"grandfather" in het Nederlands

EN

"grandfather" - vertaling Nederlands

EN grandfather
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

This is a photograph taken about 100 years ago of my grandfather and great-grandfather.
Deze foto van mijn grootvader en overgrootvader is 100 jaar geleden genomen.
Mr President, tears of nostalgia for my grandfather clouded my eyes.
Voorzitter, " een waas van heimwee naar mijn grootvader vertroebelde mijn ogen.
Henri Vaillant, the grandfather of the child who commands me
Henri Vaillant, de grootvader die zich op sleeptouw laat nemen door dit pestkopje.
grandfather (ook: granddad, pa, granddaddy)
volume_up
opa {de}
This is an old Mayan funeral chant that he got from his grandfather.
Dit is een oud begrafenislied van de Maya's dat hij van zijn opa kreeg.
So... the two men from great grandfather's stories, they really lived?
Dus, die twee mannen uit de verhalen van opa... hebben echt geleefd?
And so these days I try to learn from my grandfather's example in my own way.
Dezer dagen probeer ik te leren van het voorbeeld van mijn opa, op mijn eigen manier ~~~

Synoniemen (Engels) voor "grandfather":

grandfather

Voorbeeldzinnen voor "grandfather" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt included clauses on the acquired rights, the so-called 'grandfather clause '.
Het bevatte bepalingen over verworven rechten, de uitzonderingsclausule.
EnglishThere is no particular merit in that; I am, after all, the grandfather of this Parliament.
Dat is geen bijzonder voorrecht, want ik ben ongetwijfeld ook de oudste in dit Parlement.
EnglishAnd the first murder of a mother by a son was my great-great-great-great-great-great-grandfather.
De eerste moord op een moeder door een zoon, was mijn bet-bet-bet-bet-bet-overgrootvader.
EnglishIn my grandfather's day, such matters were resolved by a duel.
In mijn grootvaders tijd werd dit soort dingen met een duel opgelost.
EnglishMy great grandfather was Henry Ford, and on my mother's side, my great grandfather was Harvey Firestone.
Mijn overgrootvader was Henry Ford, en mijn overgrootvader van moederskant was Harvey Firestone.
EnglishThey are called Grandfather rights, but what type of rights?
Het gaat hier om de zogenaamde u201Cu201D.
EnglishAnd that is the freedom of mobility that my great grandfather brought to people is now being threatened, just as the environment is.
Het is een heel simpel wiskundig probleem. ~~~ Er zijn op dit moment ongeveer 6,:,8 miljard mensen in de wereld.
EnglishThat is why I had advocated a clause for these funds, a so-called 'grandfather ' clause, which would be unrestricted.
Dat is ook de reden dat ik voor deze fondsen een uitzonderingsclausule heb willen opnemen, de zogenaamde " grandfather " -clausule.
EnglishI also mention the ten-year grandfather clause contained in Article 26 which refers to half-annual reporting.
Ik noem ook de ontheffing van het verslagleggingsvereiste gedurende een periode van tien jaar in artikel 26, dat verwijst naar halfjaarlijkse verslagen.
EnglishOf course, the 'grandfather rights ' of the existing airlines are to be safeguarded, but only to some extent.
Hierbij dient natuurlijk, tot op zekere hoogte, rekening gehouden te worden met de historische rechten met betrekking tot de huidige intracommunautaire routes.
EnglishThe right of Member States to limit 'grandfather rights ' to operate aircraft of a specified minimum size serves little purpose.
Het is geen goede zaak dat de lidstaten het recht hebben om vaste rechten te beperken tot vliegtuigen die voldoen aan een bepaalde minimumomvang..
EnglishA 'grandfather ' clause is also proposed, whereby existing funds should not have to comply with the new legislation for a transitional period.
Ook wordt in de zogeheten " grandfather " -clausule voorgesteld dat bestaande fondsen in een overgangsperiode niet aan de nieuwe wetgeving hoeven te voldoen.
EnglishMy great grandfather once said before he invented the Model T, "If I had asked people then what they wanted, they would have answered, 'We want faster horses.'"
M'n overgrootvader zei eens, voordat hij de T-Ford had ontworpen: "Als ik destijds had gevraagd wat mensen wilden, dan hadden ze gezegd: 'We willen snellere paarden'".
EnglishBut my great grandfather, Henry Ford, really believed that the mission of the Ford Motor Company was to make people's lives better and make cars affordable so that everyone could have them.
Maar mijn overgrootvader, Henry Ford, geloofde heilig in de missie van Ford Motor Company: het leven van mensen beter maken en betaalbare auto's maken zodat iedereen er zich een kon aanschaffen.