EN

frame {zelfstandig naamwoord}

volume_up
(Gelach) O, ze hebben mijn kader doorbroken.
This is the point of view from which the motion for a resolution has been framed.
De ontwerpresolutie past in het kader van dit perspectief.
The costs of running the institution mean that you cannot take on the work of those people easily in an institutional frame.
De kosten om een instelling draaiende te houden, betekenen dat je het werk van die mensen niet makkelijk in het institutionele kader kunt krijgen.
It was a picture of Earth captured in that frame of Saturn.
Een beeld van de aarde door het raam van Saturnus.
lemand betaald goed geld voor dit raam
How many got paid off for the frame, Louie?
Hoeveel kreeg je voor het raam, Louie?
In particular, window frames have been mentioned.
Met name raamkozijnen zijn genoemd.
Consumers have the right to know where the products - be it window frames or paper products - come from.
De consument heeft er recht op te weten waar de producten - of dat nu raamkozijnen of papierwaren zijn - vandaan komen.
In certain product groups, for example, window frames, many firms are already using calcium-zinc compounds as a substitute for this stabiliser today.
Voor bepaalde producten zoals raamkozijnen vervangen veel producenten deze stabilisator nu al door verbindingen met calcium en zink.
"Picture in a frame, ashes in a bottle, boundless energy confined in the bottle, forcing me to deal with reality, forcing me to deal with being grown up.
"Foto in een lijst, as in een vaas, eindeloze energie beteugeld in een vaas, dwingt mij de werkelijkheid te aanvaarden, dwingt me te aanvaarden volwassen te zijn.
This is very commendable indeed but, rather than just creating a frame, it is more important to give substance to education.
Dit is inderdaad lovenswaardig, maar belangrijker is dat er niet alleen een omlijsting wordt gecreëerd, maar dat inhoud wordt gegeven aan het onderwijs.
This is what we call bulk PVC, and includes pipework, tubes, construction profiles, window and door frames, eaves and other waste from the building trade.
We hebben het dan over het bulk PVC, zoals leidingsystemen, buizen, bouwprofielen, kozijnen, dakpannen en ander afval uit de bouwsector.
So I was crushing up these pieces of glass, which, as you can see, that's the actual frame of the house.
Zoals je kunt zien, is dat het geraamte van het huis.

Voorbeeldzinnen voor "frame" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnother example is the intention to draft a legislative frame for pension funds.
Ik denk bijvoorbeeld aan de wil om rond de pensioenfondsen wetgevend werk te doen.
EnglishWK: I use a bicycle frame, and a pulley, and plastic pipe, what then pulls --
WK: Ik gebruikte een fietsframe, een katrol, een plastic pijp, wat dan trekt --
EnglishThe report - in its item 1, for example - is quite right to frame this as a demand.
In het verslag wordt dit terecht bijvoorbeeld in punt 1 als een eis geformuleerd.
EnglishThe Group was unanimous in its view that we should in fact frame a resolution today.
Zij was unaniem van mening dat we vandaag toch een resolutie moeten aannemen.
EnglishI mean, hygiene, vaccines, antibiotics -- you know, the same sort of time frame.
Hygiëne, vaccinaties, antibiotica -- allemaal hetzelfde soort tijdslijn.
EnglishCollaborator Five: As much as is different from frame to frame, it really is personal.
Medewerker Vijf: Zoveel verschil van frame tot frame, het is echt persoonlijk.
EnglishWe have to acknowledge that these are difficult times to frame a budget.
Wij moeten toegeven dat het moeilijke tijden zijn om een begroting op te stellen.
EnglishAll this could have been dealt with differently and in a different time frame.
Dit alles had op een andere wijze en in een ander tijdsbestek kunnen worden afgehandeld.
EnglishThe signals sent out from Brussels put me in a thoughtful frame of mind.
De signalen die vanuit Brussel tot ons zijn gekomen, stemmen mij tot nadenken.
EnglishThe Water Framework Directive has given us a time frame that extends to the year 2004.
Met de kaderrichtlijn water beschikken wij nu over een tijdschema tot 2004.
EnglishMr President, we are stuck in a very tight time frame to deal with all of this.
Mijnheer de Voorzitter, wij zitten vast aan een heel strak tijdschema.
EnglishIt brings the future and the rest of the world into the frame as well.
De toekomst en de rest van de wereld wordt daarmee eveneens in aanmerking genomen.
EnglishSecondly, we now have a medium-term time frame and that is important.
Ten tweede is belangrijk dat wij nu het oog richten op de middellange termijn.
EnglishThis will, of course, depend primarily on the quality of this frame of reference.
Bepalend hierbij is uiteraard de kwaliteit van het referentiekader.
EnglishThe time-frame currently being proposed, two or three years, is far too long.
De nu voorgestelde periode van twee tot drie jaar is veel te lang.
EnglishWe must desist from getting into the 'nanny state ' frame of mind.
We moeten af van het idee dat alles door een bevoogdende staat moet worden beslist.
EnglishAnd this picture frame has a cord going out the back, and you plug it into the wall.
En dit fotolijstje heeft een kabeltje dat uit de achterkant komt, en dat steek je in de muur.
EnglishNow that I have heard Mrs Klass, I am now in a somewhat calmer frame of mind.
Nu ik mevrouw Klaß heb gehoord, ben ik alweer wat milder gestemd.
EnglishA known crook still has his picture in the frame outside the Chamber!
Er hangt nog steeds een foto van een notoire bedrieger buiten deze zaal!
EnglishWe are awaiting the European Commission’ s decision on the Common Frame of Reference.
We wachten op het besluit van de Europese Commissie over het gemeenschappelijk referentiekader.