"hence" in het Nederlands

EN

"hence" - vertaling Nederlands

EN

hence {bijwoord}

volume_up
Hence, the need for a directive on the labelling of these allergenic additives.
En dus moet er een richtlijn komen voor het etiketteren van deze allergene additieven.
Hence there is no question of dogmatism or fundamentalism.
Er is dus geen sprake van dogmatische of fundamentalistische tendensen.
Hence it is difficult to define any particularly problematic provisions.
Het is dus moeilijk specifieke problematische bepalingen te noemen.
Hence the importance of the Barcelona Process and the European Neighbourhood Policy.
Daarom zijn het proces van Barcelona en het Europees nabuurschapsbeleid zo belangrijk.
Hence it will require the necessary changes being made by this Parliament.
Daarom zijn een aantal amendementen van het Parlement zo belangrijk.
Hence the reference to standards, to allow you to make comparisons.
Daarom hebben wij het over normen, zodat u vergelijkingsmateriaal heeft.
Hence their attitude, for example, to the Uyghurs and to the Tibetans.
Vandaar hun houding, bijvoorbeeld, tegenover de Oeigoeren en de Tibetanen.
Hence my conclusion that the answer to the removal of the arms embargo is ‘ no’.
Vandaar mijn slotzin: nee tegen een opheffing van het wapenembargo.
Hence the need for medical research, and especially research into medical products.
Vandaar de noodzaak van medisch onderzoek en vooral van proeven met geneesmiddelen.
I must stress that no final decisions - and hence no initiatives - have been taken.
Ik wilde hierbij aantekenen dat nog geen eindbesluiten zijn genomen en bijgevolg ook geen initiatieven zijn ontplooid.
Greater flexibility means fewer guarantees for workers and, hence, less social cohesion.
Meer flexibiliteit staat echter gelijk aan minder zekerheid voor de arbeiders en bijgevolg minder sociale cohesie.
It is an education model which downgrades higher education as a whole and creates specialised scientific manpower with no depth of knowledge and hence no demands.
Zo'n model maakt van hoger onderwijs een farce en levert vakidioten af zonder brede kennis en bijgevolg zonder eisenbundel.
Hence the first important point to make is that our objective is to harmonise penalties for drug trafficking.
Hieruit vloeit de eerste belangrijke precisering voort: het doel is de strafrechtelijke sancties op drugshandel te harmoniseren.
It is easy, therefore, to calculate that the funding available to solve structural problems and hence unemployment is very limited.
Hieruit valt gemakkelijk af te leiden dat de middelen die beschikbaar zijn voor het oplossen van structurele problemen en daarmee van het werkloosheidsprobleem zeer beperkt zijn.
Hence the Broad economic policy guidelines are focussed more than in the past on measures designed to enhance the growth potential of Member States in order to boost employment.
Zo zijn de globale richtsnoeren meer dan in het verleden gericht op maatregelen ter verbetering van de groeimogelijkheden van de lidstaten met het oog op de bevordering van de werkgelegenheid aldaar.

Voorbeeldzinnen voor "hence" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHence my plea to our American friends that they take the European Union seriously.
Daarom het verzoek aan onze Amerikaanse vrienden: Neem de Europese Unie serieus!
EnglishHence the Charter must be incorporated into a treaty text as soon as possible.
Daarom moet het Handvest zo snel mogelijk in een verdragstekst worden opgenomen.
EnglishHence the reinforcement that we have proposed and that we hope will be adopted.
We hopen dat het Europees Parlement onze voorstellen voor verbetering aanneemt.
EnglishThat is why sweeping reforms are necessary and, hence, a widened IGC agenda.
Daarom zijn grondige hervormingen noodzakelijk en dus een uitgebreide IGC-agenda.
EnglishHence, the European Parliament must now also reject the Directive in its entirety.
Daarom moet het Europees Parlement straks de richtlijn in haar geheel ook verwerpen.
EnglishHence my specific question to the Commissioner whether he approves of this proposal.
Vandaar mijn concrete vraag aan de Commissaris of hij dit een goed voorstel vindt.
EnglishHence the need for medical research, and especially research into medical products.
Vandaar de noodzaak van medisch onderzoek en vooral van proeven met geneesmiddelen.
EnglishHence, the need for a directive on the labelling of these allergenic additives.
En dus moet er een richtlijn komen voor het etiketteren van deze allergene additieven.
EnglishAnother element is innovation - hence the overwhelming importance of research.
De toekomst van de ijzer- en staalindustrie steunt immers ook op innovatie.
EnglishHence my urgent request that an appeal be made to the European Commission.
Vandaar mijn dringende verzoek om een appèl aan de Europese Commissie te doen.
EnglishHence companies will be able to choose the approach which best suits their needs.
Zo kunnen ondernemingen kiezen voor de benadering die het beste bij hun behoeften past.
EnglishHence the need for a food safety authority which is prestigious and well respected.
Daarom moet er een alom gerespecteerde Voedselautoriteit in het leven worden geroepen.
EnglishHence also this joint debate involving transport and environmental management Members.
Daarom ook dit gezamenlijk debat van de collega's transport en milieubeheer.
EnglishHence the need for the four recommendations, which are the backbone of the report.
Dat is de betekenis van de vier aanbevelingen die de ruggengraat van het verslag vormen.
EnglishHence the importance of the Barcelona Process and the European Neighbourhood Policy.
Daarom zijn het proces van Barcelona en het Europees nabuurschapsbeleid zo belangrijk.
EnglishHence the problem: because non-EU countries, especially Latin America, now want parity.
Vandaar het probleem: niet-EU-landen, met name Latijns-Amerika, willen nu pariteit.
EnglishWe have been elected to represent our citizens and hence our consumers.
Wij zijn gekozen als vertegenwoordigers van de burgers en dus van de consumenten.
EnglishHence we stand by Russia to assist it in its efforts to fight terrorism.
Daarom staan wij Rusland bij in zijn pogingen om het terrorisme te bestrijden.
EnglishThe rapporteur has of course accepted it, and hence speaks about ‘ managing migration’.
De rapporteur heeft dat natuurlijk wel aanvaard en spreekt dan ook over " ".
EnglishHence our desire to conclude the process of adoption in the near future.
Vandaar dat wij deze verordening graag in de nabije toekomst aangenomen willen zien.

Synoniemen (Engels) voor "hence":

hence