EN

friendly {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
We have to make sure that it is particularly friendly to the citizens.
We moeten ervoor zorgen dat zij vriendelijk is voor de burgers.
It's really not a very friendly field for evolutionary biologists.
Het is geen vriendelijk milieu voor evolutionair biologen.
Not all parliaments are so friendly to the government.
Niet alle parlementen zijn zo vriendelijk voor hun regering.
friendly
We must pluck up the courage to tell this friendly neighbouring country as much.
Wij moeten de moed hebben om dat aan dit bevriend buurland te zeggen.
The USA is very keen to have a friendly regime that guarantees the continued supply of cheap oil.
De VS zijn sterk geïnteresseerd in een bevriend regime, dat de continue toevoer van goedkope olie garandeert.
You are unaware of the chaotic and tragic situation in Iraq, caused by governments friendly to you.
U schenkt geen aandacht aan de chaotische en tragische situatie in Irak, die is veroorzaakt door regeringen waarmee u bevriend bent.
Laat ze zien dat je aardig bent.
At the time, relations between the European Communities and the country were a great deal less friendly.
In die tijd waren de banden tussen het land en de Europese Gemeenschappen een stuk minder vriendschappelijk.
Thank you for creating such a friendly atmosphere, Madam President.
Ik dank u voor de vriendschappelijke sfeer die u altijd weet te creëren, mevrouw de Voorzitter.
Nor should nations with which we are not on friendly terms, needless to say!
Laat staan dat staten waarmee wij geen vriendschappelijke betrekkingen onderhouden dit mogen doen.
friendly

Voorbeeldzinnen voor "friendly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe huge advantage of the railway is that it is safe and environmentally-friendly.
Het grote voordeel van de trein is immers veiligheid en milieuvriendelijkheid.
EnglishAs far as environmentally-friendly farming is concerned, I certainly would support it.
Bevordering van milieuvriendelijke landbouwmethoden heeft zonder meer mijn steun.
EnglishThe first concerns the citizen-friendly content of the planned directive.
Het eerste punt betreft de burgervriendelijke inhoud van de geplande richtlijn.
EnglishLorries are at their most environmentally friendly when they are off the road.
De milieuvriendelijkste kilometer voor een vrachtwagen, is een niet gereden kilometer.
EnglishBut air transport is the least friendly form of transport for the environment.
Maar het luchtvervoer is de meest milieu onvriendelijke vorm van vervoer.
EnglishIt is good that the rapporteur has adopted a consumer-friendly position.
Het is goed dat de rapporteur een consumentvriendelijk standpunt heeft ingenomen.
EnglishIt will still be cheaper to produce an environmentally-friendly light bulb.
Een milieuvriendelijke lamp zal nog altijd goedkoper zijn om te produceren.
EnglishKBS: And because of that, Ahmedabad is known as India's first child-friendly city.
KBS: En hierdoor is Ahmedabad de eerste kindvriendelijke stad van India.
EnglishI hope you'll drink, tweet and plant some seeds to pollinate a friendly garden.
Ik hoop dat je hem opdrinkt, tweet en wat zaden plant om een vriendelijke tuin bestuiven.
EnglishThere are plans to produce better definitions of what environment-friendly vessels are.
Er zijn plannen om beter te omschrijven wat milieuvriendelijke schepen zijn.
EnglishWe must pluck up the courage to tell this friendly neighbouring country as much.
Wij moeten de moed hebben om dat aan dit bevriend buurland te zeggen.
EnglishRailways must survive as they are the most environmentally friendly transport alternative.
De spoorwegen moeten blijven bestaan, aangezien zij het milieuvriendelijkst zijn.
EnglishBut this is neither consumer-friendly nor justifiable on environmental grounds.
Maar dat is niet klantvriendelijk, en al evenmin goed voor het milieu.
EnglishI do not find that very friendly, and who in Central and Eastern Europe understands French?
Ik vind dat niet erg vriendelijk en wie in Midden- en Oost-Europa begrijpt Frans.
EnglishWhy should we not demand that the most environmentally friendly alternatives be used?
Waarom zouden wij niet eisen dat de milieuvriendelijkste alternatieven worden gebruikt?
EnglishConsumer demand favours those refineries which make environmentally friendly products.
De consumenten hebben raffinaderijen nodig die milieuvriendelijke producten afleveren.
EnglishWe welcome the introduction of more environmentally friendly fishing methods.
Wij juichen de invoering van milieuvriendelijker visserijmethoden toe.
EnglishIt pays for companies to invest in environmentally friendly technology.
Het is lonend voor de ondernemingen te investeren in milieuvriendelijke technologie.
EnglishI think they should open their eyes because we already have a people-friendly Europe.
Ik vind dat ze eens om zich heen moeten kijken: wij hebben al een mensvriendelijk Europa.
EnglishIt was all about making the institutions more environmentally friendly.
Het amendement ging erover om de instellingen milieuvriendelijker te maken.

Synoniemen (Engels) voor "friendly":

friendly
friend