EN hardly
volume_up
{bijwoord}

The common position is hardly more ambitious than the Gothenburg Protocol.
Het gemeenschappelijk standpunt is nauwelijks ambitieuzer dan het Göteborg-protocol.
In this area of policy, European institutions hardly have any authority.
Europese instellingen hebben op dit beleidsterrein nauwelijks verantwoordelijkheden.
This hardly supports the fundamental principles of democracy and subsidiarity.
Dit strookt toch nauwelijks met de fundamentele beginselen van democratie en subsidiariteit.
The Council can hardly assign the Commission the task of taking the initiative.
De Raad kan de Commissie daartoe moeilijk de opdracht geven.
This would hardly count as a positive response to the resolution that we moved.
Dat kun je toch moeilijk een positieve reactie noemen op de door ons aangenomen resolutie.
We can hardly pass something which contradicts legislation we have already passed.
We kunnen moeilijk iets besluiten dat indruist tegen dingen die we zelf hebben besloten.
hardly (ook: barely, only just, scarcely)
The Commission is rudderless and hardly ever tables fresh legislation.
De Commissie is stuurloos en komt amper nog naar hier met nieuwe wetgeving.
There are hardly any really independent large media left.
Er bestaan amper nog belangrijke media die echt onafhankelijk zijn.
Under those circumstances it is hardly appropriate to select just a few countries.
Het is daarom amper gepast om slechts een paar landen uit te kiezen.
There is hardly any mention of HIV/ AIDS at all, and this has to be a very glaring and serious contradiction in NEPAD's proposals for action.
HIV/aids wordt ternauwernood genoemd, en dat is een in het oog lopende en ernstige tegenstrijdigheid in de actievoorstellen van het NEPAD.
hardly (ook: barely, only just, scarcely)

Voorbeeldzinnen voor "hardly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe need hardly wonder why the citizens are increasingly losing faith in Europe.
Het mag ons niet verwonderen dat de burger het vertrouwen in Europa verliest.
EnglishAnd those who use electronic methods of payment will hardly notice the euro.
En wie gebruik maakt van elektronische betaalmiddelen, merkt weinig van de euro.
EnglishThe IMF official is hardly the only person to automatically file women under micro.
De IMF-ambtenaar is niet de enige die vrouwen automatisch onder 'micro' rangschikt.
EnglishIt can hardly be said that the past weeks have increased confidence in this area.
Daarin is het vertrouwen in de afgelopen week niet bepaald groter geworden.
EnglishMoreover, in the framework programme the question of taxation is hardly touched on.
Bovendien is in het kaderprogramma het belastingbeleid onvoldoende behandeld.
EnglishI can hardly wait, Commissioner Byrne, to hear what you have to say to our proposals.
Ik ben benieuwd, commissaris Byrne, wat u op onze voorstellen te zeggen heeft.
EnglishAnd now, when there is hardly any time left, we are negotiating with the clock stopped.
Nu de tijd bijna om is, moeten we de klok stilzetten om verder te onderhandelen.
EnglishAs for the international diplomatic initiatives, they are hardly likely to reassure us.
De internationale diplomatieke initiatieven kunnen ons nauwelijk geruststellen.
EnglishIn my opinion, such actions are hardly a fitting testimony for the European Parliament.
Ik meen dat een dergelijke handelwijze het Europees Parlement beslist niet siert.
EnglishIncidentally, we can hardly educate them in fact because they are not actually here.
Tussen twee haakjes, wij kunnen de Raad helemaal geen les leren, want hij is er niet.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, in fact I hardly need to take the floor here.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, eigenlijk hoef ik hier het woord niet te voeren.
EnglishI should like to say nevertheless that the current climate is hardly favourable for that.
Desalniettemin wil ik zeggen dat het huidige klimaat zich hier slecht toe leent.
EnglishIt hardly makes sense, when millions of wild birds can spread the disease unhindered.
Dat is onzinnig, als miljoenen wilde vogels de ziekte ongehinderd kunnen verspreiden.
EnglishYou can hardly call that putting real structural policy into practice!
Dat is toch niet direct een implementatie van serieus structuurbeleid te noemen!
EnglishOne can hardly suppress a smile if one talks about Turkey in this context.
U kunt een glimlach bijna niet onderdrukken als je het daarover hebt in dit verband.
EnglishHowever, I would like to point out something which has hardly been mentioned.
Ik zou echter ook op iets willen wijzen dat nog maar weinig aan bod kwam.
EnglishNo reaction or reply is hardly ever forthcoming when you abuse or lay into it.
Als je ertegen schopt of op afgeeft, komt er meestal nooit een wederwoord of een reactie.
EnglishIn itself, this is positive, but the situation is hardly satisfactory.
Ook al is dit op zich positief, de situatie is toch niet bevredigend te noemen.
EnglishThere is hardly a sector in which this is more pertinent than the transport sector.
Er is eigenlijk geen sector waarop dat zo goed van toepassing is als op de verkeerssector.
EnglishAnyone watching our efforts from the outside would hardly be impressed by all this.
Buitenstaanders die ons zo bezig zien, zullen daar beslist niet erg enthousiast over zijn.