"from scratch" in het Nederlands

EN

"from scratch" - vertaling Nederlands

EN

from scratch {bijwoord}

volume_up
from scratch (ook: ever since)
Anyway, we are not starting from scratch.
Wij vertrekken hoe dan ook niet vanaf nul.
We are, however, not starting from scratch.
We hoeven echter niet vanaf nul te beginnen.
We are starting completely from scratch.
Wij beginnen geheel vanaf nul.
It is a matter of rebuilding towns and villages from scratch.
Het komt er dus op neer dat steden en dorpen helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden.
He is right that we do not need to start from scratch with everything.
De heer Menrad heeft gelijk als hij zegt dat wij niet helemaal opnieuw moeten beginnen.
But it is better to start creating a Regulation, even if it means perfecting it later on, than to reject it and having to start all over again from scratch!
Maar we kunnen beter beginnen met regelgeving en deze vervolgens verbeteren, dan alles verwerpen en helemaal opnieuw moeten beginnen!
from scratch
Anyway, we are not starting from scratch.
Wij vertrekken hoe dan ook niet vanaf nul.
We are, however, not starting from scratch.
We hoeven echter niet vanaf nul te beginnen.
We are starting completely from scratch.
Wij beginnen geheel vanaf nul.

Vergelijkbare vertalingen voor "from scratch" in Nederlands

scratch zelfstandig naamwoord
from voorzetsel
to start from scratch werkwoord
to scratch werkwoord
up to scratch bijvoeglijk naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "from scratch" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt would be better to disband it and start again from scratch with a G3.
Het is beter haar op te heffen en met een G3 met een schone lei te beginnen.
EnglishThis was very relevant in those days, for we had to start more or less from scratch.
Toen was dat zeer relevant, want we moesten ongeveer bij nul beginnen.
EnglishThere are, however, advantages to establishing things from scratch.
Er zijn echter voldoende mogelijkheden om aan deze sociale dimensie te werken.
EnglishSo I thought, okay, I'll try and make an electric toaster from scratch.
Dus ik dacht, okee, ik ga een elektrische broodrooster maken vanuit niets.
EnglishIf you had to start from scratch, let's say you go out into the countryside.
Als je bijvoorbeeld moest beginnen met naar het platteland te gaan.
EnglishHe is right that we do not need to start from scratch with everything.
De heer Menrad heeft gelijk als hij zegt dat wij niet helemaal opnieuw moeten beginnen.
EnglishJust one bite, one scratch from these creatures is sufficient... and then you become one of them.
Alleen een beet, Een kras van deze dingen is genoeg... en dan wordt je een van hun.
EnglishIt is a matter of rebuilding towns and villages from scratch.
Het komt er dus op neer dat steden en dorpen helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden.
EnglishIt is a crisis, but we are certainly not starting from scratch, and much has already been achieved.
Het is een crisis, maar wij staan niet aan het begin ervan en er is toch al veel bereikt.
EnglishOr would it be preferable to begin again from scratch, given that the situation has now changed?
Of is haar standpunt dat men qua onderhandelingsvoorwaarden met een geheel schone lei begint?
EnglishYou can use software like Google SketchUp to create products from scratch very easily.
Je kan software zoals Google SketchUp gebruiken om zeer eenvoudig producten vanuit het niets te creëren.
EnglishGovernment institutions have had to be built up from scratch.
Overheidsinstellingen moesten van de grond af aan worden opgebouwd.
EnglishAre the financial perspectives going to start from scratch?
Zouden de financiële perspectieven misschien van nul af beginnen?
EnglishWhat we need to do, Mr President, is to start again from scratch.
Mijnheer de Voorzitter, we moeten bij het begin beginnen.
EnglishSo we are by no means starting from scratch, and what we have to do now is consider what to do next.
Kortom, wij beginnen niet van nul maar moeten ons nu bezinnen over de vraag wat wij nu moeten doen.
EnglishWe neither wish nor require to start again from scratch.
Wij willen niet weer bij nul beginnen en dat hoeft ook niet.
EnglishThe peace and reconciliation fund began from scratch and there are many elements to that funding mechanism.
Het vredes- en verzoeningsfonds begon met niets en er zit veel vast aan dat financieringsmechanisme.
EnglishKnowing that we can read it, knowing that we can write it, change it, maybe write its genome from scratch.
We kunnen het genoom lezen, schrijven en veranderen, misschien kunnen we het genoom vanaf niets opbouwen.
EnglishThat means we're generating them from scratch.
We werken samen met internationale wetenschappers om deze nieuwe materialen van onderuit te maken.
EnglishI would therefore say that the most enduring teams should be built up from scratch and not simply bought up.
Het is echter belangrijk dat ook de plaatselijke bevolking wordt gestimuleerd om bij een club te gaan spelen.