglishWe could have well done without the huge number of hideous television pictures we have seen of animals suffering in a wide range of appalling situations.
Wij hadden de talloze afschuwelijke televisiebeelden en de talloze afschuwelijke situaties met lijdende dieren, die wij hebben mogen meemaken, heel goed kunnen missen.
EnglishIts roots are deeply embedded in some of the characteristics which have frequently shown their hideous face throughout human history.
De wortels van de holocaust liggen diep verscholen in een aantal eigenschappen die in de loop van de geschiedenis van de mensheid herhaaldelijk op afschuwelijke wijze de kop hebben opgestoken.
EnglishAllow me to remind Europe and the world that the Second World War was started by the Germans, who were possessed by hideous convictions on racism and death.
Ik wil Europa en de wereld eraan herinneren dat de Tweede Wereldoorlog is ontketend door de Duitsers, die in de greep waren van afgrijselijke overtuigingen met betrekking tot racisme en de dood.
EnglishThe Commission's own disciplinary process is clearly unable to take the appropriate action against employees who commit hideous and, in some cases, criminal offences.
De disciplinaire procedure van de Commissie zelf is kennelijk ontoereikend om werknemers aan te pakken die afschuwelijke overtredingen hebben begaan of zelfs misdrijven hebben gepleegd.