EN

guidance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
How will the Council be able to provide coherent, effective guidance?
Op welke manier kan de Raad een coherente en efficiënte gids zijn?
Under the guidance of the Presidency-in-Office of the Council, the results relating to this declaration are good.
Dankzij de inzet van het voorzitterschap van de Raad hebben we nu een goede verklaring.
This was the guidance given by the Luxembourg European Council of 12 and 13 December 1997.
Dat is het richtsnoer zoals dat op 12 en 13 december 1997 tijdens de Europese Raad van Luxemburg is vastgelegd.
First there has to be co-operation, under the guidance of the European Commission.
Allereerst moet er een samenwerking komen en dat onder leiding van de Europese Commissie.
Now is the time for leadership which will provide farsighted, wise guidance.
Er is nu behoefte aan een leiderschap dat met vooruitziende blik en wijsheid leiding geeft.
We greatly appreciated his expert guidance as we tackled this subject.
Wij hebben zijn deskundige leiding bij de behandeling van dit onderwerp zeer gewaardeerd.
Document 30 previously had been used for general guidance only.
In het verleden werd document 30 namelijk alleen maar als algemene leidraad gebruikt.
The principle of subsidiarity should serve as guidance.
Het subsidiariteitsbeginsel moet als leidraad dienen.
And in this atmosphere, where the only guidance was people's values and their noble cause, what this group accomplished was historic.
In deze sfeer, waar de enige leidraad hun waarden en de goede zaak waren, heeft deze groep iets historisch bereikt.
The European Commission with the help of, Parliament and Council, produces many strategies meant to give guidance and disseminate best practise.
-- Met de hulp van het Parlement en de Raad zal de Europese Commissie diverse strategieën produceren die bedoeld zijn als richtsnoeren en gericht zijn op het verspreiden van beste praktijken.
We must ask ourselves whether the type of assistance and guidance offered to the countries of Central and Eastern Europe to help them over their transitional crisis is really adequate.
We moeten ons afvragen of het soort hulp en oriëntatie die de landen van Midden- en Oost-Europa werd geboden om over de overgangscrisis heen te komen echt toereikend was.

Voorbeeldzinnen voor "guidance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's to culture that we should look for guidance, for consolation, for morality.
Het is cultuur waarnaar we moeten kijken voor sturing, troost en moraliteit.
Englishprovision of guidance and information to health care workers and the public;
verstrekking van advies en informatie aan het verplegend personeel en het publiek;
EnglishCan you give some guidance to members on the implications for tonight's session.
Kunt u de leden wat houvast geven omtrent de implicaties voor de vergadering van vanavond?
EnglishWe shall need courage too, but we shall discuss this guidance plan again.
Er is moed voor nodig, maar wij zullen het nog vaker over het oriëntatieplan hebben.
EnglishToday, the Commission is presenting its fourth fisheries guidance plan.
Nu doet de Commissie een voorstel voor een vierde oriëntatieplan voor de visserij.
EnglishFirst there has to be co-operation, under the guidance of the European Commission.
Allereerst moet er een samenwerking komen en dat onder leiding van de Europese Commissie.
EnglishThe representatives of the Union in Hanoi have received guidance in this connection.
De vertegenwoordigers van de Unie in Hanoi hebben richtsnoeren gekregen in dit verband.
EnglishThey want and expect to be offered sound guidance on policy and procedure.
Zij willen en verwachten goede voorlichting inzake beleid en procedures.
EnglishPeople complain about the Multi-Annual Guidance Programme and say it is not working.
Mensen klagen over de meerjarige oriëntatieprogramma's omdat deze niet zouden functioneren.
EnglishThe Council, then, provided very specific guidance for the future.
De Europese Raad heeft dus voor de toekomst zeer duidelijke aanwijzingen gegeven.
EnglishNow is the time for leadership which will provide farsighted, wise guidance.
Er is nu behoefte aan een leiderschap dat met vooruitziende blik en wijsheid leiding geeft.
EnglishPart of it is from the 1996-1999 guidance PHARE programme for Romania.
Een gedeelte daarvan komt uit het indicatieve PHARE-programma 1996-1999 voor Roemenië.
EnglishIt provides the kind of spiritual guidance that Europe so badly needs.
Het geeft Europa de spirituele richting aan die het zo sterk nodig heeft.
EnglishIn addition there is a need for documentation providing technical guidance.
Bovendien zijn documenten met technische ondersteuning noodzakelijk.
EnglishYou are too poor a bunch of soldiers to give others guidance on security.
U bent zelf te slechte soldaten om aan anderen duidelijk te kunnen maken wat veiligheid is.
EnglishWho knows whether more far-reaching coordination and guidance will be possible in the time to come.
Wie weet of op den duur ook nog verdergaande coördinatie en sturing mogelijk is.
EnglishWe greatly appreciated his expert guidance as we tackled this subject.
Wij hebben zijn deskundige leiding bij de behandeling van dit onderwerp zeer gewaardeerd.
EnglishIndeed, good mental and physical guidance of the victims is urgently required.
Een goede geestelijke en lichamelijke begeleiding van de slachtoffers is immers dringend gewenst.
EnglishThe multiannual guidance programmes proposed by the Commission make a lot of sense.
Er is goed nagedacht over de meerjarige oriëntatieprogramma's die de Commissie heeft voorgesteld.
EnglishIt's the guidance she gets around infant feeding and safer sex.
Ook om de begeleiding die ze krijgt rond zuigelingenvoeding en veiliger seks.

Synoniemen (Engels) voor "guidance":

guidance