EN

gentle {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
These are ways of doing self-organization -- of doing entrepreneurship -- that are gentle, that are egalitarian.
Er zijn manieren om aan zelforganisatie -- aan ondernemerschap -- te doen die zacht en egalitair zijn.
Kunnen we zachter omgaan met licht?
And by giving it a gentle nudge, we were able to make it both vibrate and not vibrate at the same time -- something that's only allowed with quantum mechanics.
Door het een zacht duwtje te geven, konden we het laten vibreren en niet vibreren tegelijkertijd -- iets dat slechts toegestaan is in kwantummechanica.
gentle (ook: bountiful, meek, mild)
So I think the rapporteur was rather too gentle in his verdict on the sums approved by the EIB as loans.
Ik vind dat de rapporteur in zijn verslag dus wat te mild is geweest met de beoordeling van de bedragen die door de EIB als kredieten zijn goedgekeurd.
gentle (ook: mild)
Slim-bodied, Bonobos are by nature very gentle creatures.
En van nature heel zachtaardig.
You truly can swim up to a Mola -- they're very gentle -- and if you approach them right, you can give them a scratch and they enjoy it.
Je kan naar een Mola toezwemmen -- ze zijn heel zachtaardig -- en als je ze juist benadert, kun je ze krabben en ze vinden dat leuk.
gentle (ook: mild)
gentle (ook: meek, mild)

Voorbeeldzinnen voor "gentle" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe far from gentle criticism levelled at the Lamassoure report speaks for itself.
De lang niet malse kritiek van het verslag-Lamassoure spreekt hier voor zich.
EnglishHe helped me tackle the twin challenges of precise shape and gentle movement.
Hij hielp me de dubbele uitdaging van precieze vorm en zachte beweging aan te pakken.
EnglishI would ask you, in a gentle way, to point this out to the President of Parliament.
Ik vraag u vriendelijk dit punt onder de aandacht van de Voorzitter van het Parlement te brengen.
EnglishIt should have been tackled progressively, in gentle stages.
Het proces had zich stapsgewijs, geleidelijk en op redelijke wijze moeten voltrekken.
EnglishPerhaps she could take a gentle message back asking him to turn up in future.
Misschien kan zij hem namens ons vriendelijk verzoeken om in de toekomst zelf acte de présence te geven.
EnglishI marvel at the gentle patience of the honourable Members of this House.
Ik bewonder u, dames en heren, om uw zachtmoedigheid.
EnglishSo, be gentle, just act like a wooden Indian or something.
Wees dus voorzichtig, doe alsof je een houten Klaas bent.
EnglishAnd when I met him, he was a kind gentle old man.
Toen ik hem ontmoette, was hij een vriendelijke, zachte oude man.
EnglishAs to gentle and homeopathic medicines, these attract me but also leave me sceptical.
Wat de " zachte " geneesmiddelen en de homeopathie betreft, ik vind ze verleidelijk maar ik heb er toch mijn twijfels over.
EnglishThis is not a rejection of so-called gentle medicine.
Dat is geen afwijzing van de zogenaamde zachte geneeskunde.
EnglishThese are the gentle giants that I've had the pleasure of meeting face to face many times underwater.
Dit zijn zachtaardige reuzen, waarvan ik vele malen het genoegen had ze persoonlijk onder water te ontmoeten.
EnglishThese are ways of doing self-organization -- of doing entrepreneurship -- that are gentle, that are egalitarian.
Er zijn manieren om aan zelforganisatie -- aan ondernemerschap -- te doen die zacht en egalitair zijn.
EnglishDo not go gentle into that good night, my Iovely.
Ga niet zo aardig in die goede nacht, mij liefje.
EnglishThis is one of the gentle giants on the planet.
Dit is een van de zachte reuzen op deze planeet.
EnglishSlim-bodied, Bonobos are by nature very gentle creatures.
EnglishIn the annual report there are 21 photographs of the Ombudsman, and in most of them he has a gentle expression on his face.
In het jaarverslag staan 21 foto's van de Ombudsman en op de meeste daarvan heeft hij een vriendelijke gelaatsuitdrukking.
EnglishCan we be more gentle with light?
EnglishSo I think the rapporteur was rather too gentle in his verdict on the sums approved by the EIB as loans.
Ik vind dat de rapporteur in zijn verslag dus wat te mild is geweest met de beoordeling van de bedragen die door de EIB als kredieten zijn goedgekeurd.
EnglishJust be gentle with him.
EnglishThe EU achieves results the gentle way, by which I mean through negotiations, discussions, persuasion and crisis management.
De Europese Unie bereikt resultaten met zachte middelen, dat wil zeggen door onderhandelingen, debatten, overredingskracht en crisisbeheersing.