"to give way" in het Nederlands

EN

"to give way" - vertaling Nederlands

EN to give way
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

to give way (ook: to cease, to cede, to disappear, to give in)
I repeat my question: must good conditions give way to inferior ones?
Ik herhaal dus mijn vraag: moeten goede verhoudingen wijken voor slechte?
Should good conditions give way to inferior ones?
Moeten goede omstandigheden wijken voor slechte?
Everything has to give way to that imperative, including the natural world and our very human existence itself.
Daarvoor moet alles wijken inclusief het natuurlijk leefmilieu en ons menselijk bestaan zélf.
If Turkish politicians do not give way on this, the negotiations must be discontinued.
Als Turkse politici op dit punt niet toegeven, moeten de onderhandelingen worden opgeschort.
To confuse them would be to give way to populist rhetoric.
Ze door elkaar halen is toegeven aan demagogie.
Mr President, there are of course very many people who are then glad to give way, who say that it is an important matter.
Voorzitter, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dan graag willen toegeven, die zeggen dat het een belangrijke zaak is.

2. "for"

to give way (ook: to make room, to make space)
volume_up
plaatsmaken {ww.} (voor)
In one place, national identity is guaranteed; elsewhere, the Constitution has to give way if it is in conflict with a decision by officials in Brussels.
Op de ene plaats wordt de nationale identiteit gegarandeerd, op een andere plaats moet de grondwet plaatsmaken als die in strijd is met een ambtelijk besluit uit Brussel.

Vergelijkbare vertalingen voor "to give way" in Nederlands

to give werkwoord
way zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "to give way" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhat I'm looking for is a way to give the material the qualities that I need.
Ik ben op zoek naar een manier om aan het materiaal de kwaliteiten te geven die ik nodig heb.
EnglishSo I hope that it will be possible to give reassurance in that way.
Ik hoop dus dat het mogelijk zal zijn om op die manier een geruststelling te geven.
EnglishI refuse to accept that politics should give way upon this issue.
Ik weiger te geloven dat de politiek zich moet neerleggen bij deze situatie.
EnglishAt all events, I expect him to give way to the amendment which I am re-submitting to Parliament.
Ik verwacht echter wel dat hij het amendement, dat ik nogmaals heb ingediend, alsnog steunt.
EnglishI think the EU was right not to give way on carbon sinks.
Ik vind dat de EU er goed aan gedaan heeft op het punt van de sinks niet toe te geven.
EnglishProtecting the very youngest among us is also the way to give every chance to the Europe of tomorrow.
De allerjongsten beschermen, dat is ook het Europa van morgen alle kans van slagen geven.
EnglishSince then, French political inquisitors have been the factor that has forced you to give way.
Sindsdien heeft het optreden van de Franse politieke inquisiteurs u gedwongen het hoofd te buigen.
EnglishAs Mr Bourlanges said, the technocrat culture must give way to a culture of democracy.
Zoals de heer Bourlanges heeft gezegd, moet de technocratische cultuur worden vervangen door de democratische cultuur.
EnglishIt is perhaps paradoxical, but when we treat Member States the same way, we give them unequal status.
Het lijkt paradoxaal, maar als wij de lidstaten gelijk behandelen, plaatsen wij ze in ongelijke posities.
EnglishI believe that the Conglomerates Directive can, in this respect, lead the way and give a good example.
We moeten hiermee eerst positieve ervaringen opdoen alvorens we een superautoriteit in overweging nemen.
EnglishWe made our requirements clear and we did not give way.
Wij hebben onze eisen gesteld en geen concessies gedaan.
EnglishWhenever Milosevic has had to give way outside the country, he has increased the pressure at home.
De heer Milosevic heeft elke keer dat hij naar buiten toe concessies moest doen, de druk in eigen land verhoogd.
EnglishGrants give way to helping people to help themselves.
Hulp om zelfstandig te worden is beter dan subsidiëring.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, solidarity in speech must now give way to solidarity in action.
Mijnheer de Voorzitter, geachte dames en heren, het is tijd om de woorden van solidariteit om te zetten in daden.
EnglishFor me, in my capacity as a representative of the people, it is important not to give way in the fight against drugs.
Voor mij als volksvertegenwoordiger is het belangrijk om voet bij stuk te houden in de strijd tegen drugs.
EnglishI should like to give an example by way of illustration.
Ik zal dat illustreren met een voorbeeld.
EnglishDo you really think he's going to give us a way out?
Denk je echt dat hij ons zomaar laat gaan?
EnglishWe believe that competition rules need to give way to general-interest services, and not the reverse.
Wij zijn van mening dat de mededingingsregels ondergeschikt moeten zijn aan de diensten van algemeen belang, en niet andersom.
EnglishThe Commission was right not to give way.
De Commissie heeft terecht voet bij stuk gehouden.
EnglishWe must give up this habitual way of thinking.
Wij moeten van deze denkwijze afstappen.