EN

fulfilment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
To those, like me, who are retiring, I wish fulfilment.
Diegenen die, net als ik, met pensioen gaan, wens ik voldoening toe.
The national central banks shall be allowed to perform transactions in fulfilment of their obligations towards international organisations in accordance with Article 23.2.
    Het is de nationale centrale banken toegestaan transacties te verrichten ter voldoening aan hun verplichtingen jegens internationale organisaties overeenkomstig artikel 23.2.
I firmly believe that the quality of our lives in the future will depend on the fulfilment of this essential principle.
Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van ons leven in de toekomst zal afhangen van de naleving van dit essentiële beginsel.
It is clear that the fulfilment of Community securities will depend, to a large extent, on the development of all the operations of the NCTS.
Het is duidelijk dat de naleving van de communautaire zekerheden grotendeels zal afhangen van de mate waarin alle mogelijkheden van het NCTS worden benut.
First of all, uncertainty over the fulfilment of the convergence criteria in particular by the two central countries: Germany and France.
Eerst en vooral bestaat onzekerheid over de naleving van de convergentiecriteria en met name door twee landen die een sleutelrol spelen: Duitsland en Frankrijk.
the fulfilment by Member States of obligations under the Statute of the European Investment Bank.
de uitvoering van de verplichtingen der lidstaten voortvloeiende uit het statuut van de Europese Investeringsbank.
Can I have your reassurance that the fulfilment of the Lisbon agenda will indeed colour your entire presidency, as I am confident it will?
Kunt u mij verzekeren dat uw gehele voorzitterschap in het teken zal staan van de uitvoering van deze agenda?
On question 2, the Commission continually monitors the implementation of projects and programmes to ensure fulfilment of the said objectives.
Wat de tweede vraag betreft, houdt de Commissie continu toezicht op de uitvoering van projecten en programma's om te kunnen controleren of de gestelde doelstellingen ook worden behaald.
fulfilment
volume_up
vervulling  {de}
Suffice to think of the possible fulfilment of Turkey's European aspirations.
Denk aan de eventuele vervulling van Turkijes Europese aspiraties.
At this moment I cannot foresee when the fulfilment of these conditions will next be checked.
Ik kan u nog niet zeggen wanneer de vervulling van de voorwaarden opnieuw wordt onderzocht.
Madam President, today, we are once again discussing the imminent fulfilment of a very deeply cherished wish.
Voorzitter, we praten vandaag weer over de naderende vervulling van een heel diep gekoesterde wens.
fulfilment
volume_up
verwezenlijking  {de}
It ensures the fulfilment of national interests.
Ze garandeert de verwezenlijking van nationale belangen.
I therefore regard our current membership of the EU as the fulfilment of our goals, our ideas and our programme.
Ik beschouw ons huidig lidmaatschap van de EU dan ook als de verwezenlijking van onze doelen, ons gedachtegoed en ons programma.
Commissioner, you know that the fulfilment of our objectives together with Europe ’ s everyday added value are dependent on two fundamental requirements.
Mevrouw de commissaris, u weet dat de verwezenlijking van onze doelstellingen en de dagelijkse meerwaarde van Europa afhangen van twee fundamentele vereisten.

Voorbeeldzinnen voor "fulfilment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe fulfilment of these and other priorities requires financial resources, however.
Voor het verwezenlijken van deze en andere prioriteiten is echter wel geld nodig.
EnglishFulfilment of the Copenhagen criteria is the basis for further development action.
Het uitgangspunt voor overig ontwikkelingswerk is het voldoen aan de criteria van Kopenhagen.
EnglishWe, in this House, look forward to the fulfilment of Romania's European vocation.
Wij in dit Huis zien uit naar het moment waarop de Europese roeping van Roemenië wordt vervuld.
EnglishFar from being restricted, freedom of research finds its fulfilment under the law.
De vrijheid van onderzoek wordt helemaal niet beknot maar vervolledigd in dit juridische kader.
EnglishSuffice to think of the possible fulfilment of Turkey's European aspirations.
Denk aan de eventuele vervulling van Turkijes Europese aspiraties.
EnglishAt this moment I cannot foresee when the fulfilment of these conditions will next be checked.
Ik kan u nog niet zeggen wanneer de vervulling van de voorwaarden opnieuw wordt onderzocht.
EnglishHe rightly praised the Commission for its more or less prompt fulfilment of its mandates.
De rapporteur heeft de Commissie ook terecht geprezen omdat zij haar taak tamelijk vlot heeft vervuld.
EnglishFurther funding is planned for as part of measures to support fulfilment of the political criteria.
Bovendien is er geld gereserveerd om het land te helpen aan de politieke criteria te voldoen.
EnglishBut unfortunately, Mr Dary, it is not in our power to insist on the fulfilment of our wishes.
Helaas ligt het, mijnheer Dary, echter niet in onze macht om dat te doen wat we graag zouden willen.
EnglishTo those, like me, who are retiring, I wish fulfilment.
Diegenen die, net als ik, met pensioen gaan, wens ik voldoening toe.
EnglishThis will represent the fulfilment of an important political benchmark set by the EU last April.
Daarmee zou het land voldoen aan een belangrijk politiek criterium dat de EU afgelopen april heeft vastgesteld.
EnglishMadam President, today, we are once again discussing the imminent fulfilment of a very deeply cherished wish.
Voorzitter, we praten vandaag weer over de naderende vervulling van een heel diep gekoesterde wens.
EnglishSo far as the European Union is concerned, it is quite specifically about the fulfilment of human rights obligations.
Voor de Europese Unie gaat het heel concreet om het naleven van mensenrechtenverplichtingen.
Englishthe fulfilment by Member States of obligations under the Statute of the European Investment Bank.
de uitvoering van de verplichtingen der lidstaten voortvloeiende uit het statuut van de Europese Investeringsbank.
EnglishPaid work not only provides economic security but is the principal route to individual self-fulfilment.
Arbeid biedt niet alleen economische zekerheid, maar is ook de belangrijkste mogelijkheid tot zelfontplooiing.
EnglishIt ensures the fulfilment of national interests.
Ze garandeert de verwezenlijking van nationale belangen.
EnglishThe issue of securing greater job opportunities: the fulfilment of this objective requires an increased mobility of the work force.
Een ander punt waarop het mis is gegaan betreft het scheppen van meer en betere banen.
EnglishSport, by means of the fulfilment and balance that it can offer individuals, is an extremely important element.
Sport is een uiterst belangrijk element en bevordert de persoonlijke ontplooiing en het persoonlijke evenwicht.
EnglishHere we see exposed the non-fulfilment of the White Paper on Growth Competitiveness and Employment.
Hier stellen we vast dat de inhoud van het Witboek over Groei, Concurrentievermogen en Werkgelegenheid niet bewaarheid wordt.
EnglishSuch a resumption can only take place in the context of the fulfilment of the 22 commitments I just referred to.
Van een dergelijke hervatting kan alleen sprake zijn indien de genoemde 22 verbintenissen inderdaad worden nagekomen.

Synoniemen (Engels) voor "fulfilment":

fulfilment