"to give in" in het Nederlands

EN

"to give in" - vertaling Nederlands

EN to give in
volume_up
{werkwoord}

But responsible politicians cannot give in to frustration.
Maar verantwoordelijke politici mogen niet toegeven aan hun frustratie.
We will give in some places more than we will give in other places.
Op sommige punten zullen we meer toegeven dan op andere.
We must not give in to those Member States that are failing to invest sufficiently in this.
We moeten niet toegeven aan de lidstaten die hierin onvoldoende investeren.
Can I have your assurance that you will not give in to such pressure?
Kunt u mij verzekeren dat u niet voor deze druk zult zwichten?
While I share their concerns on some points, I will never give in to violence used as a pressure tactic.
Hoewel ik hun zorgen op enige punten deel, zal ik nooit zwichten voor geweld als drukmiddel.
Is it legitimate to give in to the temptation of completely challenging the very project of the founding fathers?
Is het gerechtvaardigd te zwichten voor de verleiding om het project van de zelf ter discussie te stellen?
I repeat my question: must good conditions give way to inferior ones?
Ik herhaal dus mijn vraag: moeten goede verhoudingen wijken voor slechte?
Should good conditions give way to inferior ones?
Moeten goede omstandigheden wijken voor slechte?
Everything has to give way to that imperative, including the natural world and our very human existence itself.
Daarvoor moet alles wijken inclusief het natuurlijk leefmilieu en ons menselijk bestaan zélf.
to give in (ook: to hand in, to send in)
volume_up
inleveren {ov.ww.} (indienen)
I know they will not give them all up but they at least should give an indication of how much they will give up.
Ik weet dat ze ze niet allemaal zullen inleveren, maar ze moeten op zijn minst een indicatie geven van hoeveel wapens ze zullen inleveren.
Ik wil dat ze ze inleveren.
I cannot on this occasion give up one of those places to a smaller group.
Ik kan dan ook geen enkele van die plaatsen aan een kleinere fractie afstaan.
We also support the need for the military to give up some of their air space.
Wij steunen ook het voorstel dat de luchtmachten een deel van hun luchtruim moeten afstaan.
It also means solidarity, for to give blood is to show solidarity.
Tot slot heeft bloed ook te maken met solidariteit, want bloed afstaan betekent solidariteit.

Vergelijkbare vertalingen voor "to give in" in Nederlands

to give werkwoord
in voorzetsel
in-

Voorbeeldzinnen voor "to give in" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
De enige zekerheid die ik u kan bieden is dat de Voorzitter geen lift blokkeerde.
EnglishThe recommendations in the present report give all the relevant starting points.
De aanbevelingen in het onderhavige verslag geven hiertoe alle aanknopingspunten.
EnglishI give the floor to Mrs Colombo Svevo, who is deputising for Mrs Bennasar Tous.
Ik geef het woord aan mevrouw Colombo Svevo, die mevrouw Bennasar Tous vervangt.
EnglishThe Union should not give trade preferences to products from these settlements.
De Unie mag geen handelspreferenties geven aan producten uit die nederzettingen.
EnglishI give the floor to Mr Donner to speak for ten minutes on behalf of the Council.
Ik geef het woord aan de heer Donner die tien minuten zal spreken namens de Raad.
EnglishWhy is it that our services cannot give us simple and straightforward information?
Waarom kunnen de diensten ons geen simpele en duidelijke informatie verstrekken?
EnglishGive the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
Geef de accountants van de EU de mogelijkheid om alle uitgaven te controleren.
EnglishHowever, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
Echter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
EnglishIndeed, South Africa must give impetus to the development of the whole region.
Zuid-Afrika moet juist een impuls geven aan de ontwikkeling van de gehele regio.
EnglishI would ask the Commission what assurances it can give that this is not happening.
Ik wil de Commissie vragen welke garanties zij ons kan geven dat dit niet zo is.
EnglishThat would give our Assembly the opportunity to give its guidelines and opinions.
Dat zou het Parlement de gelegenheid geven zijn mening over het verslag te geven.
EnglishEurope needs a new direction which can again give the Member States more weight.
Europa heeft behoefte aan een nieuwe weg die de lidstaten weer meer gewicht geeft.
EnglishWe are expecting you - because we trusted you - to give us something in return.
We verwachten voor dit voorschot van vertrouwen een tegemoetkoming van uw kant.
EnglishI hope the Commissioner can give us the assurance we need on this action plan.
Ik hoop dat de commissaris ons de nodige garanties kan geven voor dit actieplan.
EnglishBut even so, it does not give much hope of a positive outcome in the short term.
Maar ook dat geeft nu niet veel vertrouwen in een goede afloop op de korte termijn.
EnglishAnd I could give further examples of this kind of thing to justify our abstention.
Zo zou ik nog meer voorbeelden kunnen geven om onze onthouding te rechtvaardigen.
EnglishMy view is, therefore, that we should give Ukraine the prospect of membership.
Daarom vind ik dat wij Oekraïne een vooruitzicht op lidmaatschap moeten bieden.
EnglishUnder these conditions, I can see no reason to give preference to such a debate.
In die omstandigheden zie ik niet in waarom wij dit debat zouden voortrekken.
EnglishThe Commission would like to ask Parliament to give its backing to those moves.
De Commissie zou het Parlement graag om steun voor deze maatregelen willen vragen.
EnglishWe must make the transition to a low-CO2 economy and give this a concrete form.
Wij moeten de overstap maken op een CO2-arme economie en deze vorm gaan geven.