EN

free {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Free is something that comes with digital, because the reproduction costs are essentially free.
Gratis hoort bij digitaal, omdat de kosten van vermenigvuldiging nul zijn.
And providing data free of charge on the internet, for the world to use.
En feiten leveren, gratis en voor niets op het internet, tot nut van de wereld.
All Members of the House benefit from free medical insurance.
Alle leden van dit Parlement profiteren van een gratis ziektekostenverzekering.
I argue for the free market, not the unbridled or unlimited free market.
Ik pleit voor de vrije markt, niet voor de ongebreidelde of ongelimiteerde vrije markt.
The free market has been only a free market for goods and capital.
De vrije markt was tot dusverre alleen een vrije markt voor goederen en kapitaal.
Free trade is not the end; free trade is a means to an end.
De vrije handel is niet het doel; de vrije handel is het middel tot een doel.
In short, these Zimbabwean presidential elections were neither free nor fair.
Kortom, deze Zimbabwaanse presidentsverkiezingen waren noch vrij, noch fair.
Many developing countries feel that free trade has not in fact been as free for them.
Veel ontwikkelingslanden menen dat de vrijhandel voor hen niet zo erg vrij is geweest.
It is likely that these elections will be neither free nor democratic.
De verkiezingen zullen waarschijnlijk niet democratisch en vrij zijn.
It is the result of an open, unprotected market economy with free competition.
Dit is immers het resultaat van een open, onbeschermde markteconomie met vrije mededinging.
International free trade undoubtedly requires an open global finance system.
De vrije wereldhandel heeft ook behoefte aan een open internationaal financieel stelsel.
That can only improve if we have open and free provision of services.
Dat kan toch alleen maar verbeteren als wij een open en een vrije dienstverlening krijgen.
We made it learn from us, and we set it free in the desert.
We zorgden dat hij van ons leerde, en we lieten hem los in de woestijn.
EB: That's when we separate from the back shell, and we're now in free-fall.
Erik: Op dat moment laten we het omhulsel aan de achterkant los en raken we in een vrije val.
Ze hadden me vast gebonden, maar heb mezelf los gemaakt.
This right includes the possibility to receive free compulsory education.3.
    Dit recht houdt de mogelijkheid in, verplicht onderwijs kosteloos te volgen.3.
This right includes the possibility to receive free compulsory education.
    Dit recht houdt de mogelijkheid in om het verplichte onderwijs kosteloos te volgen.
It is quite obvious that Member States should provide visas for these people free of charge.
Het is duidelijk dat de lidstaten deze mensen kosteloos een visum moeten verschaffen.
It is not a product that you are free to choose whether or not to buy.
Het gaat niet om een product dat je vrijwillig wel of niet koopt.
Enfin, wij hebben er vrijwillig voor gekozen.
They go to church, by which I mean, they do lots of things for free for each other.
Ze gaan naar de kerk, daar bedoel ik mee dat ze veel dingen vrijwillig doen voor elkaar.
free (ook: gratis)
I would ask the House to remember that there is no such thing as priorities in a free economy.
Nu wil ik het Parlement op het hart drukken om niet te vergeten dat er in een vrije economie niet zoiets bestaat als prioriteiten.
People elect governments in order to free them from having to decide on day-to-day public affairs.
Mensen kiezen een regering om niet dagelijks te hoeven besluiten over publieke aangelegenheden.
I hope that they are right and, for exactly that reason, I and the Swedish Conservatives intend to vote, rather, in favour of the report and in favour of a transatlantic free trade area.
Ik hoop dat ze gelijk hebben, en juist daarom ben ik samen met de Zweedse conservatieven voornemens om niet tegen maar vóór het verslag en vóór een transatlantische vrijhandelszone te stemmen.
On this point, we fear that the proposed free service will weaken the protection of subscribers.
Wij vrezen dat de voorgestelde kosteloze dienst de abonneebescherming verzwakt.
Only the public sector can provide free and universal health care.
Alleen openbare diensten kunnen een kosteloze en universele gezondheidszorg waarborgen.
Everyone has the right of access to a free placement service.
Eenieder heeft recht op toegang tot kosteloze arbeidsbemiddeling.
The first penguins to make that transition to free feeding were the ones that had a metal band on their wing from the Apollo Sea spill six years earlier.
De eerste pinguïns die het aanleerden om ongedwongen te eten, waren degenen die een metalen band hadden aan hun vleugels van het lek van de Apollo Sea zes jaar eerder.

Voorbeeldzinnen voor "free" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSome erosion has also slipped into our framework for the free movement of goods.
Ons kader voor het vrij verkeer van goederen is ongemerkt al enigszins aangetast.
EnglishWe want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
Wij willen consumenten de vrije keuze laten op basis van volledigere informatie.
EnglishArgentina can supply what customers want: beef which is guaranteed free from BSE.
Ziet u, Argentinië biedt wat de klanten nu vragen: gegarandeerd BSE-vrij vlees.
EnglishThe Group of the Greens/ European Free Alliance fully supports this resolution.
De Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie steunt deze resolutie ten volle.
EnglishWhat has led to unemployment if not the political choice in favour of free trade?
Wat anders is er debet aan werkloosheid dan de politieke keuze voor vrijhandel?
EnglishMore must be done to provide information on BSE-free meat, and to advertise it.
Voorlichting over en promotie voor BSE-vrij vlees moeten worden geïntensiveerd.
EnglishThis Parliament has always insisted that baby food must be free of pesticides.
Het Parlement heeft altijd geëist dat babyvoeding vrij van pesticiden moet zijn.
EnglishAfter all, the free movement of persons is still very badly regulated in Europe.
Het vrij verkeer van personen is namelijk nog heel slecht geregeld in Europa.
EnglishThat is entirely for them, but they must be free to elect whomsoever they wish.
Maar die bevolking moet wel de vrijheid hebben om te kunnen kiezen wie ze wil.
EnglishEurope ’ s ambitions cannot be bounded by the great market or by free trade alone.
Het Europese project kan niet beperkt blijven tot de vrije markt, tot vrijhandel.
EnglishThe population as a whole will suffer so that the wealthy can get away scot-free.
Dan moet de gehele bevolking boeten, zodat de rijksten ontzien kunnen worden.
EnglishSo, the story that most people know is the story of free or open source software.
Het verhaal dat de meesten kennen het verhaal van gratis of “open-source" software.
EnglishAt the same time, we call for a strengthening of free and fruitful relations.
Tegelijkertijd vragen wij om de bevordering van vrije en vruchtbare betrekkingen.
EnglishThe people of Ukraine must be free to take decisions on their country ’ s future.
De bevolking van Oekraïne moet vrij over de toekomst van het land kunnen beslissen.
EnglishWe can have another Europe – the Europe of free peoples and sovereign nations.
Een ander Europa blijft mogelijk: dat van vrije volkeren en soevereine naties.
EnglishFor this reason at least the outer layer of the coins should be nickel-free.
Om deze reden dient de munt vrij van nikkel te zijn, tenminste in de buitenlaag.
EnglishThe free market economy includes elements which lead to a better environment.
De economie van de vrije markt bevat elementen die tot een beter milieu leiden.
EnglishThe only things that count, in the long run, are the market and free competition.
De enige zaken die er uiteindelijk toe doen zijn de markt en de vrije concurrentie.
EnglishPeople should, however, be able to gain easy and free access to product information.
Wel moeten mensen gemakkelijk en gratis toegang krijgen tot de productinformatie.
EnglishI should like to say that the definition of a drugs-free society is a good one.
Naar mijn mening is de definitie van een drugsvrije samenleving een goede definitie.